Regulamin Organizacyjny Muzeum Historycznego Miasta Gdańska z 2016 roku

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

MUZEUM HISTORYCZNEGO MIASTA GDAŃSKA

 

Rozdział I

Podstawy prawne

§ 1

1. Podstawy prawne Regulaminu Organizacyjnego Muzeum Historycznego Miasta Gdańska zwanego dalej Muzeum, stanowią:

- Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz.U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 późn. zm.);

- Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 późn. zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568 późn. zm.);

- Statut Muzeum Historycznego Miasta Gdańska (Uchwała Rady Miasta Gdańska nr XXI/583/16 z dnia 31 marca 2016 r.;

- Regulamin organizacyjny uwzględnia również zasady ujęte w „Kodeksie etyki ICOM dla muzeów”, wyd. ICOM 2006.

2. Ilekroć w Regulaminie Organizacyjnym jest mowa o „Muzeum” należy przez to rozumieć Muzeum Historyczne Miasta Gdańska wraz ze wszystkimi jego oddziałami.

 

Rozdział II

Zarządzanie Muzeum

§ 2

1. Muzeum kieruje Dyrektor sprawujący ogólne kierownictwo nad wszystkimi aspektami działalności Muzeum, odpowiedzialny za działalność Muzeum w zgodzie ze statutem i wszystkimi aktami prawnymi wyższego rzędu regulującymi działalność Muzeum. Dyrektor deleguje swoje uprawienia i odpowiedzialność na poszczególne jednostki organizacyjne Muzeum, osoby w nim zatrudnione, współpracowników Muzeum i inne podmioty w zakresie przewidzianym stosownymi przepisami.

2. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy zastępców oraz bezpośrednio mu podległych kierowników komórek organizacyjnych, a także pracowników zatrudnionych na samodzielnych stanowiskach pracy.

§ 3

1. Jednostkami organizacyjnymi Muzeum są: oddziały, działy i samodzielne stanowiska pracy o wydzielonym zakresie zadań.

2. Oddziałem jest jednostka organizacyjna wypełniająca wydzielone zadania statutowe Muzeum w ramach wyodrębnionej nieruchomości zabytkowej znajdującej się pod opieką Muzeum i działająca pod jednolitym kierownictwem.

3. Działem jest jednostka organizacyjna wypełniająca wydzielone zadania statutowe Muzeum i działająca pod jednolitym kierownictwem.

4. Pracownik zajmujący samodzielne stanowisko pracy wykonuje przydzielone mu zadania i podlega bezpośrednio Dyrektorowi Muzeum lub jednemu z Zastępców Dyrektora.

5. Dyrektor Muzeum może powołać do realizacji zadań Muzeum: kuratorów wystaw, kierowników zespołów zadaniowych oraz pełnomocników. 

6. Spory kompetencyjne pomiędzy komórkami organizacyjnymi rozstrzyga Dyrektor.

7. Dyrektor może zgodnie z przepisami prawa powierzyć kierownikowi działu lub oddziału funkcję kierowania inną komórką organizacyjną, bez potrzeby zmiany struktury organizacyjnej.

§ 4

Zespoły zadaniowe

1. Dla sprawnego zarządzania organizacją Dyrektor może tworzyć zespoły zadaniowe do rozwiązywania określonych zagadnień o znacznym stopniu skomplikowania lub uzasadnione z innych względów. Pracownicy wyznaczeni do pracy w zespole zadaniowym mogą pracować na zasadach pełnego lub częściowego oddelegowania.

2. Powołanie zespołu odbywa się w drodze zarządzenia Dyrektora, w którym wyznacza się kierownika i skład zespołu, zakres zadania i termin jego realizacji.

3. Do zespołu może być powołany każdy z pracowników Muzeum.

4. Dla realizacji zadania Dyrektor Muzeum może ustanowić odrębny budżet.

5. Kierownik zadania odpowiada za terminowe wykonanie zadania oraz rozliczenie kosztów jego realizacji.

§ 5

Pełnomocnicy

1. W toku realizacji zadań muzealnych Dyrektor Muzeum może udzielać pełnomocnictw uprawniających pełnomocnika do wykonywania w imieniu i na rzecz Muzeum określonych zadań.

2. Pełnomocnikiem Dyrektora może być pracownik Muzeum lub osoba niebędąca pracownikiem Muzeum.

3. Pełnomocnicy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi.

4. Zadania i zakres odpowiedzialności Pełnomocnika określa Dyrektor Muzeum w treści umów zawartych z Pełnomocnikiem.

 

Rozdział III

Struktura Organizacyjna Muzeum

§ 6

1. Na czele Muzeum stoi Dyrektor.

2. Dyrektorowi podlegają bezpośrednio:

a) Zastępca Dyrektora ds. Merytorycznych,

b) Zastępca Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji,

c) Główny Księgowy;

d) Kierownicy działów:

1) Kancelaria,

2) Dział Kadr,

3) Dział Inwentarzy Muzealiów,

4) Dział Marketingu,

5) Dział Programów Pomocowych,

6) Dział Bezpieczeństwa,

7) Dział Digitalizacji,

oraz

8) Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych.

3. Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych podlegają bezpośrednio kierownicy oddziałów i działów:

a) Oddziału Ratusz Głównego Miasta Gdańska,

b) Oddziału Dwór Artusa,

c) Oddziału Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich, 

d) Oddziału Muzeum Bursztynu,

e) Oddziału Twierdza Wisłoujście,

f) Oddziału Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku,

g) Oddziału Muzeum Nauki Gdańskiej,

h) Oddziału Wartownia Nr 1 na Westerplatte,

i) Działu Historii,

j) Działu Edukacji,

k) Działu Historii Sportu Gdańskiego,

l) Działu Konserwacji Zabytków,

m) Biblioteki.

4. Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji podlegają bezpośrednio kierownicy działów:

a) Działu Inwestycji,

b) Działu Administracji,

c) Działu Informatycznego,

d) Działu Utrzymania.

5. Głównemu Księgowemu podlega Dział Finansowo – Księgowy.

 

Rozdział IV

Zadania i zakresy działania kierownictwa i jednostek organizacyjnych Muzeum

§ 7.

1. Dyrektor Muzeum zarządza całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem Muzeum i jest za nie odpowiedzialny.

2. Do zakresu działania Dyrektora Muzeum należy w szczególności:

a) ogólne kierownictwo w sprawach działalności naukowej, administracyjnej i inwestycyjnej,

b) ogólny nadzór nad zbiorami i ich ewidencjonowaniem oraz nad majątkiem Muzeum,

c) zatwierdzanie planów działalności i sprawozdań finansowych,

d) przedstawianie właściwym instytucjom i organizatorowi planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków inwestycyjnych w terminach wskazanych w statucie,

e) wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów, zarządzeń oraz innych aktów prawa wewnętrznego,

f) sprawowanie nadzoru nad kontrolą wewnętrzną,

g) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami Muzeum oraz podejmowanie decyzji i działań wynikających ze stosunku pracy,

h) zawieranie umów z innymi podmiotami,

i) wyznaczanie kierunków i nadzór nad formami samokształcenia i doskonalenia pracowników,

j) definiowanie strategii i innych kierunków rozwoju Muzeum,

k) zawieranie umów i porozumień o współpracy międzynarodowej,

l) reprezentowanie Muzeum na zewnątrz.

3. Dyrektora Muzeum w czasie jego nieobecności zastępuje wskazany przez niego zastępca dyrektora na podstawie udzielonych mu pełnomocnictw.

§ 8.

1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Merytorycznych należy w szczególności:

a) nadzór nad pracą podległych działów i oddziałów,

b) współpraca z Dyrektorem w opracowywaniu długofalowych programów rozwoju i strategii Muzeum,

c) reprezentowanie Muzeum w zakresie powierzonych zadań,

d) realizacja programu rozwoju Muzeum oraz nadzorowanie terminowego wykonania zadań merytorycznych Muzeum ujętych w planie pracy,

e) inicjowanie oraz nadzór nad przygotowaniem wystaw stałych i czasowych, 

f) inicjowanie oraz nadzór nad realizacją prac badawczych, wystawienniczych, edytorskich przygotowaniem sesji, konferencji i seminariów naukowych,

g) inicjowanie oraz nadzór nad przygotowaniem informatorów, katalogów i innych wydawnictw związanych z działalnością i pracą Muzeum,

h) terminowe opracowywanie rocznych planów pracy Muzeum i zbiorczych sprawozdań z ich wykonania dla podległych działów i oddziałów,

i) nadzorowanie całokształtu spraw konserwatorskich Muzeum,

j) prowadzenie konsultacji na temat prac konserwatorsko-remontowych realizowanych w Muzeum ze stowarzyszeniami naukowymi, w tym Stowarzyszeniem Historyków Sztuki, Stowarzyszeniem Konserwatorów Zabytków oraz innymi opiniotwórczymi organizacjami oraz instytucjami,

k) prowadzenie kwerend naukowych dotyczących problematyki Muzeum lub zagadnień pokrewnych,

l) prowadzenie korespondencji związanej z działalnością i pracą Muzeum w zakresie powierzonym przez Dyrektora,

m) przedstawianie i opiniowanie Dyrektorowi Muzeum wniosków w zakresie samokształcenia i dokształcania podległych mu pracowników,

n) rozwijanie pod nadzorem Dyrektora Muzeum, współpracy krajowej i międzynarodowej.

§ 9.

1. Do zakresu działania Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji należy w szczególności:

a) nadzór nad pracą podległych działów,

b) sprawy dotyczące prawidłowego utrzymania stanu technicznego, eksploatacji budynków i urządzeń,

c) prawidłowe i celowe wykonywanie czynności gospodarczo-administracyjnych oraz nadzór nad umowami opracowywanymi przez podległe działy,

d) przygotowanie i realizacja prac remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych budynków Muzeum, w oparciu o prawo zamówień publicznych i inne przepisy prawa definiujące gospodarkę finansów publicznych,

e) prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funkcji inwestora bezpośredniego oraz gromadzenie niezbędnej dokumentacji,

f) współpraca z projektantami, inwestorami zastępczymi i wykonawcami prac remontowych.

g) prawidłowa sprawozdawczość dotycząca inwestycji,

h) prawidłowa, oszczędna i celowa gospodarka środkami rzeczowymi Muzeum,

i) prawidłowa ewidencja majątku Muzeum,

j) nadzór nad archiwum Muzeum,

k) sporządzanie i przygotowywanie sprawozdań okresowych dotyczących zakresu kompetencji Zastępcy Dyrektora ds. Inwestycji i Administracji oraz rocznych i perspektywicznych planów modernizacji i inwestycji dotyczących budynków i wyposażenia technicznego Muzeum,

l) współpraca z Zastępcą Dyrektora ds. Merytorycznych, Głównym Księgowym, Kancelarią Dyrektora oraz oddziałami i działami w zakresie realizacji zadań organizacyjnych, obsługi technicznej i teleinformatycznej Muzeum,

m) opracowywanie propozycji i wniosków dotyczących preliminarza budżetowego w zakresie administrowania Muzeum oraz planów inwestycyjnych, w tym w ramach dokumentów wieloletnich,

n) przedstawianie i opiniowanie Dyrektorowi Muzeum wniosków w zakresie samokształcenia i dokształcania podległych pracowników.

§ 10.

