Zakres udostępniania informacji sektora publicznego - zdigitalizowane zbiory muzealne

Zakres udostępnienia informacji sektora publicznego w formie cyfrowej w Muzeum Gdańska. Zakres dotyczy udostępniania opracowanych i zdigitalizowanych zbiorów muzealnych (z uwzględnieniem polityki odpłatności za udostępnianie).

 

  1. Słownik Pojęć

1.1. Opracowany i zdigitalizowany obiekt muzealny (muzealium) to taki, który posiada co najmniej jeden cyfrowy plik graficzny zawierający reprezentację (odwzorowanie) muzealium i dane tekstowe ujęte w schemat metadanych stosowany w Muzeum Gdańska.
Pliki graficzne wytworzone w ramach digitalizacji nie stanowią utworu w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  1. Podstawa prawna

2.1. Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987 oraz z 2015 r. poz. 1505):

Art. 25 ust. 4. W przypadku ustalania i pobierania opłat za czynności, o których mowa w ust. 1, podejmowane w ramach udostępniania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352).”

2.2. Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego:

Art. 14.2. Muzea państwowe, muzea samorządowe, biblioteki publiczne, biblioteki naukowe
i archiwa mogą określać inne niż wymienione w ust. 1 warunki ponownego wykorzystywania ograniczające wykorzystywanie informacji sektora publicznego:

1) w działalności komercyjnej lub na określonych polach eksploatacji, jeżeli dotyczą zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierają godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń;

2) do działalności niekomercyjnej, jeżeli są powiązane z obiektami objętymi roszczeniami osób trzecich lub niebędącymi własnością podmiotu zobowiązanego. Art. 18.1. Muzea państwowe i muzea samorządowe w przypadku udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystywania w celach innych niż niekomercyjne o charakterze badawczym, naukowym lub edukacyjnym mogą nałożyć opłaty wyższe niż ustalone na podstawie art. 17.

2) Ustalając wysokość opłaty, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się koszty gromadzenia, produkowania, reprodukowania, rozpowszechniania, ochrony i ustalania praw.
Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy tych kosztów wraz z rozsądnym zwrotem z inwestycji, jednak nie wyższym niż 5 punktów procentowych powyżej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Art. 19. Podmiot zobowiązany, umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

  1. Zakres udostępnienia

3.1. Informacje sektora publicznego w postaci cyfrowych plików graficznych wraz z metadanymi udostępniane są nieodpłatnie do ponownego wykorzystania w rozmiarze 4000 pikseli na dłuższym boku:

a) bez ograniczeń w przypadku obiektów należących do domeny publicznej.

b) jedynie do wykorzystania niekomercyjnego w przypadku utworów udostępnionych na licencji, zgodnie z jej zasadami.

3.2. Do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego zapewniającego użytkownikom dostęp do informacji sektora publicznego oraz w przypadku informacji o muzealiach, które nie będą dostępne przez wspomniany system, informacje udostępniane są na wniosek pisemny użytkowników.

3.3. Wykorzystanie zbiorów o charakterze martyrologicznym oraz zawierających godło, barwy i hymn Rzeczypospolitej Polskiej, a także herby, reprodukcje orderów, odznaczeń lub odznak honorowych, odznak lub oznak wojskowych bądź innych odznaczeń nie mogą
być wykorzystywane w sposób:

1) który narusza prawa osobiste lub majątkowe jakichkolwiek osób;

2) który jest sprzeczny z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

 

3) który ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, znaczenia, właściwości, pochodzenia lub innych cech zbiorów.

3.4. Wykorzystanie zbiorów i wytworzonych na ich podstawie informacji sektora publicznego w celu propagowania faszyzmu lub totalitaryzmu jest niedozwolone i podlega karze zgodnie z art. 256 kodeksu karnego.

3.5. Wykorzystanie, o którym mowa jest w punkcie 3.1. b) wymaga każdorazowo podania informacji o:

a) Źródle pozyskania pliku (link)

b) Właścicielu (Muzeum Gdańska)

c) Autorze pliku (jeśli taka informacja jest dostępna na stronie, z której pobrano plik)

3.6. Informacje sektora publicznego w postaci cyfrowych plików graficznych udostępniane są odpłatnie do wykorzystania w celach komercyjnych, przy czym obowiązują zasady określone w punktach 3.1. do 3.4.

3.7. Odpłatność za licencję na komercyjne wykorzystanie cyfrowego pliku graficznego wynosi 100,00 zł netto. Licencja jest nieograniczona czasem. Licencja nie może być przenoszona na inną osobę bądź podmiot.

3.8. W przypadku zamówienia plików o większym rozmiarze niż 4000 pikseli, należy skorzystać z e-usługi sprzedaży plików dostępnej na portalu www.dziedzictwo-gdansk.pl.

Ostatnia aktualizacja : 29.12.2017 11:33
Autor treści : Beata Skrzecz