Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji wystawy stałej Muzeum Bursztynu w zabytkowym Wielkim Młynie w Gdańsku.

Muzeum Gdańska zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.: Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji wystawy stałej Muzeum Bursztynu w zabytkowym Wielkim Młynie w Gdańsku.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR NSZP.26.8.2019     

                                                                                         Gdańsk dnia 10.09.2019 r.

 

Muzeum Gdańska zaprasza do składania ofert na realizację zadania pn.:  Wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji wystawy stałej Muzeum Bursztynu w zabytkowym Wielkim Młynie w Gdańsku.

 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Gdańska

Ul. Długa 46/47

80-831 Gdańsk

NIP: 583-10-12-014, REGON: 000283392

telefon: +48 512 418 729

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:

Sprawy formalne – Elżbieta Miłosierna tel. +48 531 062 867, e-mail: zam.publiczne@muzeumgdanska.pl

Sprawy merytoryczne – Kinga Krause tel. +48 512 418 725, e-mail: k.krause@muzeumgdansk.pl

 

I.                    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Usługi w zakresie kultury - Zapytanie ofertowe.

II.                  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego aranżacji wystawy stałej Muzeum Bursztynu w zabytkowym Wielkim Młynie. Ekspozycje będą prezentowały historię powstania bursztynu, jego właściwości, pozyskiwanie oraz obróbkę  na przestrzeni dziejów - od czasów najdawniejszych do współczesności. Podstawą narracji będą eksponaty muzealne pogrupowane tematycznie i opatrzone niezbędnymi komentarzami w formie tradycyjnej i elektronicznej.

2.       Ekspozycja będzie mieścić się na poziomie +1 i +2 zabytkowego Wielkiego Młyna w Gdańsku (ul. Wielkie Młyny ). Powierzchnia przeznaczona pod planowaną ekspozycję wynosi ogółem  727,2 m² w tym: poziom +1 – 418,9 m², poziom +2 – 308,3 m²

3.       Zamówienie obejmuje także wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego w zakresie niezbędnym do technicznej realizacji systemu wystawienniczego oraz montażu ekspozycji.

4.       Dokumentacja określona w ust. 1-3 powinna spełniać wymogi wystarczające i niezbędne do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację ekspozycji stałej Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie.

5.       W zakresie technicznym należy uwzględnić zapisy PROJEKTU BUDOWLANEGO Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Młyna w Gdańsku, przy ul. Wielkie Młyny 16, arch. Ksenia Piątkowska grudzień 2016 oraz PROJEKTU WYKONAWCZEGO Muzeum Bursztynu w zabytkowym budynku Wielkiego Młyna w Gdańsku, przy ul. Wielkie Młyny 16, arch. Ksenia Piątkowska wrzesień 2019.

6.       Eksponaty (muzealia) powinny być prezentowane w sposób zgodny z wymogami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014r. poz. 1240).

7.       Budynek, w którym będzie realizowana ekspozycja jest wpisany do rejestru zabytków i jego substancja nie może ulec naruszeniu.

8.       Uszczegółowienie przedmiotu zamówienia zawiera załącznik 1 – rzuty i przekroje Wielkiego Młyna oraz załącznik 2 –wytyczne do projektu aranżacji stałej Muzeum Bursztynu.

9.       Zakres zamówienia obejmuje także pełnienie nadzoru autorskiego na realizacją ekspozycji w terminie nie dłuższym niż do końca czerwca 2021 roku.

10.   Budżet realizacji ekspozycji nie może przekroczyć kwoty 5.000.000,00 zł netto

11.   Termin realizacji zamówienia:

a.       Projekt rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych do dnia 10.11.2019r.

b.       Projekt techniczny – wykonawczy aranżacji ekspozycji do dnia 28.02.2020r.

 

III.                ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia należy wykonać:

1. Projekt rozwiązań wystawienniczych i scenograficznych, w szczególności zawierający:

1) koncepcję aranżacji wystawy w oparciu o załącznik 1 oraz załącznik nr 2.

2) wykonanie wizualizacji w wersji elektronicznej oraz szkiców rozwiązań aranżacyjnych;

2. Projekt techniczny - wykonawczy aranżacji ekspozycji

1) opracowanie rysunkowe i opisowe przyjętych rozwiązań przestrzennych, plastycznych oraz technicznych dotyczących wykonania poszczególnych elementów aranżacji ekspozycji;

2) projekt aranżacji ścian z uwzględnieniem przebiegu ścieżki zwiedzania z jej dostosowaniem do wózków inwalidzkich.

3)  wykonanie szczegółowych rysunków technicznych poszczególnych elementów aranżacyjnych wystawy, projekty stelażu wystawienniczego (gablot, witryn itp.)

5) wskazanie materiałów, urządzeń oraz elementów wykończeniowych z opisem technologii montażu,

6) wykonanie kosztorysu inwestorskiego zakupu wyposażenia oraz zabudowy/aranżacji ekspozycji;

7) dostarczenie zaakceptowanego projektu - w wersji drukowanej (min. 2 egz. formatu A3) oraz elektronicznej na płycie CD/DVD. (2 egz.).

UWAGI:

·         w kwestiach dotyczących projektu aranżacji ekspozycji, wykonawca powinien prowadzić bieżące konsultacje z wyznaczonymi pracownikami merytorycznymi muzeum;

·         po podpisaniu umowy Muzeum Gdańska przekaże Wykonawcy wymagane przez niego materiały niezbędne dla prawidłowej realizacji umowy.

 

IV.                INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.       O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, które pozwolą na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jeden projekt wykonawczy aranżacji wystawy stałej (o wartości ekspozycji co najmniej 2.750.000,00 zł brutto) w muzeum lub publicznej galerii kultury, nauki lub sztuki, który został zrealizowany (wybudowany) z załączeniem dowodów określających, że usługa została zrealizowana w sposób należyty i prawidłowo ukończony.

2.       O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

3.       Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

V.                  DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Dokumenty wskazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp:

1.       Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty (załącznik nr 3)

2.       Wykaz usług wraz z załączeniem dowodów określających czy wskazane usługi zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np. referencje) (załącznik nr 4)

 

VI.                MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Miejsce: Kancelaria Muzeum Gdańska, ul. Długa 46/47, 80-831 Gdańsk

Termin: 13.09.2019 r. do godz. 10:00

VII.              KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 

 

Cena – 100%

Załączniki:

Załącznik nr 1: Rzuty i przekroje Wielkiego Młyna

Załącznik nr 2: Wytyczne do projektu aranżacji stałej Muzeum Bursztynu

Załącznik nr 3: Formularz oferty

Załącznik nr 4: Wykaz wykonanych usług

Autor
informację opublikował: Jakub Szałkowski
liczba wyświetleń: 3049
data wytworzenia: 10.09.2019
data publikacji: 10.09.2019
data ostatniej modyfikacji: 12.09.2019
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 10.09.2019 Jakub Szałkowski Dodanie zobacz zakres zmian
2 10.09.2019 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 12.09.2019 Elżbieta Miłosierna Aktualizacja zobacz zakres zmian