1. Do zakresu działania Głównego Księgowego Muzeum należy w szczególności:

a) prowadzenie ksiąg i rachunkowości Muzeum,

b) wykonywanie dyspozycji Dyrektora dotyczących środków pieniężnych Muzeum,

c) odpowiedzialność za kompletność i rzetelność dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych Muzeum,

d) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów finansowych, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji oraz kształtowanie polityki cenowej Muzeum, zasad odpłatności za usługi i produkty oferowane przez Muzeum,

e) sporządzanie preliminarzy, planów i sprawozdań budżetowych Muzeum,

f) kontrasygnowanie dokumentów finansowych i umów,

g) współpraca z Działem Programów Pomocowych w zakresie opracowywania części finansowej wniosków i wystąpień Muzeum o środki pozabudżetowe,

h) opracowywanie analiz efektywności ekonomicznej Muzeum i praktyk podażowych Muzeum,

i) merytoryczny nadzór nad informatycznymi systemami obsługi finansowej Muzeum,

j) inicjowanie samokształcenia i dokształcania zawodowego podległych mu pracowników.

 

Rozdział V

Zakres działań poszczególnych komórek organizacyjnych

§ 11.

Dział Finansowo - Księgowy

1. Działem Finansowo - Księgowym kieruje Główny Księgowy.

2. Do zadań i obowiązków Działu Finansowo - Księgowego należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw związanych z gospodarką finansową Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

b) prowadzenie rachunkowości Muzeum zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) opracowywanie projektów rocznych budżetu Muzeum,

d) sporządzanie analiz wykorzystania środków będących w dyspozycji Muzeum,

e) sporządzanie sprawozdań księgowo-finansowych wynikających z obowiązujących przepisów,

f) ustalanie i terminowa realizacja wypłat, wynagrodzeń, honorariów i innych świadczeń pracowniczych oraz prowadzenie ewidencji tych wypłat,

g) prowadzenie spraw wynikających z przepisów podatkowych oraz przepisów o ubezpieczeniach społecznych i zdrowotnych,

h) prowadzenie spraw dotyczących rozliczeń z bankami,

i) sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym wszystkich dokumentów finansowych Muzeum, tj. faktur, rachunków, not księgowych itp.,

j) sprawowanie nadzoru i rozliczanie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami,

k) kompletowanie i właściwe zabezpieczanie dokumentów księgowych i finansowych, kartotek płacowych i sprawozdań,

l) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji,

m) podejmowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników działu i ich dokształcanie.

§ 12.

Kancelaria

1. Pracą Kancelarii kieruje Kierownik Kancelarii.

2. Do zadań i obowiązków Kancelarii należy w szczególności:

a) obsługa sekretariatu Muzeum,

b) kierowanie ruchem interesantów Muzeum,

c) sprawdzanie, rejestrowanie, przekazywanie do wiadomości pracowników Muzeum oraz przechowywanie wewnętrznych aktów normatywnych,

d) prowadzenie terminarza i obsługa spotkań, wyjazdów i delegacji Dyrektora Muzeum i Zastępców Dyrektora,

e) koordynowanie współpracy zagranicznej Muzeum,

f) przygotowywanie korespondencji Dyrektora Muzeum i Zastępców Dyrektora,

g) nadzór nad właściwym przepływem informacji, współudział w organizowaniu kolegiów, spotkań i obsługa zespołów zadaniowych powoływanych przez Dyrektora Muzeum,

h) prowadzenie rejestru umów,

i) zapewnienie obsługi Rady Muzeum przez organizację, protokołowanie spotkań oraz gromadzenie i przechowywanie dokumentów związanych z działalnością Rady.

3. Szczegółowe zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych określa instrukcja kancelaryjna.

§ 13.

Dział Kadr

1. Działem Kadr kieruje Kierownik Działu Kadr.

2. Do zadań Działu Kadr należy w szczególności:

a) prowadzenie spraw pracowniczych zgodnie z obowiązującymi przepisami (ewidencja i dokumentacja m.in. czasu pracy, opisy stanowisk pracy, zakresy obowiązków i inne),

b) przygotowywanie dokumentów emerytalno-rentowych i zgłoszeniowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

c) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Państwową Inspekcją Pracy, a także innymi instytucjami w sprawach dotyczących pracowników Muzeum,

d) prowadzenie spraw dotyczących samokształcenia i dokształcania pracowników Muzeum, w tym opracowywanie planów Muzeum w tym zakresie i wnioskowanie w zakresie kierunków samokształcenia i dokształcania,

e) współpraca z Dyrektorem Muzeum w zakresie polityki kadrowej oraz przy opracowywaniu aktów prawa wewnętrznego w zakresie prawa pracy i przepisów pochodnych,

f) inicjowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników i ich dokształcanie,

g) koordynowanie na poziomie Muzeum rekrutacji, przygotowania i przebiegu staży i praktyk oraz wolontariatu.

§ 14.

Dział Inwentarzy Muzealiów

1. Działem Inwentarzy Muzealiów kieruje Główny Inwentaryzator Zbiorów.

2. Do zadań i obowiązków Działu Inwentarzy Muzealiów należy w szczególności:

a) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym ewidencjonowaniem i ruchem muzealiów,

b) przygotowanie i obsługa Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów,

c) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej:

 •  użyczenia depozytów,
 • akcesji obiektów,
 • pozyskiwania obiektów (protokół Komisji ds. Pozyskiwania Muzealiów, darów i depozytów, umowy dotyczące zakupów, darów i depozytów),
 • pozyskiwania praw do obiektów,

d) wspieranie wdrażania technologii digitalizacji zbiorów i elektronicznego inwentarza zbiorów,

e) realizowanie działań na rzecz odzyskiwania zbiorów stanowiących dawne wyposażenie Oddziałów Muzeum Historycznego Miasta Gdańska,

f) przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji zbiorów w poszczególnych działach i oddziałach zgodnie z obowiązującymi przepisami,

g) przygotowywanie dokumentacji dotyczącej rozliczenia braków wykazanych w trakcie inwentaryzacji kontrolnych lub w przypadku zaginięcia obiektów,

h) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Muzeum, dotyczących ewidencjonowania i ruchu muzealiów,

i) podnoszenie kwalifikacji zawodowych i dokształcania zgodnie z planami szkoleniowymi w Muzeum,

j) archiwizacja dokumentacji dotyczącej pozyskiwania i ruchu obiektów,

k) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami.

