Instrukcja korzystania z Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Gdańska

BIP-Biuletyn Informacji Publicznej stworzony zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. oraz Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2002 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej, Dz. U. Nr 10, poz. 68.


Dostęp do informacji publicznych zawartych w przedmiotowej stronie BIP uzyskuje się przez stronę główną BIP www.bip.gov.pl poprzez menu podmiotowe lub przedmiotowe lub bezpośrednio przez przedmiotową stronę BIP bip.muzeumgdansk.pl. Informacje publiczne zawarte w podmiotowym Biuletynie udostępniane są wszystkim zainteresowanym. Sposób dostępu do informacji nieudostępnionych w BIP zawiera przycisk „DOSTĘP DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI PUBLICZNYCH” w menu głównym.


Podstawowym elementem pozyskiwania informacji na stronie podmiotowej BIP jest GŁÓWNE MENU umieszczone w centralnej części strony i skladające się z kafli zawierających nazwy grup tematycznych, zestawiających informacje publiczne udostępnione w BIP. Po wciśnięciu lewym klawiszem myszy nazwy grupy/kategorii - informacje zapisane w jej zawartości wyświetlają się w środkowej części ekranu, natomiast po lewej znajdą się kafle z nazwami kategorii dla tej grupy tematycznej. Jeśli wyświetlana jest kategoria, która nie ma nadrzędnej grupy tematycznej, po lewej pojawią się nazwy wszystkich grup tematycznych i kategorii widocznych na stronie głónej BIP. 

W każdym momencie możliwy jest powrót do strony głównej BIP poprzez kliknięcie logo BIP w górnej części strony. 


W temacie „OGÓLNE DANE” kategoria ,,Podstawowe informacje” zawiera podstawowe dane o Muzeum Gdańska. Kategoria „Godziny otwarcia” zawiera informacje o tym, kiedy są czynne Oddziały Muzeum Gdańska. Kategoria „Ceny biletów” informuje o wysokości opłat pobieranych przez Muzeum Gdańska z tytułu wstępu do Oddziałów. Kategoria „Rada Muzeum” przedstawia skład osobowy Rady w kadencji 20013-2017 oraz jej kompetencje.


W temacie „STATUS PRAWNY” znajdują się podstawowe dokumenty prawne związane z działalnością Muzeum Gdańska. Znajdują się w nim kategorie „Statut Muzeum”, „Regulamin organizacyjny”, „Schemat organizacyjny”, „Rejestr Instytucji Kultury”, "Strategie Muzeum".


W temacie „STRUKTURA ORGANIZACYJNA” znajduje się kategoria „Dyrekcja” informująca o składzie osobowych Dyrekcji Muzeum oraz o jej kompetencjach. Kategorie „Oddziały” i „Działy” podają dane kontaktowe do poszczególnych pracowników Muzeum.

Grupa tematyczna „TRYB I ZASADY FUNKCJONOWANIA” zawiera kategorie „Majątek i budżet”, w której można uzyskać podstawowe informacje dotyczące spraw finansowych Muzeum Gdańska. „Rejestry, ewidencja, archiwa" zawiera wykaz rejestrów prowadzonych w muzeum w celu dokumentowania różnego rodzaju zasobów (informacji, muzealiów, przedmiotów, stanowisk, itd.). „Sposób załatwiania spraw” podaje natomiast informacje dotyczące kontaktu z Muzeum w przypadku różnorakich spraw związanych nie tylko ze zwiedzaniem.

W grupie ,,BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ” kategoria „Instrukcja obsługi” zawiera niniejszy tekst. „Redakcja” podaje dane kontaktowe do osób zajmujących się prowadzeniem BIP. ,,Rejestr zmian” zawiera listę zmian w BIP, oznaczenie tożsamości osoby, która zmianę wprowadziła w danym dziale i rodzaj zmiany.  ,,Nieudostępnione w BIP” podaje sposób dostępu do informacji nieudostępnionych w BIP.

