Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu wraz z II etapem termomodernizacji w ramach projektu RPPM.10.01.00-22-0022/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

 

 
Ogłoszenie nr 536232-N-2020 z dnia 2020-04-30 r.

Muzeum Gdańska: Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu wraz z II etapem termomodernizacji w ramach projektu RPPM.10.01.00-22-0022/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak


Nazwa projektu lub programu
RPPM.10.01.00-22-0022/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Gdańska, krajowy numer identyfikacyjny 28339200000000, ul. Długa  46/47 , 80-831  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 573 31 28, , e-mail zam.publiczne@muzeumgdansk.pl, , faks 58 573 31 28 wew. 0.
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgdansk.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bipmuzeumgdansk.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie na adres: Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 (kancelaria)
Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu wraz z II etapem termomodernizacji w ramach projektu RPPM.10.01.00-22-0022/17-00 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków mieszkalnych i użytkowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miasta Gdańska – w latach 2017-2020” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Numer referencyjny: NZP. 26.3.2020(ZP-PN/01)
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot inwestycji. Docelowym przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku Wielkiego Młyna w Gdańsku do potrzeb Muzeum Bursztynu, będącego filią Muzeum Gdańska. Miasto W 2016 roku przekazało budynek w użytkowanie Muzeum Gdańska z przeznaczeniem na cele muzealne. Planowana inwestycja dotycząca zagospodarowania terenu, obejmuje zmiany ukształtowania placu wejściowego od ul. Wielkie Młyny i udrożnienie wejścia do obiektu od strony Placu Heweliusza istniejącym mostkiem zawieszonym nad Kanałem Raduni, które zostały opracowane na etapie Projektu budowlanego - branża architektoniczna. Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Młyna w Gdańsku przy ul. Wielkie Młyny 16. Autorstwa arch. Kseni Piątkowskiej z grudnia 2016 roku. Zarówno projekt wykonawczy I-go i II-go etapu termomodernizacji budynku Wielkiego Młyna nie wprowadza zmian w istniejącym a także ujętym w projekcie budowlanym Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Młyna w Gdańsku przy ul. Wielkie Młyny 16. z grudnia 2016 roku Planie Zagospodarowania Terenu. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu objętego opracowaniem. Szczegółowy opis zawarto w Projekcie budowlanym - branża architektoniczna. Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Młyna w Gdańsku przy ul. Wielkie Młyny 16 z grudnia 2016 roku. 3. Projektowane zmiany w zagospodarowaniu terenu dotyczące adaptacji Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu. Szczegółowy opis zawarto w Projekcie budowlanym - branża architektoniczna Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Młyna w Gdańsku przy ul. Wielkie Młyny 16. z grudnia 2016 roku 4. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu objętego opracowaniem adaptacji Wielkiego Młyna na Muzeum Bursztynu: a) Powierzchnia istniejącej zabudowy - 1130,0 m2 b) Powierzchnia istniejących placów wejściowych - 93,1m2 c) Powierzchnia projektowanych placów wejściowych -110,0m2 5. Układ urbanistyczny Starego i Głównego Miasta Gdańska wpisano do rejestru zabytków pod nr 8 (nowy 15) decyzją WKZ w Gdańsku z dnia 11.10.1947r.; decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 08.09.1994 r. uznany za Pomnik Historii. 6. Teren i obiekt nie znajduje się w granicach terenu górniczego. 7. Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników. Zakres realizacji: Przedmiotem realizacji jest adaptacja zabytkowego budynku Wielkiego Młyna do potrzeb wprowadzanej do w/w obiektu nowej instytucji, którą jest Muzeum Bursztynu. Jest to końcowy etap inwestycji obejmujący: • prace rozbiórkowe; • prace konserwatorskie zabytkowych ceglanych wewnętrznych i zewnętrznych ścian Młyna wg programu opracowanego przez mgr Macieja Szczepkowskiego i uzupełnionego przez dr Annę Kriegseisen; • wykonanie zabezpieczeń przeciwpożarowych głównej konstrukcji kondygnacji Młyna do R120, według opracowań branżowych (Projekt zabezpieczeń ppoż. i proj. architektury); • wykonanie mostka wraz z balustradami szklanymi na poziomie +2 wzdłuż wschodniej ściany szczytowej Młyna łączącego obie strony zlokalizowanej na tym poziomie wystawy stałej; • wykonanie zewnętrznych schodów wraz z podestami, murkami oporowymi, balustradami, pochwytami, systemowymi wycieraczkami zewnętrznymi, totemami informacyjnym i oświetleniem liniowym LED; • wykonanie zewnętrznej identyfikacji graficznej Muzeum w formie literowego logo mocowanego na wschodniej ścianie szczytowej Wielkiego Młyna; • zmniejszenie strefy istniejącej w Młynie ekspozycji archeologicznej poprzez przykrycie jej wydzielonych pól posadzką na płytce stropowej i zabezpieczenie szklanymi balustradami; • wprowadzenie windy osobowo-towarowej o udźwigu 1000kg i pojemności 13 osób do istniejącego, wykonanego na I etapie termomodernizacji szybu; • wymianę istniejącej hydraulicznej osobowej windy panoramicznej firmy Otis na nową, elektryczną, w nowym szybie o konstrukcji stalowej, obudowanym szkłem; • wykonanie i wykończenie schodów z pochwytem w strefie sali restauracyjnej umożliwiających połączenie restauracji niezależnym wejściem z Placu Heweliusza; • wykonanie i wykończenie ścian działowych przewidzianych