§ 15.

Dział Marketingu

1. Działem Marketingu zarządza Kierownik Działu Marketingu.

2. Kierownik Działu Marketingu ponosi odpowiedzialność za całokształt spraw związanych z realizacją działań marketingowych i promocyjnych Muzeum.

3. Do zakresu zadań Działu Marketingu należy w szczególności:

a) tworzenie, wdrażanie i realizacja strategii marketingowej i promocyjnej Muzeum,

b) koordynacja tworzenia i wdrażania oferty Muzeum,

c) tworzenie, wdrażanie i realizacja planów marketingowych, realizacja planowanego poziomu sprzedaż produktów komplementarnych i usług Muzeum (wystawy czasowe, stałe, wydawnictwa, pamiątki, pokoje gościnne, carillon mobilny i inne),

d) wdrażanie działań marketingowych i promocyjnych związanych z kalendarzem imprez,

e) prowadzenie badań rynku, analizy potrzeb klienta, w tym: poziomu cen biletów, usług oraz godzin otwarcia Muzeum,

f) organizacja i nadzór nad sprzedażą bezpośrednią Muzeum,

g) prowadzenie i zaopatrzenie sklepów muzealnych (pamiątki muzealne),

h) nawiązywanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi prowadzącymi działalność wydawniczą o podobnej tematyce, w zakresie umów handlowych na zasadach sprzedaży komisowej,

i) organizacja wprowadzania do sprzedaży przez sklepy muzealne wydawnictw zewnętrznych,

j) współpraca przy organizacji i planowaniu wydarzeń muzealnych odbywających się w Muzeum w porozumieniu z innymi oddziałami i działami,

k) koordynacja i zarządzanie sklepem internetowym, w tym platformą sprzedażową online i obsługą klientów,

l) nawiązywanie współpracy z instytucjami zewnętrznymi w zakresie organizowania wspólnych przedsięwzięć

m) obsługa partnerów, sponsorów w zakresie realizacji wzajemnych zobowiązań wynikających z zawartych umów i porozumień

n) sporządzanie analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora,

o) prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej,

p) koordynowanie polityki informacyjnej Muzeum, w tym komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

q) organizowanie konferencji prasowych, briefingów, spotkań z przedstawicielami mediów,

r) organizowanie obsługi mediów realizujących swoje programy, audycje, artykuły i inne przedsięwzięcia w oparciu o zbiory Muzeum,

s) opracowywanie informacji prasowych na podstawie materiałów merytorycznych przekazywanych przez działy Muzeum,

t) pozyskiwanie patronów medialnych do kluczowych wydarzeń organizowanych przez Muzeum,

u) dbanie o spójność komunikacji wizualnej, w tym nadzorowanie wykorzystywania identyfikacji wizualnej Muzeum,

v) przygotowywanie projektów graficznych biletów, zaproszeń i ulotek, kampanii promocyjnych i reklamowych oraz wydawnictw promocyjnych poświęconych konkretnym przedsięwzięciom.

§ 16.

Dział Programów Pomocowych

1. Działem Programów Pomocowych kieruje Kierownik Działu Programów Pomocowych.

2. Do zadań i obowiązków Działu Programów Pomocowych należy w szczególności: 

a) prowadzenie monitoringu programów finansujących realizację zadań publicznych,

b) analizę danych dotyczących dostępnych funduszy i programów Unii Europejskiej oraz innych funduszy zagranicznych,

c) inicjowanie i koordynowanie prac w zakresie pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych, w szczególności dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz innych funduszy krajowych,

d) pozyskiwanie partnerów do działalności statutowej Muzeum,

e) kompletowanie informacji o obowiązujących procedurach i warunkach ubiegania się o środki finansowe,

f) informowanie komórek organizacyjnych Muzeum o możliwościach pozyskania środków pozabudżetowych na realizację zadań muzealnych,

g) koordynacja i udział w opracowaniu wniosków i aplikacji dla projektów przewidzianych do współfinansowania ze źródeł zewnętrznych,

h) współpraca z komórkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie pozyskiwania środków pozabudżetowych,

i) opracowanie zasad weryfikacji (partnerów) sponsorów uwzględniających przepisy dotyczące wprowadzania do obrotu dochodów ze źródeł nieujawnionych,

j) opracowanie sprawozdań z zakresu działalności komórki organizacyjnej na potrzeby Organizatora i służb kontrolnych,

k) przygotowywanie koniecznej dokumentacji i wniosków aplikacyjnych celem pozyskiwania zewnętrznych funduszy inwestycyjnych,

l) prowadzenie sprawozdawczości z przebiegu prac oraz udział w rozliczaniu prac inwestycyjnych finansowanych ze środków zewnętrznych,

m) prowadzenie sprawozdawczości związanej z utrzymaniem ciągłości projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy zewnętrznych,

n) prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej.

§ 17.

