Statut Muzeum Gdańska

 

UCHWAŁA NR XLVI/1364/17
RADY MIASTA GDAŃSKA
z dnia 18 grudnia 2017 r.
w sprawie zmiany nazwy miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
na Muzeum Gdańska oraz nadania nowego Statutu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9) litera h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
2017 r., poz. 1875), art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu
działalności kulturalnej (Dz. U. 2017 r., poz. 862) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach
(Dz. U. 2017 r., poz. 972; zm. Dz. U. 2017 r., poz. 60, poz. 1086) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zmienia się dotychczasową nazwę miejskiej instytucji kultury: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska
na: Muzeum Gdańska.
§ 2. Miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum Gdańska nadaje się statut stanowiący załącznik do
niniejszej Uchwały.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXI/583/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 31.03.2016 r. w sprawie nadania
nowego Statutu miejskiej instytucji kultury pod nazwą: Muzeum Historyczne Miasta Gdańska.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternasu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący Rady Miasta
Gdańska
Bogdan Oleszek
DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO
Gdańsk, dnia poniedziałek, 15 stycznia 2018 r.
Poz. 151
Załącznik do Uchwały Nr XLVI/1364/17
Rady Miasta Gdańska
z dnia 18 grudnia 2017 r.
STATUT MUZEUM GDAŃSKA
Rozdział 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Muzeum Gdańska, zwane dalej „MG”, działa w szczególności na podstawie:
1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
(Dz. U. 2017 r., poz. 862), zwanej dalej „Ustawą”;
2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 2017 r., poz. 972 z późn. zm.), zwanej
dalej ,,Ustawą o muzeach”;
3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2014 r.,
poz. 1446 z późn. zm.);
4) niniejszego Statutu.
§ 2.
1. Siedzibą MG jest Miasto Gdańsk.
2. Terenem działania MG jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.
3. Muzeum Gdańska może używać nazwy skróconej „MG”.
§ 3.
Organizatorem MG jest Gmina Miasta Gdańska.
§ 4.
Ogólny nadzór nad MG sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego, a bezpośredni, związany z pełnieniem funkcji Organizatora, Prezydent Miasta
Gdańska.
§ 5.
1. MG jest samorządową instytucją kultury, dla której prowadzenie działalności kulturalnej jest
podstawowym celem statutowym.
2. MG zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Miasta
Gdańska pod numerem 3/92 i posiada osobowość prawną, działa we własnym imieniu i na
własny rachunek, jako jednostka samodzielnie funkcjonująca pod względem prawnym,
organizacyjnym i finansowym.
3. MG zostało wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów pod nr 122.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 2 – Poz. 151
Rozdział 2
ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM
§ 6.
Do zakresu działania MG należy gromadzenie, opracowanie, udostępnianie i prezentowanie
zbiorów stanowiących świadectwa materialnego i niematerialnego dziedzictwa Gdańska,
pogłębianie zainteresowania i popularyzacja wiedzy na temat Gdańska oraz wzmacnianie
tożsamości współczesnych Gdańszczan.
§ 7.
1. MG realizuje zadania określone w § 6 poprzez:
1) gromadzenie, katalogowanie, opracowywanie i digitalizację zabytków i materiałów
dokumentacyjnych związanych z Gdańskiem
2)   udostępnianie zgromadzonych zbiorów i przechowywanie ich w warunkach zapewniających
im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie zbiorów w sposób
dostępny do celów naukowych;
3) użyczanie i przyjmowanie muzealiów w depozyt zgodnie z obowiązującymi przepisami;
4) organizowanie wystaw stałych oraz czasowych w kraju i za granicą;
5) prowadzenie działalności naukowo-badawczej, w tym badań archeologicznych;
6) organizowanie i prowadzenie działalności edukacyjnej;
7) wspieranie i współorganizowanie działalności artystycznej, w tym realizacje przedsięwzięć
plenerowych, promujących Miasto Gdańsk, MG i jego zbiory;
8) organizowanie lub współorganizowanie zjazdów, spotkań i konferencji;
9) prowadzenie działalności wydawniczej, w szczególności opracowywanie i publikowanie
katalogów, przewodników, wyników badań, oraz wydawnictw popularnonaukowych;
10) opracowywanie kopii, replik i odwzorowań multimedialnych przedmiotów o wartości
historycznej i artystycznej;
11) inicjowanie, wspieranie i prowadzenie projektów dotyczących Gdańska;
12) współdziałanie i współpracę z innymi muzeami, instytucjami, organizacjami,
stowarzyszeniami oraz uczelniami wyższymi;
13) remonty bieżące, konserwacje zabytkowych budowli oraz zbiorów należących do MG
w celu utrzymania ich w możliwie najlepszym stanie;
14) prowadzenie działalności promocyjnej Muzeum.