układem funkcjonalnym Muzeum; • wykonanie posadzek we wszystkich pomieszczeniach przewidzianych układem funkcjonalnym; • wykonanie wykończenia wszystkich płaszczyzn biegów, spoczników i podestów obu klatek schodowych K1 i K2; • wykonanie wykończenia wszystkich płaszczyzn biegów, spoczników i podestów schodów występujących w poziomie "0"; • wykonanie wykończenia wszystkich płaszczyzn biegów, spoczników i podestów schodów wejściowych z balustradami/pochwytami do budynku od ul. Rajskiej/Wielkie Młyny; • wykonanie elementów identyfikacji wizualnej na wschodniej ścianie budynku według opracowań branżowych (architektura i elektryka); • wykonanie sufitów podwieszanych w strefach przewidzianych w projekcie; • wykonanie przedścianek wentylowanych zlokalizowanych przed licem zabytkowej ściany ceglanej przewidzianych układem funkcjonalnym; • wykonanie bram pożarowych wydzielających pas międzykondygnacyjny poziomu '0' i +1 w strefie sali restauracyjnej, zaplecza restauracji i sali edukacyjnej; • wykonanie parawanów szklanych ograniczających ze względów bezpieczeństwa dostęp do wskazanych okien na poziomie +1; • wykonanie blend zasłaniających wentylatory oddymiający oraz wyciągowy zlokalizowanego w górnej części atrium zgodnie z projektami branżowymi (architektura, konstrukcja i wentylacja); • wykonanie blend czerpni i wyrzutni w istniejących oknach zgodnie z projektami branżowymi (architektura i wentylacja); • wykonanie nowych szklanych, bezsłupkowych balustrad w miejscach przewidzianych projektem; • wykonanie nowych obudów okrągłych słupów w strefie atrium; • wykończenie poszczególnych płaszczyzn ścian nowoprojektowanych zgodnie z projektem architektonicznym; • wykonanie nowych obudów kanałów instalacyjnych, szybów windowych, elementów stałego wyposażenia wnętrza zgodnie z projektem architektonicznym; • wykończenie i aranżację wnętrz stref sanitarnych (wraz z „białym montażem” i wyposażeniem w osprzęt (m. in. suszarki, pojemniki na śmieci, papier toaletowy, dozowniki mydła itd.); • zamurowania istniejącego i wybicie nowego otworu drzwiowego w pomieszczeniu maszynowni istniejącego dźwigu panoramicznego; • wprowadzenie nowej stolarki wewnętrznej według zestawienia; • wykonanie lady głównej w strefie holu wejściowego; • wykonanie szafek ubraniowych w strefie holu wejściowego; • wykonanie podbitki dachu na przy ścianach północnej i południowej; • wykonanie częściowego demontażu i montażu płyt połaciowych GK wraz z izolacją termiczną w zakresie niezbędnym do realizacji podkonstrukcji stalowych; • odtworzenie zabezpieczenia p.poż. konstrukcji stalowej dachu po wykonaniu podkonstrukcji stalowych; • odtworzenie wszystkich wcześniej zdemontowanych warstw połaci dachowej (wełna, folia, płyty GK itp.) • wykonanie szpachlowania i malowania na kolor czarny płyt GK na połaci dachowej; • prace wykończeniowe „pod klucz” wszystkich ścian, sufitów i innych obróbek w niezbędnym zakresie (szpachlowanie, malowanie itp.); • malowanie na kolor czarny wiązarów dachowych; • kompleksowe wykonanie instalacji elektrycznych; • kompleksowe wykonanie instalacji teletechnicznych (wykonawca powinien posiadać aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2019 r poz. 1495) – koncesja, o której mowa powyżej stanowić będzie załącznik nr 7 do umowy); • kompleksowe wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnych; • kompleksowe wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (z podłączeniem do węzła CO dostarczanego przez GPEC); • kompleksowe wykonanie systemu wentylacyjno-klimatyzacyjnego wraz z automatyką oraz serwisowaniem i utrzymaniem w okresie gwarancji określonym w ofercie; • wykonanie prac izolacyjnych przecieku przez ścianę na poziomie „0” według załączonego opracowania. Wykonawca będzie zobowiązany do przestrzegania zasad i warunków prowadzenia prac wynikających z ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282) oraz przepisów wykonawczych, a także zgodnie z pozwoleniem konserwatorskim posiadanym przez Zamawiającego. Szczegółowy zakres robót oraz parametry techniczne przedmiotu zamówienia określono w następujących dokumentach: 1) projekt budowlany – załącznik nr 1 do SIWZ 2) Projekt wykonawczy - załącznik nr 2 do SIWZ 3) Specyfikacja Techniczna Wykonania i odbioru Robót – załącznik nr 3 do SIWZ 4) Przedmiar robót (jako materiał pomocniczy)– załącznik nr 4 do SIWZ W przypadku, gdy Zamawiający użył w Opisie przedmiotu zamówienia (SIWZ wraz z załącznikami) nazw materiałów, urządzeń lub producentów, znaków towarowych i patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę należy je rozumieć jako przykładowe parametry minimalne oczekiwane przez zamawiającego. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych opisywanym. Zamawiający uzna za równoważne rozwiązania, których zastosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej technologii wykonania. W przypadku, gdy Zamawiający użył oznaczeń, norm i specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp należy je rozumieć jako przykładowe. Zamawiający zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Pzp dopuszcza w każdym przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanym w treści SIWZ. Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszej SIWZ lub załącznikach do SIWZ norma, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „lub równoważna”. Wykonawca, który na etapie realizacji umowy powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV
45453000-2
45310000-0
92522000-6II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 0,96
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2021-04-30

Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia
      2021-04-30


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1) Posiadania zdolności technicznej. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które zostaną przez Wykonawcę skierowane do realizacji zamówienia: a) Kierownik Budowy – osoba posiadająca uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej oraz spełniająca wymogi określone w art. 37 c ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i 1696), tj. „robotami budowlanymi kieruje przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”, b) Kierownik robót sanitarnych – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń; c) Kierownik robót elektrycznych – osoba posiadająca uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń; UWAGA: zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2272 ze zm.). Ponadto: • Co najmniej dwie osoby w trakcie wykonywania prac na budowie, które posiadają zaświadczenie odpowiedniego Komendanta Wojewódzkiego Policji, że zostały wpisane na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; • Co najmniej dwie osoby w trakcie prowadzenie prac na budowie, które posiadają świadectwo kwalifikacyjne Grupy 1 w tym jedna na stanowisku eksploatacji i jedna na stanowisku dozoru („E” i „D”) z uwzględnieniem zakresu kontrolno – pomiarowego d) Kierownik prac konserwatorskich - musi spełniać wymagania § 37a Ustawy o Ochronie Zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23.07.2003r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 730 i 1696), tj. posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz wykazuje się co najmniej 9 miesięczną, udokumentowana, praktyką zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków; 2) Posiadania zdolności zawodowej Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną tożsamą z przedmiotem zamówienia tj. polegającą na remoncie lub przebudowie wraz z robotami instalacyjnymi budynku wpisanego do ewidencji lub rejestru zabytków prowadzonej przez urząd konserwatorski na obiekt użyteczności publicznej, o wartości nie mniejszej niż 10. 000.000,00 PLN brutto;
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

a) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700). b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; d) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 ze zm.) – załącznik nr do SIWZ

