OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ASYSTENTA W DZIALE EDUKACJI MUZEUM GDAŃSKA

OGŁOSZENIE O NABORZE

NA STANOWISKO ASYSTENTA  W DZIALE EDUKACJI MUZEUM GDAŃSKA

 

Muzeum Gdańska - samorządowa instytucja kultury - ogłasza nabór do Działu Edukacji na stanowisko ASYSTENTA (w rozumieniu Ustawy z dnia 21 listopada 1996 o muzeach).

 

WYMOGI WOBEC KANDYDATÓW

Kryteria obowiązkowe:

- wykształcenie wyższe magisterskie, preferowane kierunki: historia, historia sztuki, pedagogika, psychologia, filologia, kulturoznawstwo, animacja kultury; preferowana specjalizacja: pedagogiczna, nauczycielska;

- potwierdzona znajomość jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym w mowie i w piśmie (preferowane języki: angielski, niemiecki, rosyjski, hiszpański).

Kryteria dodatkowe:

- umiejętność tworzenia scenariuszy oraz programów edukacyjnych dla różnych grup odbiorców (grupy szkolne, rodziny, seniorzy);

- umiejętność pracy z dziećmi i młodzieżą, w tym z grupą dzieci i młodzieży;

- predyspozycje animatorskie oraz do występowania publicznego;

- zdolność ładnego wypowiadania się;

- wysoka kultura osobista, wysoko rozwinięte zdolności interpersonalne i umiejętność pracy w zespole;

- bardzo dobra organizacja pracy;

- odpowiedzialność, zaangażowanie, samodzielność, rzetelność.

Wybrany kandydat, przed podpisaniem umowy o pracę, będzie zobowiązany do przedstawienia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności.

 

OPIS STANOWISKA

- przygotowywanie koncepcyjne, wdrażanie oraz ewaluacja programów edukacyjnych adresowanych do różnych grup odbiorców, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z kulturą Gdańska i regionu;

- przygotowywanie materiałów edukacyjnych i publikacji związanych z projektami edukacyjnymi;

- opracowywanie i prowadzenie zajęć edukacyjnych dla grup szkolnych i przedszkolnych;

- kompleksowa współpraca z podmiotami zewnętrznymi w ramach projektów edukacyjnych i popularyzatorskich;

- pełnienie dyżurów merytorycznych w Oddziałach Muzeum Gdańska;

- obsługa informacyjna ruchu turystycznego w Muzeum Gdańska;

- udział w pozyskiwaniu środków zewnętrznych: opracowywanie wniosków aplikacyjnych, realizacja i ewaluacja działań realizowanych w ramach programów pomocowych;

- współpraca z Działem Marketingu w przygotowywaniu materiałów i kampanii promocyjnych oraz z innymi działami Muzeum w sprawach związanych z działalnością edukacyjno-popularyzatorską.

 

 

REKRUTACJA

Oferty zawierające:

- CV ze zdjęciem, adresem poczty elektronicznej do kontaktów w sprawach rekrutacji oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych,

- list motywacyjny

należy przesłać pocztą elektroniczną na adres k.wilewska[at]muzeumgdansk.pl w terminie do dnia 13.10.2019.

 

Przewiduje się zatrudnienie jednej osoby na podstawie umowy o pracę na pełny etat od listopada 2019 w równoważnym systemie czasu pracy (praca możliwa we wszystkie dni tygodnia i popołudniami).

Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi kandydatami.

Dyrektor Muzeum Gdańska może podjąć decyzję o unieważnieniu rekrutacji bez podawania przyczyny.

 

 

 

 

Klauzula informacyjna

 

Realizując obowiązek prawny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. Poz. 1000), informujemy:

- administratorem danych osobowych kandydatów jest Muzeum Gdańska z siedzibą w Gdańsku ul. Długa 46/47,

- inspektorem ochrony danych w Muzeum Gdańska jest pan Piotr Stój, e-mail abi@muzeumgdansk.pl

- dane osobowe kandydatów przetwarzane będą w celu rekrutacyjnym.

- dane osobowe kandydatów nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

- dane osobowe kandydatów będą przechowywane przez okres trwania rekrutacji na stanowisko pracy: Asystent w Dziale Edukacji.

- kandydaci mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- kandydaci mają prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych ich dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

- podanie przez kandydatów danych osobowych jest warunkiem przeprowadzenia rekrutacji. Kandydaci są zobowiązani do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pominięcie aplikacji w rekrutacji.

- dane kandydatów nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Ostatnia aktualizacja : 18.09.2019 15:42
Autor treści : beata skrzecz