Dział Bezpieczeństwa

1. Działem Bezpieczeństwa kieruje Kierownik Działu Bezpieczeństwa.

2. Do zadań Działu Bezpieczeństwa należy w szczególności:

a) realizacja zadań w obszarze zabezpieczania zbiorów Muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do ewakuacji w razie powstania zagrożenia,

b) stały nadzór nad przestrzeganiem i aktualizacją przepisów ochrony przeciwpożarowej i obowiązujących wytycznych jednostek nadrzędnych,

c) ścisła współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie realizacji zadań związanych z wdrażaniem i egzekucją przepisów przeciwpożarowych i zaleceniami organów kontrolnych oraz wszystkimi jednostkami organizacyjnymi Muzeum w zakresie przestrzegania zasad i przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

d) stały nadzór nad poprawnością działania technicznych systemów zabezpieczeń Muzeum,

e) prowadzenie nadzoru nad wyposażeniem budynków, obiektów budowlanych i terenów Muzeum w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,

f) prowadzenie nadzoru nad konserwacją oraz naprawami urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,

g) organizacja szkoleń pracowników Muzeum z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zapoznawanie ich z przepisami przeciwpożarowymi w tym, z instrukcją bezpieczeństwa pożarowego,

h) realizacja zadań dotyczących ochrony informacji niejawnych wynikających z zapisów ustawy o ochronie informacji niejawnych,

i) realizacja zadań w obszarze zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych i bezpieczeństwa osób i mienia,

j) opracowanie planu ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych oraz jego aktualizacja,

k) udział w prowadzonych kontrolach i doskonaleniu stanu technicznego zabytków,

l) zorganizowanie i nadzorowanie systemu monitorowania zagrożeń, alarmowania i powiadamiania pracowników Muzeum o zagrożeniach,

m) stałe aktualizowanie, modyfikowanie i nadzór nad uzgadnianiem planów ochrony obiektów Muzeum, stała współpraca z kierownikami oddziałów w tym zakresie oraz organizowanie szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i ochrony dla pracowników Muzeum,

n) opracowywanie regulaminów i instrukcji określających zasady funkcjonowania systemu bezpieczeństwa Muzeum,

o) monitorowanie stanu ochrony Muzeum, przeprowadzanie kontroli w tym zakresie, formułowania rekomendacji oraz prowadzenie nadzoru nad ich realizacją

p) udział w opracowaniu procedur dotyczących bezpieczeństwa ludzi i mienia,

q) informowanie Dyrektora Muzeum o wszelkich zagrożeniach związanych z bezpieczeństwem Muzeum w szczególności jego zbiorów,

r) planowanie i koordynacja zadań Muzeum w sytuacjach nadzwyczajnych,

s) współpraca z podmiotami zewnętrznymi odpowiedzialnymi za świadczenie usług ochrony na rzecz Muzeum,

t) współpraca z właściwymi jednostkami Urzędu Miasta Gdańska, Policji, ABW, BOR, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej, w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia,

u) prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk pracy, na których są zatrudnione kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, młodociani, niepełnosprawni, pracownicy wykonujący pracę zmianową w tym pracujący w nocy, oraz osoby fizyczne wykonujące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w Muzeum lub w miejscu wyznaczonym przez Dyrektora Muzeum,

v) bieżące informowanie Dyrektora Muzeum o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń

w) sporządzanie i przedstawianie Dyrektorowi Muzeum, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,

x) udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju Muzeum oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno-organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

y) udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy albo jego części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględnienia wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w tych założeniach i dokumentacji,

z) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy oraz innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,

aa) przedstawianie Dyrektorowi Muzeum wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii na stanowiskach pracy,

bb) udział w opracowywaniu wewnętrznych zarządzeń regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

cc) opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,

dd) udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,

ee) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

ff) doradztwo w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

gg) udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą

hh) doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,

ii) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami, w szczególności w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników,

jj) współpraca z laboratoriami upoważnionymi do dokonywania badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych, występujących w środowisku pracy, w zakresie organizowania tych badań i pomiarów oraz sposobów ochrony pracowników przed tymi czynnikami lub warunkami,

kk) współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,

ll) współdziałanie z zakładowymi organizacjami związkowymi, społeczną inspekcją pracy przy:

 • podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • podejmowanych przez Dyrektora Muzeum przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,

mm) uczestniczenie w konsultacjach w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także w pracach komisji zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy, nn) inicjowanie i rozwijanie na terenie Muzeum różnych form popularyzacji problematyki bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

§ 18.

Dział Digitalizacji

1. Działem Digitalizacji kieruje Kierownik Działu Digitalizacji.

2. Do zadań i obowiązków Działu Digitalizacji należy w szczególności:

a) wykonywanie cyfrowej dokumentacji fotograficznej zbiorów Muzeum, z uwzględnieniem różnego przeznaczenia wytwarzanych zasobów jak dokumentacja i upowszechnianie przez publikacje, ekspozycje, online i inne, zgodnie z obowiązującymi w Muzeum regulacjami,

b) wykonywanie dokumentacji fotograficznej działalności Muzeum, w tym sesje, konferencje, spotkania, wernisaże, koncerty, lekcje muzealne i in. zgodnie z obowiązującymi w Muzeum zasadami powiadamiania o wydarzeniach,

c) gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie przy wykorzystaniu dedykowanej na ten cel infrastruktury IT (repozytorium cyfrowe) zasobami cyfrowymi dokumentacji fotograficznej zbiorów zgodnie z obowiązującymi w Muzeum instrukcjami, scalanie zasobów cyfrowych wytworzonych dotychczas w Muzeum, ich identyfikacja oraz strukturyzacja w ramach repozytorium cyfrowego (repozytorium cyfrowe),