2. MG może realizować swoje cele poprzez współpracę z polskimi i zagranicznymi instytucjami
kultury, jednostkami edukacyjnymi i naukowymi, organami administracji państwowej
i samorządowej, organizacjami pozarządowymi, mediami, a także innymi osobami prawnymi
oraz jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej.
3. MG uczestniczy w realizacji zadań wynikających ze strategii i programów rządowych
i samorządowych.
§ 8.
MG gromadzi następujące rodzaje zbiorów:
1) archeologiczne: obiekty pochodzące z badań wykopaliskowych;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 3 – Poz. 151
2) historyczne: dokumenty (druki i rękopisy), zabytki ikonograficzne, fotografie, pocztówki,
mapy, plany, pieczęcie, numizmaty, medale, militaria, sztandary, zbiory filatelistyczne,
zabytki techniki, przedmioty codziennego użytku, materiały audiowizualne oraz inne
muzealia związane z terenem działania MG;
3) artystyczne: dzieła sztuk plastycznych (malarstwo, grafika, rysunek, rzeźba), rzemiosła
artystycznego i sztuki użytkowej;
4) przyrodnicze: okazy bursztynu, inkluzje, eksponaty dokumentujące historię naturalną
bursztynu;
5) etnograficzne: przedmioty użytkowe, obiekty wyposażenia wnętrz, elementy stroju, zabytki
dawnej i współczesnej sztuki ludowej.
Rozdział 3
ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA
§ 9.
1. Dyrektor zarządza MG i reprezentuje je na zewnątrz.
2. Dyrektor zarządza MG w oparciu o plan merytoryczny i finansowy z zachowaniem dotacji
rocznej Gminy Miasta Gdańska.
3. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi za nie odpowiedzialność. Dyrektor
odpowiada za prawidłowe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi MG.
4. Wysokość rocznej dotacji na działalność MG ustala Gmina Miasta Gdańska.
§ 10.
Do obowiązków Dyrektora należy w szczególności:
1) określanie strategii muzeum;
2) zarządzanie MG – nadzór nad zbiorami, ich ewidencjonowanie oraz nadzór nad majątkiem
MG;
3) kształtowanie i koordynowanie działalności merytorycznej MG;
4) nadzór nad redakcją publikacji muzealnych;
5) wydawanie zarządzeń;
6) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami MG oraz podejmowanie decyzji
wynikających ze stosunku pracy;
7) reprezentowanie MG na zewnątrz;
8) tworzenie warunków do właściwej realizacji celów i zadań MG;
9) dobór i właściwe wykorzystanie kadry oraz zapewnianie warunków do podnoszenia
kwalifikacji zawodowych przez pracowników;
10) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy;
11) właściwa gospodarka mieniem i środkami finansowymi;
12) pozyskiwanie środków finansowych od podmiotów innych aniżeli Organizator;
13) uczestniczenie w posiedzeniach Rady Muzeum;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 4 – Poz. 151
14)  przedstawianie właściwym instytucjom i Organizatorowi planów i sprawozdań oraz
wniosków finansowych, w tym przedkładanie Radzie Muzeum do zaopiniowania rocznego
planu merytorycznego wraz z planem finansowym oraz sprawozdania rocznego
z działalności;
15) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną.
§ 11.
1. Dyrektora MG powołuje i odwołuje Prezydent Miasta Gdańska w trybie i na zasadach
określonych w Ustawie.
2. Przed powołaniem kandydata na stanowisko Dyrektora, Prezydent Miasta Gdańska zawiera
z nim umowę określającą warunki organizacyjno-finansowe i program działania MG. Umowa
wchodzi w życie z dniem powołania Dyrektora.
