Strategia Muzeum Gdańska na lata 2016-2018

W 2016 roku, wówczas jeszcze Muzeum Historyczne miasta Gdańska opracowało i udostępniło Strategię Muzeum Historycznego Miasta Gdańska na lata 2016-2018. 

Dokument opracowany przez Konwent strategiczny MHMG pod kierunkiem dr hab. Waldemara Ossowskiego.

Konsultant merytoryczny - dr Ryszard Kołodziej (PM Development Center sp. z o.o.).

W Strategii określono Misję i Wizję Muzeum Gdańska:

Wizja Muzeum Gdańska (Jakie są nasze aspiracje?)

Jedno z trzech najlepszych muzeów miejskich w Polsce, rozpoznawalne muzeum miejskie w rejonie Bałtyku oraz ulubione muzeum gdańszczan.

Misja Muzeum Gdańska (Jaki jest cel i sens naszego istnienia?)

Służymy społeczeństwu poprzez ochronę i promowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego miasta Gdańska oraz wzmacnianie tożsamości współczesnych gdańszczan.

 

Strategię Muzeum Gdańska można pobrać poniżej:

Ostatnia aktualizacja : 21.03.2018 13:39
Autor treści : Beata Skrzecz

Cyfrowa Strategia Muzeum Gdańska na lata 2016-2018

Dział Digitalizacji Muzeum Gdańska opracował w 2016 roku założenia, cele i efekty jakie mają zostać uzyskane w okresie trzech lat do 2018 roku. Do opracowania użyto metodyki SMART.

Wskazano cele:

1. Wysoka jakość udostępnionych zasobów cyfrowych online, skutkująca zwiększonym zainteresowaniem użytkowników Internetu.

2. Rozwój w obszarze digitalizacji mający zapewnić muzeum miejsce wśród wiodących instytucji w kraju w zakresie dokumentacji cyfrowej i udostępniania.

Osiągniecie celu ma przyczynić się do zwiększenia roli muzeum w sektorze kultury, poprzez zapewnienie wysokiej jakości udostępnianych zasobów i uwzględnienie potrzeb użytkowników. Dzięki nabytemu doświadczeniu i kompetencjom kadry, muzeum powinno zaangażować się w prace sektora w zakresie opracowania najlepszych praktyk czy wytycznych dla digitalizacji i udostępniania zasobów cyfrowych.

3. Znacząc wzrost rozpoznawalności muzeum w regionie i kraju.

Osiągnięcie celu ma przyczynić się do wzrostu rozpoznawalności muzeum przez obywateli w kraju, jak również specjalistów sektora kultury, w tym zwłaszcza muzeów. Pośrednią korzyść ma stanowić zwiększenie zaangażowania w projekty krajowe i europejskie z zakresu digitalizacji.

Wskazano efekty:

1. Udostępnione zasoby online (co najmniej 2000 obiektów)

2. Rozbudowana infrastruktura (studio fotografii cyfrowej, repozytorium cyfrowe, strona do publikowania zbiorów muzeum)

3. Nabyte umiejętności i zbudowane kompetencje kadry (szkolenia, warsztaty, stosowanie dobrych praktyk)

4. Zapewniona efektywność i jakość wytwarzanych zasobów cyfrowych (procedury digitalizacji i monitoring workflow, ewaluacja wyników)

Główne zadania:

1. Inwestycje (przeprowadzenie zaplanowanych inwestycji)

2. Szkolenia (przeprowadzenie szkoleń)

3. Procedury (stworzenie i wdrożenie procedur)

4. Digitalizacja (selekcja zbiorów i przeprowadzenie digitalizacji)

5. Udostępnienie (udostępnienie cyfrowych zasobów online)

 

Cyfrową Strategię Muzeum Gdańska można pobrać poniżej:

Ostatnia aktualizacja : 04.01.2018 13:23
Autor treści : Beata Skrzecz