Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór do Muzeum Bursztynu na stanowisko SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór do Muzeum Bursztynu na stanowisko

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

 

Miejsce pracy: Gdańsk, Muzeum Bursztynu

OPIS STANOWISKA

 1. Aktywna, stacjonarna sprzedaż towarów w sklepie w Muzeum Bursztynu
 2. Dbanie o wizerunek sklepu i towaru 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

 1. Wykształcenie minimum średnie
 2. Komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego
 3. Umiejętność obsługi komputera
 4. Mile widziana znajomość Visual merchandising
 5. Komunikatywność, koleżeńskość i umiejętność pracy w zespole
 6. Punktualność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
 7. Dyspozycyjność do zmiany grafików czasu pracy w szczególnych sytuacjach

 

Przewiduje się zatrudnienie od września 2022 jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we wszystkie dni tygodnia oraz popołudniami).

Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.100-3.730 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.

 

REKRUTACJA

Oferty zawierające CV w języku polskim (z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych) należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 31 sierpnia 2022.

Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą prowadzone 1 i 2 września 2022 w Ratuszu Głównego Miasta.

 

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

WYKLUCZENIE Z REKRUTACJI

O zatrudnienie mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

 

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
 2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl,
 3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,
 4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,
 6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,
 9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Ostatnia aktualizacja : 24.08.2022 15:10
Autor treści : Jakub Szałkowski

Asystent muzealny z j. polskim i j. ukraińskim

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór do Działu Edukacji na stanowisko asystenta muzealnego z językiem polskim i ukraińskim
(stanowisko asystenta muzealnego w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach)

Miejsce pracy: Gdańsk, Ratusz Głównego Miasta

OPIS STANOWISKA
1. Koordynacja i realizacja zaplanowanych działań edukacyjnych
2. Współtworzenie oferty edukacyjnej Muzeum, współpraca ze szkołami
3. Organizacja wydarzeń i animacji kulturalno-edukacyjnych związanych z historią miasta
4. Opieka nad praktykami studenckimi, stażami oraz wolontariuszami
5. Oprowadzanie po ekspozycjach stałych i czasowych MG
6. Podejmowanie starań o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania, opracowywanie wniosków grantowych
7. Redakcja tekstów i wykonywanie tłumaczeń pisemnych i ustnych z języka polskiego na ukraiński i z ukraińskiego na polski
8. Prowadzenie spraw administracyjnych działu


WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW
1. Ukończone studia wyższe I stopnia (licencjat), preferowane kierunki: historia, muzealnictwo itp.,
2. Płynna znajomość języka polskiego i ukraińskiego w mowie i w piśmie (znajomość języka obcego potwierdzona)
3. Umiejętność samodzielnego tworzenia konspektów, scenariuszy zajęć edukacyjnych uwzględniających różnorodne cele, metody i grupy wiekowe odbiorców
4. Umiejętność prowadzenia zajęć edukacyjnych dla różnych grup odbiorców w oparciu o zróżnicowane metody dydaktyczne
5. Umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office
6. Umiejętność pracy w zespole, organizacji pracy swojej i zespołu
7. Dokładność, systematyczność, punktualność, zaangażowanie i odpowiedzialność za wykonywane zadania


Przewiduje się zatrudnienie od 1 października 2022 jednej osoby na podstawie umowy o pracę na zastępstwo na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we wszystkie dni tygodnia oraz popołudniami).
Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.010-3.500 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.


Oferty zawierające:
1. CV w języku polskim z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
2. skan dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego dla kandydata (polskiego lub ukraińskiego),
3. list motywacyjny

należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 2 września 2022.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą prowadzone 5 i 6 września 2022 w siedzibie Muzeum Gdańska.

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami. Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

WYKLUCZENIE Z REKRUTACJI
O zatrudnienie mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:

 1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
 2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl,
 3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,
 4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
 5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,
 6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
 8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,
 9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.
Ostatnia aktualizacja : 18.08.2022 12:53
Autor treści : Jakub Szałkowski