d) gromadzenie, przechowywanie i zarządzanie przy wykorzystaniu dedykowanej na ten cel infrastruktury IT (repozytorium cyfrowe) wszystkich zasobów cyfrowych wytworzonych w Muzeum lub zleconych za środki własne bądź projektowe przez Muzeum, obejmujące m.in. digitalizację zbiorów, cyfrową inwentaryzację 2D i 3D oddziałów, wizualizacje, multimedia na ekspozycje, w tym także animacje, wirtualne przewodniki, audio przewodniki i inne, a także prezentacje na konferencje i seminaria tworzone przez pracowników w ramach stosunku pracy,

e) poszukiwanie nowych metod digitalizacji zbiorów, ich testowanie oraz wdrażanie na potrzeby Muzeum, w tym we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Muzeum,

f) rozbudowa infrastruktury digitalizacji poprzez planowanie i realizacje, w tym przy użyciu środków zewnętrznych (programy),

g) koordynacja wszystkich działań dotyczących digitalizacji w Muzeum, w tym przygotowanie planów digitalizacji Muzeum, strategii cyfrowej Muzeum oraz monitorowanie postępów realizacji zatwierdzonych planów (m.in. z wykorzystaniem systemów do monitorowania przepływu pracy),

h) prowadzenie w imieniu Muzeum współpracy z innymi podmiotami w zakresie digitalizacji, w tym w szczególności z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów w zakresie digitalizacji,

i) wymiana dobrych praktyk z innymi podmiotami w zakresie digitalizacji oraz dążenie do wdrażania aktualnie zalecanych praktyk i standardów digitalizacji w sektorze muzealnym w kraju i Europie,

j) podejmowanie, przygotowywanie, opiniowanie i realizacja działań digitalizacyjnych w ramach projektów realizowanych przez Muzeum,

k) realizacja zadań wynikających z regulacji i procedur obowiązujących w Muzeum, w tym m.in. w zakresie sprawozdawczości, obiegu dokumentów, bezpieczeństwa,

l) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Działu, m.in. przez udział w szkoleniach, seminariach, konferencjach i spotkaniach roboczych dotyczących digitalizacji.

§ 19.

Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych

1. Do zadań i obowiązków Samodzielnego Stanowiska ds. Zamówień Publicznych należy:

a) współpraca z Dyrektorem oraz Głównym Księgowym w zakresie podziału wydatków na dany rok obrachunkowy,

b) opracowywanie planu postępowań przetargowych na dany rok budżetowy,

c) przygotowanie i prowadzenie procedur przetargowych zgodnie z ustawą“Prawo zamówień publicznych”, współpraca z działami Muzeum w zakresie opisu przedmiotu zamówienia,

d) przygotowywanie przepisów wewnętrznych (wytyczne, instrukcje, procedury itp.) opartych na ustawie “Prawo zamówień Publicznych” i ustawie o finansach publicznych dotyczących wyboru wykonawców dla Muzeum,

e) współpraca z działami Muzeum w zakresie prawidłowego wyboru wykonawców, w szczególności w przygotowaniu prawidłowych procedur wewnętrznych oraz prowadzenie ich rejestru,

f) podejmowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych i dokształcania, w tym inicjowanie szkoleń na rzecz upowszechniania wiedzy dotyczącej zamówień publicznych wśród pracowników odpowiedzialnych za wydatki publiczne.

§ 20.

Oddział Ratusz Głównego Miasta Gdańska

1. Oddziałem Ratusz Głównego Miasta Gdańska kieruje Kierownik Oddziału.

2. Do zadań i obowiązków Oddziału Ratusz Głównego Miasta należy w szczególności:

a) odzyskiwanie i gromadzenie eksponatów dawnego wystroju i wyposażenia Ratusza oraz tworzenie kolekcji malarstwa, grafiki, rysunku, rzemiosła artystycznego oraz numizmatów, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów związanych ze sztuką i historią Gdańska poprzez osobę twórcy, ikonografię, cechy formalne, kontekst historyczny oraz przedstawiających wartość naukową i dokumentalną zgodną z powyższymi wytycznymi,

b) gromadzenie dokumentacji dotyczącej historii Ratusza oraz muzealiów z wymienionych wyżej dziedzin sztuki ukazujących zmiany w architekturze i urbanistyce miasta na przestrzeni wieków, ilustrujące i będące świadectwem życia codziennego miasta, obyczajów mieszkańców i wydarzeń historycznych związanych z Gdańskiem, a także portretujące wybitnych przedstawicieli miasta i postaci historyczne związane z Gdańskiem,

c) prowadzenie dokumentacji zbiorów zwłaszcza kart ewidencyjnych i księgi inwentarzowej,

d) naukowe opracowywanie zbiorów,

e) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

f) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

g) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddziału,

h) opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

i) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

j) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Oddziału,

k) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie działalności Oddziału,

l) kontakt z domami aukcyjnymi i galeriami, monitoring rynku sztuki,

m) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Oddziału,

n) opieka i odpowiedzialność pracowników Oddziału za obiekty znajdujące się w inwentarzu Oddziału, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

o) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddziału i ich dokształcanie,

p) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

q) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 21.

Oddział Dwór Artusa

1. Oddziałem Dwór Artusa kieruje Kierownik Oddziału.

2. Do zadań i obowiązków Oddziału Dwór Artusa należy w szczególności:

a) gromadzenie dokumentacji dotyczącej historii Dworu Artusa, oraz Starego i Nowego Domu Ławy oraz muzealiów związanych z Dworem Artusa,

b) prowadzenie dokumentacji zbiorów zwłaszcza kart ewidencyjnych i ksiąg inwentarzowych,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddziału,

g) opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

h) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

i) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Oddziału,

j) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie działalności Oddziału,

k) kontakt z domami aukcyjnymi i galeriami, monitoring rynku sztuki,

l) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Oddziału,

m) opieka i odpowiedzialność pracowników Oddziału za obiekty znajdujące się w inwentarzu Oddziału, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddziału i ich dokształcanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 22.