3. Dyrektor może być odwołany przed upływem okresu, na który został powołany:
1) na własną prośbę;
2) z powodu choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;
3) z powodu naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;
4) w przypadku odstąpienia od realizacji umowy, o której mowa w ust. 2.
4. Czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do Dyrektora powołanego w trybie, o którym
mowa w ust. 1, w tym ustalenia warunków płacy oraz warunków podejmowania
dodatkowych prac o charakterze twórczym, wykonuje Prezydent Miasta Gdańska.
§ 12.
1. Dyrektor zarządza MG przy pomocy trzech zastępców.
2. Zastępców dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po uzyskaniu opinii Prezydenta Miasta
Gdańska.
§ 13.
Prezydent Miasta Gdańska może powierzyć zarządzanie MG osobie fizycznej lub prawnej
w trybie i na zasadach określonych w Ustawie.
§ 14.
1. Oświadczenia woli w imieniu MG, w zakresie jego praw i zobowiązań finansowych oraz
majątkowych, składa jednoosobowo Dyrektor.
2. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do dokonywania czynności prawnych w imieniu
MG, określając zakres pełnomocnictwa.
3. Udzielenie i zakres pełnomocnictwa wymaga formy pisemnej i podlega ujawnieniu
w Rejestrze Instytucji Kultury, za wyjątkiem pełnomocnictw szczególnych.
§ 15.
1. Organizację wewnętrzną MG określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora, po
zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gdańska oraz działających w MG organizacji
związkowych i stowarzyszeń twórców.
2. W skład struktury organizacyjnej MG wchodzą następujące oddziały:
1) Oddział Główny Muzeum Gdańska;
2) Oddział „Ratusz Głównego Miasta”;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 5 – Poz. 151
3) Oddział „Dwór Artusa”;
4) Oddział „Dom Uphagena” - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich;
5) Oddział „Muzeum Bursztynu”;
6) Oddział „Muzeum Nauki Gdańskiej”;
7) Oddział „Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku”;
8) Oddział „Twierdza Wisłoujście”;
9) Oddział „Wartownia Nr 1 na Westerplatte”;
10) Oddział „Kuźnia Wodna”.
§ 16.
1. Przy MG działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Prezydent Miasta
Gdańska.
2. Zasady działania Rady Muzeum określa szczegółowo Regulamin Rady działającej przy MG.
3. Tryb powołania członków Rady Muzeum oraz zakres jej działania określa Ustawa o muzeach.
4. Rada Muzeum składa się z 9 osób.
5. Kadencja Rady Muzeum trwa 4 lata.
6. Członkiem Rady nie może być pracownik MG.
7. Obsługę kancelaryjno-biurową Rady Muzeum zapewnia MG.
8. Kopie protokołów z posiedzeń Rady Muzeum są przekazywane Prezydentowi Miasta Gdańska.
§ 17.
1. Dyrektor może tworzyć kolegia doradcze o charakterze stałym albo dla realizacji konkretnego
zadania, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej połowy zatrudnionych w MG
muzealników.
2. Powołując kolegium, Dyrektor określa przedmiot działania i liczbę członków kolegium.
3. Dyrektor niezwłocznie informuje Prezydenta Miasta Gdańska o każdorazowym powołaniu
i rozwiązaniu kolegium, podając cel powołania kolegium i jego skład.
4. W skład kolegium wchodzą osoby powołane przez Dyrektora spośród pracowników MG lub
spoza ich grona.
5. Dyrektor MG wyznacza przewodniczącego kolegium spośród członków kolegium.
6. Kolegium formułuje opinie w kwestiach stanowiących przedmiot jego działania.
7. Kolegium wyraża opinie w formie uchwał, które podejmowane są w trybie głosowania
jawnego zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu kolegium.
W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje głos przewodniczącego
kolegium.
8. Posiedzenia kolegium odbywają się z inicjatywy Dyrektora lub za jego zgodą na wniosek
pracowników MG.
9. Z posiedzenia kolegium sporządza się protokół.
10. Podjęte uchwały wraz z protokołami są przekazywane Dyrektorowi.
11. Kopie uchwał wraz z protokółami z posiedzeń kolegium są przekazywane Prezydentowi
Miasta Gdańska na każde jego żądanie.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 6 – Poz. 151
12. Obsługę kancelaryjno-biurową kolegium zapewnia MG.
Rozdział 4
FINANSE I MAJĄTEK
§ 18.