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty – załącznik nr 5 do SIWZ; Wartości w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego podane w dokumentach potwierdzających spełnianie wiedzy i doświadczenia będą przeliczane według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego na dzień zakończenia realizacji wykazanych robót budowlanych; b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi oraz konserwatorskimi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami załącznik nr 6 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa powyżej składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest do wniesienia, przed upływem terminu składania ofert, wadium w wysokości: 300 000,00 złotych (słownie: trzysta tysięcy złotych). 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu (nie należy wpłacać w kasie Muzeum - art. 45 ust. 7 ustawy), b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1804 oraz z 2015 roku poz. 978 i 1240). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Muzeum Gdańska ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, w Banku PEKAO S.A. nr 90 1240 5400 1111 0010 4475 9512, przed terminem składania ofert, z oznaczeniem „Przebudowa i adaptacja Wielkiego Młyna w Gdańsku na Muzeum Bursztynu. 4. Datą wniesienia wadium jest data uznania rachunku Zamawiającego. 5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz powinno być wystawione na Muzeum Gdańska ul. Długa 46/47; 80-831 Gdańsk. Oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia należy złożyć wraz z ofertą. Zostanie on zdeponowany w kasie Muzeum Gdańska. UWAGA: Zamawiający zaleca, aby oryginał dokumentu gwarancji/poręczenia nie był w sposób trwały spięty z ofertą. 6. Dokument poręczenia/gwarancyjny powinien: a) przewidywać bezwarunkową utratę wadium na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w ust. 7 i 8; b) zawierać sformułowanie zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty wystawione przez Zamawiającego w przypadkach określonych w ust 7 i 8. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 8. Ponadto Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 9. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej wadium. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta. 10. Wadium musi zabezpieczać ofertę w całym okresie związania ofertą, (termin związania określono w Rozdz. 7 ust. 3).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Tak
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zaliczki na poczet wykonania przedmiotu umowy w wysokości nieprzekraczającej 10% wysokości wynagrodzenia wykonawcy wskazanego w § 7 ust. 1 niniejszej umowy, 2. Udzielenie zaliczki następuje na pisemny wniosek Wykonawcy, który zawierać będzie, co najmniej: wnioskowaną kwotę zaliczki, pożądany termin jej udzielenia oraz rodzaj, zakres i deklarowany termin realizacji części zamówienia, której finansowania dotyczy zaliczkowana kwota. 3. Wypłata zaliczki następuje po podpisaniu umowy, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury pro-forma, na konto wskazane w niej przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez Zamawiającego, po uprzednim wniesieniu przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki. 4. Ostateczną decyzję odnośnie wielkości i terminu przyznania zaliczki podejmuje Zamawiający. 5. Udzielenie zaliczki będzie uzależnione od wniesienia przez Wykonawcę zabezpieczenia zaliczki. Zabezpieczenie takie Wykonawca musi wnieść, na co najmniej 3 dni przed ustalonym terminem udzielenia zaliczki. 6. Zabezpieczenie zaliczki zostanie wniesione na kwotę odpowiadającą wartości zaliczki. W przypadku, gdy zabezpieczenie zostanie wniesione w kwocie niższej od planowanej kwoty zaliczki, zaliczka zostanie wypłacona do kwoty zabezpieczenia. 7. Zabezpieczenie zaliczki może być wnoszone w następujących w formach: a) poręczeniach bankowych; b) gwarancjach bankowych; c) gwarancjach ubezpieczeniowych; 8. Zabezpieczenie zaliczki będzie posiadać termin ważności przekraczający, co najmniej o 30 dni określony we wniosku termin wykonania części przedmiotu zamówienia, którego finansowania dotyczy zaliczkowana kwota. 9. Zabezpieczenie zaliczki wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 10. Złożone poręczenie, gwarancja bankowa czy ubezpieczeniowa muszą być nieodwołalne, bezwarunkowe, zapewniające płatność na rzecz Zamawiającego na każde żądanie bez konieczności przedkładania dodatkowych dokumentów. Wypłata nie może być uzależniona od zgłoszenia żądania wypłaty za pośrednictwem banku Zamawiającego, który to bank potwierdzi, że podpisy na żądaniu wypłaty zostały złożone przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. Poręczenie musi obejmować rezygnację z prawa do zdeponowania kwoty poręczenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo uprzedniej akceptacji treści proponowanych gwarancji i poręczeń. 11. Zamawiający może żądać zwrotu zaliczki w przypadku: a) braku realizacji bądź niewłaściwej realizacji umowy w stosunku do określonego we wniosku o udzielenie zaliczki: rodzaju, zakresu, terminu wykonania umowy, b) nieprzedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń Podwykonawców o zapłacie na ich rzecz pełnego wynagrodzenia za wykonane przez nich i finansowane w ramach zaliczki roboty. 12. Zamawiający ma prawo zatrzymać lub zrealizować zabezpieczenie zaliczki w przypadku, gdy: a) Wykonawca nie wykonał lub wykonał nienależycie części zamówienia na poczet, którego została wypłacona zaliczka, b) Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca, c) Umowa uległa rozwiązaniu, a Wykonawca nie zwrócił kwoty zaliczki w terminie 7 dni od dnia jej rozwiązania, d) Zamawiający odstąpił od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych, a Wykonawca nie zwrócił zaliczki w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy. 13. O ile nie będą zachodzić okoliczności uprawniające do zatrzymania lub zrealizowania zabezpieczenia zaliczki przez Zamawiającego, jego zwrot nastąpi na pisemny wniosek Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty potwierdzenia przez Zamawiającego (w formie protokołu odbioru częściowego) wykonania zakresu przedmiotu umowy odpowiadającemu, co do wartości sumie dotychczas zapłaconych faktur i udzielonej zaliczki oraz rozliczeniu jej na poczet wynagrodzenia określonego w ust. 1.


