specjalista ds. wynajmów

Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko

specjalista ds. wynajmów

 

NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI

1.       Kompleksowe zarządzanie i obsługa wynajmów krótkoterminowych powierzchni reprezentacyjnych Muzeum Gdańska na wydarzenia partnerskie i komercyjne: przygotowywanie ofert wynajmu, proponowanie procedur wewnętrznych, negocjowanie warunków współpracy, przygotowywanie umów i pozostałej dokumentacji, obsługa płatności, dozór personelu Muzeum i wykonawców zewnętrznych,  nadzór nad przebiegiem wydarzeń

2.       Kompleksowe zarządzanie i obsługa wynajmów długoterminowych powierzchni użytkowych Muzeum Gdańska na lokale gastronomiczne, handlowe itp.: monitoring rynku nieruchomości, pozyskiwanie potencjalnych  partnerów, negocjowanie umów, obsługa płatności

 

Przewiduje się zatrudnienie od 1 sierpnia 2023 (lub zgodnie z dostępnością wybranego kandydata) jednej osoby na podstawie umowy o pracę na 1 etat w zadaniowym systemie czasu pracy (dni i godziny pracy dostosowane do wynajmów krótkoterminowych).

 

Miejsce pracy: Muzeum Gdańska

 

Na stałe wynagrodzenie miesięczne składają się:

1. wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 4.000 zł do 4.500 zł brutto w zależności od doświadczenia i kompetencji kandydata,

2. dodatek za wysługę lat w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od stażu pracy.

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

1.     Wykształcenie minimum średnie

2.     Umiejętność prowadzenia działań marketingowych

3.     Umiejętność redagowania tekstów związanych z zakresem obowiązków (typu umowa, regulamin, protokół zdawczo-odbiorczy itp.)

4.     Mile widziane  doświadczenie na podobnym stanowisku

5.     Wysoka kultura osobista

6.     Umiejętność współpracy, komunikatywność

7.     Dobre zarządzanie czasem, samodzielność w działaniu

8.     Zdolności analityczne, dokładność, terminowość

 

REKRUTACJA

Aplikacje składające się z CV i LISTU MOTYWACYJNEGO należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 23 czerwca 2023 r. W CV należy zawrzeć zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą prowadzone stacjonarnie w Ratuszu Głównego Miasta, kandydaci zostaną poinformowani o terminie rozmów mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

WYKLUCZENIE Z REKRUTACJI

O zatrudnienie mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

 

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

1.        administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,

2.        inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest Piotr Stój, e-mail iod@muzeumgdansk.pl,

3.        dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,

4.        dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,

5.        dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,

6.        kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7.        kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8.        podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,

9.        dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 

 

 

Ostatnia aktualizacja : 29.05.2023 11:35
Autor treści : Piotr Stój