Oddział Dom Uphagena 13 - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich

1. Oddziałem Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich kieruje Kierownik Oddziału.

2. W ramach Oddziału Dom Uphagena działa Pracownia Rozwoju Urbanistycznego i Architektonicznego Gdańska.

3. Do zadań i obowiązków Oddziału Dom Uphagena - Muzeum Wnętrz Mieszczańskich należy w szczególności:

a) gromadzenie dokumentacji i zbiorów dotyczącej historii Domu Uphagena i rodziny Uphagenów oraz muzealiów związanych z kulturą materialną drugiej połowy XVIII i początków XIX w.

b) opracowywanie koncepcji rekonstrukcji poszczególnych pomieszczeń Domu Uphagena,

c) prowadzenie dokumentacji zbiorów zwłaszcza kart ewidencyjnych i ksiąg inwentarzowych,

d) naukowe opracowywanie zbiorów,

e) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

f) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

g) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddziału oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

h) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

i) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Oddziału,

j) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie działalności Oddziału,

k) kontakt z domami aukcyjnymi i galeriami, monitoring rynku sztuki,

l) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Oddziału,

m) opieka i odpowiedzialność pracowników Oddziału za obiekty znajdujące się w inwentarzu Oddziału, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddziału i ich dokształcanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 23.

Oddział Muzeum Bursztynu

1. Oddziałem Muzeum Bursztynu kieruje Kierownik Oddziału.

2. Do zadań i obowiązków Oddziału Muzeum Bursztynu należy w szczególności:

a) gromadzenie dokumentacji, zbiorów i muzealiów dotyczących historii bursztynu i bursztynnictwa,

b) prowadzenie dokumentacji zgromadzonych zbiorów, zwłaszcza kart ewidencyjnych i ksiąg inwentarzowych,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddziału oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

g) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

h) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Oddziału,

i) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie działalności Oddziału,

j) kontakt z twórcami i galeriami, monitoring rynku sztuki,

k) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Oddziału,

l) opieka i odpowiedzialność pracowników Oddziału za obiekty znajdujące się w inwentarzu Oddziału, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

m) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddziału i ich dokształcanie,

n) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

o) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 24.

Oddział Twierdza Wisłoujście

1. Oddziałem Twierdza Wisłoujście kieruje Kierownik Oddziału.

2. Do zadań i obowiązków Oddziału Twierdza Wisłoujście należy w szczególności:

a) gromadzenie zabytków związanych z historią Twierdzy Wisłoujście,

b) prace nad koncepcjami rekonstrukcji i zagospodarowania Twierdzy Wisłoujście,

c) prowadzenie dokumentacji, zwłaszcza kart ewidencyjnych i ksiąg inwentarzowych,

d) naukowe opracowywanie zbiorów,

e) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

f) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

g) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddziału oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

h) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

i) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Oddziału,

j) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie działalności Oddziału,

k) współpraca z innymi komórkami Muzeum w zakresie udostępniania turystycznego terenu Twierdzy

l) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Oddziału,

m) opieka i odpowiedzialność pracowników Oddziału za obiekty znajdujące się w inwentarzu Oddziału, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddziału i ich dokształcanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 25.

Oddział Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku

1. Oddziałem Muzeum Poczty Polskiej kieruje Kierownik Oddziału.

2. Do zadań i obowiązków Oddziału Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku należy w szczególności:

a) gromadzenie zbiorów związanych z Pocztą Polską w Gdańsku oraz Polonią Wolnego Miasta Gdańska.

b) prowadzenie dokumentacji, zwłaszcza kart ewidencyjnych i ksiąg inwentarzowych,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddziału,

g) opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

h) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

i) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Oddziału,

j) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie działalności Oddziału,

k) kontakt z antykwariatami oraz rodzinami pocztowców i Polonii Gdańskiej w Wolnym Mieście Gdańsku, monitoring rynku antykwarycznego,

l) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Oddziału,

m) opieka i odpowiedzialność pracowników Oddziału za obiekty znajdujące się w inwentarzu Oddziału, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddziału i ich dokształcanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 26.

Oddział Muzeum Nauki Gdańskiej

1. Oddziałem Muzeum Nauki Gdańskiej kieruje Kierownik Oddziału.

2. W ramach Oddziału Muzeum Nauki Gdańskiej działają dwie pracownie: Pracownia – Muzeum Zegarów Wieżowych i Pracownia Pomiaru Czasu.

3. Do zadań i obowiązków Muzeum Nauki Gdańskiej należy w szczególności:

a) gromadzenie zbiorów związanych z dziejami nauki gdańskiej,

b) merytoryczny nadzór nad użytkowaniem carillonów Ratusza Głównego Miasta, kościół św. Katarzyny i Carillonu Mobilnego Gdańsk,

c) nadzór nad kolekcją zegarów wieżowych i jej uzupełnianie,

d) prowadzenie dokumentacji, zwłaszcza kart ewidencyjnych i ksiąg inwentarzowych,

e) naukowe opracowywanie zbiorów,

f) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

g) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

h) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddziału,

i) opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych, udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

j) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Oddziału,

k) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie działalności Oddziału,

l) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Oddziału,

m) opieka i odpowiedzialność pracowników Oddziału za obiekty znajdujące się w inwentarzu Oddziału, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddziału i ich dokształcanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

p) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 27.