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria Znaczenie
cena 60,00
okres gwarancji 40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

 

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

 

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

 

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

 

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

 


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

 


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 


Informacje dodatkowe:

 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający poza, możliwością zmiany zawartej umowy na podstawie art. 144 ustawy Pzp, przewiduje również możliwość dokonywania zmian postanowień zawartej umowy w następujących okolicznościach: 1) dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy. 2) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) na dzień wystawienia faktury w stosunku do stawki obowiązującej w dniu podpisania umowy oraz w przypadku wystąpienia robót dodatkowych. 3) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy może nastąpić w przypadku: a) klęsk żywiołowych; b) wystąpienia robót dodatkowych (przedłużenie terminu możliwe będzie wyłącznie o czas niezbędny do realizacji tych robót); c) w innych przypadkach, których nie można było przewidzieć a leżących po stronie Zamawiającego, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, w szczególności: • wstrzymanie robót przez Zamawiającego; • konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej. 2. Zmiany do umowy następują na pisemny wniosek jednej ze Stron wraz z uzasadnieniem konieczności wprowadzenia tych zmian. 3. Zmiany niniejszej Umowy wymagają dla zachowania swojej ważności formy pisemnej w postaci aneksu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-05-21, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

 

 

 

</form>

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 9082
data wytworzenia: 30.04.2020
data publikacji: 30.04.2020
data ostatniej modyfikacji: 18.05.2020
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 30.04.2020 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian
2 30.04.2020 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 07.05.2020 Elżbieta Miłosierna Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 11.05.2020 Elżbieta Miłosierna Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 12.05.2020 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 18.05.2020 Elżbieta Miłosierna Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 26.05.2020 Elżbieta Miłosierna Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 17.06.2020 Elżbieta Miłosierna Aktualizacja zobacz zakres zmian