Opiekun ekspozycji – przewodnik muzealny

Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko
Opiekun ekspozycji – przewodnik muzealny
NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI
1. oprowadzanie turystów po wybranych oddziałach Muzeum Gdańska
2. obsługa ruchu turystycznego
3. dozór zwiedzających
4. dozór zbiorów w salach ekspozycyjnych
5. sprzątanie sal wystawowych i sanitariatów
Przewiduje się zatrudnienie od 1 stycznia 2023 (lub później zgodnie z dostępnością wybranego kandydata) jednej
osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we
wszystkie dni tygodnia pomiędzy 8.00 a 20.00 zgodnie z indywidualnym grafikiem).
Wynagrodzenie zasadnicze 3.490 zł brutto. Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem
MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz
Regulaminem Wynagradzania MG.
WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW
1. umiejętność kulturalnego zachowania w pracy z ludźmi i pod wpływem stresu
2. umiejętność wystąpień publicznych
3. gotowość do zdobywania wiedzy z zakresy historii Gdańska i prezentowanych wystaw
4. biegła znajomość języka polskiego
5. podstawowa znajomość języka angielskiego lub niemieckiego
REKRUTACJA
Oferty zawierające CV w języku polskim (z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych) należy składać pocztą elektroniczną na adres
rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 9 grudnia 2022 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą prowadzone w Ratuszu Głównego Miasta, kandydaci
zostaną poinformowani o terminie rozmów mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.
WYKLUCZENIE Z REKRUTACJI
O zatrudnienie mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego
TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:
1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl,
3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,
4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,
6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,
9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ostatnia aktualizacja : 18.11.2022 10:30
Autor treści : Beata Skrzecz

SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury ogłasza nabór do Muzeum Bursztynu na stanowisko
SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY
Miejsce pracy: Gdańsk, Muzeum Bursztynu
OPIS STANOWISKA
1. Aktywna, stacjonarna sprzedaż towarów w sklepie w Muzeum Bursztynu
2. Dbanie o wizerunek sklepu i towaru
WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW
1. Wykształcenie minimum średnie
2. Komunikatywna znajomość przynajmniej jednego języka obcego
3. Umiejętność obsługi komputera
4. Mile widziana znajomość Visual merchandising
5. Komunikatywność, koleżeńskość i umiejętność pracy w zespole
6. Punktualność, sumienność w wykonywaniu powierzonych zadań
7. Dyspozycyjność do zmiany grafików czasu pracy w szczególnych sytuacjach
Przewiduje się zatrudnienie od 1 stycznia 2023 (lub później zgodnie z dostępnością wybranego kandydata) jednej
osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we
wszystkie dni tygodnia pomiędzy 8.00 a 20.00 zgodnie z indywidualnym grafikiem).
Wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 3.490-3.730 zł brutto, w zależności od doświadczenia kandydata.
Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.
REKRUTACJA
Oferty zawierające CV w języku polskim (z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji
oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych) należy składać pocztą elektroniczną na adres
rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 20 grudnia 2022 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą prowadzone w Ratuszu Głównego Miasta, kandydaci
zostaną poinformowani o terminie rozmów mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.
WYKLUCZENIE Z REKRUTACJI
O zatrudnienie mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego
TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:
1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl,
3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,
4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,
6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,
9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ostatnia aktualizacja : 18.11.2022 10:35
Autor treści : Beata Skrzecz

Archiwista

Muzeum Gdańska ogłasza nabór na stanowisko
Archiwista
NAJWAŻNIEJSZE OBOWIĄZKI
1. samodzielne, kompleksowe prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z przedmiotowymi
przepisami (w tym m.in. przyjmowanie, zabezpieczanie, ewidencjonowanie, kwalifikowanie,
brakowanie dokumentacji)
2. digitalizacja zbiorów
3. współpraca z Archiwum Państwowym p.w. w zakresie czynności nadzorczych i kontrolnych oraz
przekazywania dokumentów
4. współpraca z pracownikami i innymi interesantami przy przyjmowaniu i udostępnianiu zbiorów
5. współpraca z pracownikami i innymi interesantami w ramach działalności merytorycznej Muzeum (np.
przygotowywanie wystaw, publikacji, raportów)
6. aktywny udział we wdrażaniu elektronicznego obiegu dokumentów i elektronicznej archiwizacji (EZD)
7. wsparcie Kancelarii w bieżącej działalności
Przewiduje się zatrudnienie od 1 stycznia 2023 (lub później zgodnie z dostępnością wybranego kandydata) jednej
osoby na podstawie umowy o pracę na ½ lub ¼ etatu w równoważnym systemie czasu pracy (wymiar czasu pracy
oraz grafik do ustalenia pomiędzy kandydatem a pracodawcą). Zatrudnienie na stanowisku „Specjalista ds.
archiwum” w dziale Kancelaria.
Wynagrodzenie zasadnicze 4.000 zł brutto w skali pełnego etatu (tj. 2.000 zł brutto przy zatrudnieniu na ½ etatu
lub 1.000 zł brutto przy zatrudnieniu na ¼ etatu).
Pozostałe składniki wynagrodzenia zgodnie z Rozporządzeniem MKiDN z dnia 22 października 2015 r. w sprawie
wynagradzania pracowników instytucji kultury oraz Regulaminem Wynagradzania MG.
WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW
1. wykształcenie kierunkowe (technik archiwista lub absolwent historii ze specjalizacją archiwistyki)
2. kurs kancelaryjno-archiwalny I stopnia
3. mile widziane doświadczenie pracy w archiwum zakładowym
4. mile widziana znajomość systemu EZD PUW
5. biegła znajomość obsługi komputera
6. biegła znajomość języka polskiego
7. mile widziana znajomość języka niemieckiego
8. skrupulatność, systematyczność, samodzielność
REKRUTACJA
Oferty zawierające:
1. CV w języku polskim (z adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą
na przetwarzanie danych osobowych)
2. list motywacyjny ze wskazanym preferowanym grafikiem pracy oraz wymiarem etatu (½ czy ¼ etatu)
należy składać pocztą elektroniczną na adres rekrutacja[at]muzeumgdansk.pl do dnia 20 grudnia 2022 r.
Rozmowy kwalifikacyjne z wybranymi kandydatami będą prowadzone w Ratuszu Głównego Miasta, kandydaci
zostaną poinformowani o terminie rozmów mailowo z kilkudniowym wyprzedzeniem.
Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.
Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.
WYKLUCZENIE Z REKRUTACJI
O zatrudnienie mogą ubiegać się kandydaci, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r.
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa
narodowego
TREŚĆ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Muzeum Gdańska w celu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018
roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000 ), informujemy:
1. administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,
2. inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl,
3. dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym,
4. dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego,
5. dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na ww. stanowisko pracy,
6. kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo
do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem,
7. kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
8. podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania,
a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji,
9. dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Ostatnia aktualizacja : 18.11.2022 10:40
Autor treści : Beata Skrzecz