1. Majątek MG stanowią nieruchomości i ruchomości będące jego własnością oraz inne prawa
majątkowe.
2. Majątek i przychody MG służą jedynie realizacji jego celów statutowych.
3. MG wykonuje wszelkie uprawnienia w stosunku do mienia powierzonego mu do zarządzania,
będącego w jego dyspozycji, z wyłączeniem uprawnień wynikających z przepisów
szczególnych i praw osób trzecich.
4. MG samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności
ich wykorzystywania.
5. MG prowadzi gospodarkę finansową i gospodaruje mieniem na zasadach określonych
w Ustawie oraz w innych przepisach szczególnych.
6. Podstawą gospodarki finansowej MG jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora,
z zachowaniem wysokości dotacji Gminy Miasta Gdańska. Plan finansowy sporządzany jest
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
2016 r., poz. 1870 z późn. zm.).
7. Dyrektor przedstawia Prezydentowi Miasta Gdańska sprawozdania okresowe i roczne.
8. Corocznie Dyrektor przygotowuje i przedstawia właściwemu merytorycznie Wydziałowi
Urzędu Miejskiego w Gdańsku projekt planu finansowego na rok następny. Uzgodniony
roczny plan finansowy oraz roczny plan merytoryczny zaopiniowany przez Radę Muzeum
Dyrektor składa do końca listopada roku poprzedzającego rok budżetowy. Ocenione przez
Radę Muzeum sprawozdanie roczne z działalności MG Dyrektor przedstawia do końca lutego
roku następnego.
9. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego,
obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie do zatwierdzenia
Organizatorowi.
§ 19.
MG pokrywa koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
§ 20.
1. Gmina Miasta Gdańska przekazuje MG środki finansowe w formie dotacji:
1) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań
statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
2) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
3) celowej na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Przychodami MG są:
1) przychody z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego;
2) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
3) dotacje z budżetu państwa;
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 7 – Poz. 151
4) dotacje podmiotowe i celowe, o których mowa w ust. 1;
5) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
6) środki otrzymane z innych źródeł.
§ 21.
1. MG może prowadzić eksport i import towarów i usług o charakterze kulturalnym.
2. MG może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą o charakterze usługowym,
handlowym i wytwórczym, w zakresie:
1) produkcji i sprzedaży publikacji, pamiątek, replik, materiałów promocyjnych,
2) organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, artystycznych oraz innych
spotkań okolicznościowych,
3) najmu, dzierżawy i udostępniania składników majątkowych MG,
4) usług gastronomicznych,
5) usług konserwatorskich, reprodukcyjnych i badawczych,
6) publikacji i rozpowszechnia wydawnictw z zakresu swojej działalności oraz innej działalności
w tym zakresie, o ile służyć będzie wsparciu realizacji zadań statutowych Muzeum.
7) usług szkoleniowych;
8) usług transportowych;
9) usług reklamowych;
10) usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
11) usług związanych z digitalizacją.
3. Działalność, o której mowa w ust. 1 powinna być prowadzona z uwzględnieniem zasad
określonych w odnośnych przepisach prawa i nie może prowadzić do ograniczania
działalności statutowej MG.
4. Przychody uzyskane z działalności gospodarczej wykorzystuje sie w celu finansowania
działalności statutowej MG.
§ 22.
1. MG może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
2. MG może dokonywać zamiany, sprzedaży lub darowizny muzealiów na zasadach określonych
w Ustawie o muzeach.
Rozdział 5
PRZEPISY KOŃCOWE
§ 23.
Połączenia, podziału lub likwidacji MG dokonuje Rada Miasta Gdańska w trybie określonym
w ustawie o muzeach i w Ustawie.
§ 24.
1. Statut MG nadaje Rada Miasta Gdańska w trybie określonym w Ustawie o muzeach.
2. Zmian postanowień Statutu dokonuje Rada Miasta Gdańska na wniosek Dyrektora lub
z własnej inicjatywy, w trybie przewidzianym dla jego nadania.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 8 – Poz. 151
§ 25.
Niniejszy Statut wchodzi w życie po upływie czternastu dni od daty publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego – 9 – Poz. 151

Ostatnia aktualizacja : 21.03.2018 13:37
Autor treści : Beata Skrzecz