Praktyki w Muzeum Gdańska

Zapraszamy do odbywania praktyk w Muzeum Gdańska.

1) Warunkiem przyjęcia na praktyki jest złożenie podania o odbycie praktyk skierowanego do dyrektora Muzeum Gdańska – prof. UG dr hab. Waldemara Ossowskiego. W podaniu warto podać preferowany przez Studentkę/Studenta termin praktyk (i długość ich trwania) oraz wskazać Oddział lub Dział Muzeum Gdańska, w którym planowane są praktyki. Decyduje kolejność zgłoszeń.

2) Podania rozpatrywane będą przez Dyrektora Muzeum Gdańska w porozumieniu z Kierownikami Oddziałów i Działów. W razie braku miejsc w preferowanym przez Studentkę/Studenta Oddziale lub Dziale Muzeum może zaproponować odbycie praktyk w innym Oddziale, Dziale lub odmówić z powodu braku miejsc.

3) Po pozytywnym rozpatrzeniu podania, ustaleniu miejsca i terminu praktyk oraz innych szczegółów Studentka/Student dostarcza do Muzeum, co najmniej na tydzień przed planowanym rozpoczęciem praktyk, umowę o organizacji praktyk studenckich przygotowaną przez Uczelnię. Po podpisaniu umowy przez obie strony (Uczelnia i Muzeum) Studentka/Student przystępuje do praktyki.

Wszystkie dokumenty należy złożyć w Kancelarii Muzeum.

Ostatnia aktualizacja : 03.01.2018 00:07
Autor treści : Beata Skrzecz