Tryb wnioskowania o informacje publiczne nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Muzeum Gdańska. Wniosek należy złożyć w Kancelarii Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, Tel. 58 76 79 122, Fax. 58 76 79 102.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje „bez zbędnej zwłoki”, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2). Jeżeli jest to niemożliwe, wnioskodawca zostanie poinformowany w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku. Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Prawo do informacji publicznej podlega również ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy. Ograniczenie to nie dotyczy informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz przypadku, gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa. Odmowa udzielenia informacji następuje w formie decyzji administracyjnej.

Ostatnia aktualizacja : 29.12.2017 00:26
Autor treści : Beata Skrzecz