O Kolegium Kustoszy

Kolegium Kustoszy jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczym, które zostało powołane Zarządzeniem Nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 roku Dyrektora Muzeum Gdańska.

Dyrektor Muzeum Gdańska z dniem 29 czerwca 2016 roku powołał Kolegium Kustoszy Muzeum Gdańska jako ciało doradcze o charakterze stałym przy dyrektorze Muzeum Gdańska, które działa zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Do zakresu działania Kolegium należy w szczególności:

 1. Opiniowanie założeń programowych i planów pracy rocznych i wieloletnich,
 2. Inicjowanie i opiniowanie zamierzeń merytorycznych Muzeum w dziedzinie zakupów i konserwacji muzealiów, wydawnictw, wystaw itd.,
 3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących spraw merytorycznych,
 4. Inicjowanie i opiniowanie planów współpracy z innymi placówkami kultury, nauki i edukacji w kraju i za granicą,
 5. Inicjowanie prac naukowych i dokumentacyjnych stanowiących przedmiot zainteresowania Muzeum,
 6. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Muzeum, szczególnie w zakresie działań merytorycznych,
 7. Omawianie planów zatrudnienia w Muzeum, reorganizacji pracy i przeszeregowania pracowników merytorycznych,
 8. Omawianie zagadnień związanych z remontami budynków przynależnych do Muzeum, ochroną ekspozycji i eksponatów, oraz przechowywaniem muzealiów i ich wypożyczaniem.

 

W skład Kolegium wchodzą wszyscy kustosze Muzeum Gdańska.Stan na dzień 21 maja 2019 roku: 

 1. Adamowicz Renata                                     Kustosz
 2. dr Bojaruniec-Król Ewa                               Kustosz dyplomowany
 3. dr Darecka Katarzyna                                 Kustosz dyplomowany
 4. dr Dargacz Janusz                                      Kustosz
 5. dr Anna Frąckowska                                   Kustosz
 6. Grążawska Joanna                                      Kustosz
 7. dr Andrzej Hoja                                          Kustosz
 8. Mateusz Jasik                                             Kustosz
 9. Jastrzembska-Olkowska Izabela                   Kustosz
 10. Grzegorz Jedlicki                                         Kustosz
 11. Kryger Monika                                            Kustosz
 12. Katarzyna Kurkowska                                  Kustosz
 13. Katarzyna Lis                                              Kustosz
 14. Skulbaszewska Ludmiła                               Kustosz
 15. dr inż. Szychliński Grzegorz                         Kustosz dyplomowany
 16. dr Szymańska Ewa                                      Kustosz dyplomowany
 17. Szymański Wojciech                                    Kustosz
 18. Lech Trawicki                                              Kustosz

Posiedzenia Kolegium zwołuje w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy, przewodniczący Kolegium, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, zawiadamiając członków co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

Stosownie do Statutu Muzeum Gdańska jako przewodniczącego Kolegium Kustoszy Dyrektor wyznaczył kustosza dr Janusza Dargacza.

Z posiedzenia Kolegium spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i protokolant.

Obsługę biurową Kolegium zapewnia Muzeum.

Ostatnia aktualizacja : 15.01.2020 08:30
Autor treści : Beata Skrzecz