Grupa tematyczna „KOLEGIA DORADCZE” obejmuje sześć podkategorii: „Kolegium konserwatorskie”, „Kolegium wystawiennicze”, „Kolegium wydawnicze”, „Komisja ds. pozyskiwania muzealiów” i „Zespół ds. informacji internetowych”, „Kolegium Kustoszy", które przedstawiają skład i kompetencje poszczególnych ciał doradczych.

Kategoria „ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA” zawiera szczegóły dotyczące Elektronicznej Skrzynki Podawczej prowadzonej przez Muzeum.

Kategoria „DOSTĘP DO POZOSTAŁYCH INFORMACJI PUBLICZNYCH”, zawiera informacje o tym, jak uzyskać dostęp do informacji publicznych, które nie są publikowane online.

Grupa tematyczna „PONOWNE WYKORZYSTYWANIE” zawiera informacje o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w rozumieniu Ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Kategoria „OGŁOSZENIA” zawiera ogłoszenia związane z bieżącą działalnością muzeum.

Grupa tematyczna „ZAMÓWIENIA PUBLICZNE” podaje informacje o trwających zakończonych zamówieniach publicznych. Grupa zawiera sześć kategorii: „Zamówienia do których stosuje się przepisy prawa zamówień publicznych", „Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych", "Szacowanie wartości zamówień", „Procedura udzielania zamówień publicznych", „Plan zamówień publicznych", „Archiwum zamówień publicznych".

Grupa tematyczna „PRACA” dotyczy naboru do pracy w Muzeum. Kategoria „Oferty pracy" informuje o trwającym naborze na wolne stanowiska pracy w Muzeum. Natomiast kategorie „Praktyki", „Wolontariat" i „Staż" dotyczą naboru do innych form współpracy z Muzeum.

Grupa tematyczna „KONTROLA ZARZĄDCZA” dotyczy wewnętrznych procedur związanych z zarządzaniem Muzeum Gdańska. Obejmuje kategorie: „Informacje ogólne", „Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej", „Sprawozdania z kontroli".

W temacie „INNE INFORMACJE" zamieszcza się informacje nie przynależące do żadnej z powyższych grup tematycznych.


Architektura strony (począwszy od góry):

 • w górnej belce menu znajduje się:
  • pole wyszukiwania wolnotekstowego, w celu jego wykorzystania należy wprowadzić treść do pola i kliknąć w ikonę lupy
  • ikona oka umożliwiająca zmianę widoku strony na wysoki kontrast, dzięki czemu zwiększona jest jej dostępność dla osób niedowidzących lub posiadających inne problemy ze wzrokiem
  • ikona AAA umożliwiająca zwiększenie liter tekstu na stronie, dzięki czemu zwiększona jest jej dostępność dla osób niedowidzących lub posiadających inne problemy ze wzrokiem
 • poniżej górnej belki menu znajdują się dwa logotypy:
  • bip - kliknięcie na logo powoduje powrót do strony głównej Biuletynu Informacji Publicznej Muzeum Gdańska, 
  • muzeum - kliknięcie na logo przenosi na stronę główną Muzeum Gdańska.
 • centralnie umieszczone menu przedmiotowe w formie 15 klikalnych kafli z tytułami grup tematycznych/kategorii
 • obok menu przedmiotowego wyświetlane są nagłówki kilku najnowszych informacji ze strony Muzeum Gdańska.
 • poniżej, w belce w dolnej części strony znajdują się informacje teleadresowe i aktywna mapa z lokalizacją muzeum
 • poniżej, tuż nad stopką umieszczone są przyciski do najczęściej odwiedzanych zakładek: praca, dla mediów
 • w stopce strony znajdują się linki do:
  • mapy strony, która przedstawia układ treści w formie wykazu hierarchicznego, szczególnie przydatnego dla użytkowników, którym nie odpowiada sposób prezentowania nazw tematów/kategorii na stronie BIP Muzeum Gdańska
  • Polityki Prywatności, określającej zasady prywatności obowiązujące w muzeum
  • Prawa autorskie, określającej ewentualne Prawa Autorskie 
Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 23:46
Autor treści : Beata Skrzecz