O Kolegium Kustoszy

Kolegium Kustoszy jest organem o charakterze doradczym i opiniotwórczym, które zostało powołane Zarządzeniem Nr 26 z dnia 23 czerwca 2016 roku Dyrektora Muzeum Gdańska.

Dyrektor Muzeum Gdańska z dniem 29 czerwca 2016 roku powołał Kolegium Kustoszy Muzeum Gdańska jako ciało doradcze o charakterze stałym przy dyrektorze Muzeum Gdańska, które działa zgodnie z poniższymi postanowieniami.

Do zakresu działania Kolegium należy w szczególności:

 1. Opiniowanie założeń programowych i planów pracy rocznych i wieloletnich,
 2. Inicjowanie i opiniowanie zamierzeń merytorycznych Muzeum w dziedzinie zakupów i konserwacji muzealiów, wydawnictw, wystaw itd.,
 3. Opiniowanie aktów prawnych dotyczących spraw merytorycznych,
 4. Inicjowanie i opiniowanie planów współpracy z innymi placówkami kultury, nauki i edukacji w kraju i za granicą,
 5. Inicjowanie prac naukowych i dokumentacyjnych stanowiących przedmiot zainteresowania Muzeum,
 6. Współpraca przy opracowywaniu projektu budżetu Muzeum, szczególnie w zakresie działań merytorycznych,
 7. Omawianie planów zatrudnienia w Muzeum, reorganizacji pracy i przeszeregowania pracowników merytorycznych,
 8. Omawianie zagadnień związanych z remontami budynków przynależnych do Muzeum, ochroną ekspozycji i eksponatów, oraz przechowywaniem muzealiów i ich wypożyczaniem.

 

W skład Kolegium wchodzą wszyscy kustosze Muzeum Gdańska. Stan na dzień 16 czerwca 2016 roku:

 1. Adamowicz Renata                                     Kustosz
 2. dr Bojaruniec-Król Ewa                                Kustosz
 3. dr Darecka Katarzyna                                 Kustosz dyplomowany
 4. dr Dargacz Janusz                                     Kustosz
 5. Grążawska Joanna                                     Kustosz
 6. Jastrzembska-Olkowska Izabela                    Kustosz
 7. Kryger Monika                                           Kustosz
 8. Skulbaszewska Ludmiła                               Kustosz
 9. Sztykiel Ewa                                             Kustosz
 10. dr inż. Szychliński Grzegorz                          Kustosz dyplomowany
 11. dr Szymańska Ewa                                     Kustosz dyplomowany
 12. Szymański Wojciech                                   Kustosz

Posiedzenia Kolegium zwołuje w razie potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na sześć miesięcy, przewodniczący Kolegium, a w razie jego nieobecności zastępca przewodniczącego, zawiadamiając członków co najmniej na 3 dni przed terminem posiedzenia.

Stosownie do Statutu Muzeum Gdańska jako przewodniczącego Kolegium Kustoszy Dyrektor wyznaczył kustosza dr Janusza Dargacza.

Z posiedzenia Kolegium spisuje się protokół, który podpisuje przewodniczący lub jego zastępca i protokolant.

Obsługę biurową Kolegium zapewnia Muzeum.

Ostatnia aktualizacja : 05.01.2018 10:41
Autor treści : beata skrzecz