Oddział Wartownia Nr 1 na Westerplatte

1. Oddziałem Wartownia Nr 1 na Westerplatte kieruje Kierownik Oddziału.

2. Do zadań i obowiązków Oddziału Wartownia nr 1 na Westerplatte należy w szczególności:

a) gromadzenie eksponatów ilustrujących militarne aspekty historii półwyspu Westerplatte,

b) prowadzenie dokumentacji, zwłaszcza kart ewidencyjnych i księgi inwentarzowej,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Oddziału oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

g) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

h) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Oddziału,

i) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie działalności Oddziału,

j) kontakt z twórcami i galeriami, monitoring rynku antykwarycznego,

k) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Oddziału,

l) opieka i odpowiedzialność pracowników Oddziału za obiekty znajdujące się w inwentarzu Oddziału, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

m) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Oddziału i ich dokształcanie,

n) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

o) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 28.

Dział Historii

1. Działem Historii kieruje Kierownik Działu Historii.

2. Do zadań i obowiązków Działu Historii należy w szczególności:

a) gromadzenie eksponatów ilustrujących historię Gdańska,

b) prowadzenie dokumentacji, zwłaszcza kart ewidencyjnych i księgi inwentarzowej,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Działu oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

g) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

h) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Działu,

i) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami regionalnymi, organizacjami pozarządowymi, domami kultury, instytucjami i przedsiębiorstwami w zakresie działalności Działu,

j) kontakt z galeriami i domami aukcyjnymi, monitoring rynku antykwarycznego,

k) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Działu,

l) opieka i odpowiedzialność pracowników Działu za obiekty znajdujące się w inwentarzu Działu, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

m) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Działu i ich dokształcanie,

n) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

o) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 29.

Dział Edukacji

1. Działem Edukacji kieruje Kierownik Działu Edukacji.

2. Do zadań i obowiązków Działu Edukacji należy w szczególności:

a) tworzenie oferty edukacji kulturalnej nakierowanej na różnorodne grupy odbiorców,

b) współpraca z Działami i Oddziałami w zakresie działań edukacyjnych,

c) inicjowanie i organizacja wystaw, pokazów i imprez, konferencji, warsztatów i konkursów o charakterze edukacyjnym,

d) prowadzenie lekcji muzealnych oraz warsztatów zajęciowych na wystawach prezentowanych w Muzeum,

e) organizacja i/lub prowadzenie cyklicznych wykładów oraz zajęć dla różnych grup odbiorców,

f) koordynacja i promocja oferty edukacyjnej Muzeum,

g) wykorzystywanie tradycyjnych i poszukiwanie nowych form i metod pracy naukowo-oświatowej,

h) stała współpraca z placówkami oświatowymi oraz z innymi instytucjami i podmiotami edukacji i kształcenia,

i) przyjmowanie zgłoszeń grup szkolnych i innych, konsultacje dla nauczycieli, ustalanie terminów zajęć koordynacja sprawnej obsługi grup,

j) prowadzenie projektów oświatowych dla odbiorców z niepełnosprawnością ze szczególnym naciskiem na poszerzanie oferty skierowanej do odbiorców z niepełnosprawnością wzroku i słuchu,

k) prowadzenie statystyki działań edukacyjnych a także popularyzatorskich wraz z ich frekwencją

l) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów,

m) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności działu,

n) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników działu i ich dokształcanie,

o) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami w zakresie działalności Działu.

§ 30.

Dział Historii Sportu Gdańskiego

1. Działem Historii Sportu Gdańskiego kieruje Kierownik Działu Historii Sportu Gdańskiego.

2. Do zadań i obowiązków Działu Historii Sportu Gdańskiego należy w szczególności:

a) gromadzenie eksponatów ilustrujących historię sportu gdańskiego,

b) prowadzenie dokumentacji, zwłaszcza kart ewidencyjnych i ksiąg inwentarzowych,

c) naukowe opracowywanie zbiorów,

d) przygotowywanie wystaw stałych i czasowych,

e) popularyzowanie zbiorów m.in. przez publikacje, wykłady, odczyty i referaty, organizowanie sesji, konferencji naukowych, a także udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

f) realizacja prac badawczych zgodnie z planem naukowo-badawczym Muzeum i Działu oraz opracowywanie i publikowanie wyników prac naukowo-badawczych,

g) udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i ekspozycyjnych,

h) współpraca z Działem Edukacji w zakresie działań edukacyjnych związanych ze specyfiką Działu,

i) współdziałanie z innymi muzeami, towarzystwami i klubami sportowymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, przedsiębiorstwami w zakresie działalności Działu,

j) kontakt z gdańskimi sportowcami i ich rodzinami, monitoring rynku antykwarycznego,

k) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Działu,

l) opieka i odpowiedzialność pracowników Działu za obiekty znajdujące się w inwentarzu Działu, ich ewidencjonowanie, należyty stan zachowania oraz zabezpieczenie przed zniszczeniem i kradzieżą

m) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników Działu i ich dokształcanie,

n) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami,

o) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania i przygotowywanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych wniosków o dofinansowanie zadań i projektów.

§ 31.

Dział Konserwacji Zabytków

1. Działem Konserwacji kieruje Kierownik Dział Konserwacji Zabytków.

2. Do zadań i obowiązków Dział Konserwacji Zabytków należy w szczególności:

a) nadzór nad muzealiami i wystrojem historycznym znajdującym się na ekspozycji stałej, wystawach czasowych i w magazynach,

b) prowadzenie pełnego zakresu prac konserwatorskich w ramach istniejących specjalności oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

c) tworzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej konserwowanych obiektów oraz prowadzenie czynności profilaktycznych dotyczących zbiorów, magazynów, sal wystawowych i transportu muzealiów,

d) prowadzenie pełnej dokumentacji wszelkich czynności konserwatorskich, udzielanie instrukcji i zaleceń konserwatorskich działu oraz nadzór nad ich wykonawstwem,

e) prowadzenie badań architektonicznych, konserwatorskich, historycznych i ikonograficznych zabytków architektury i wyposażenia wnętrz Muzeum,

f) współpraca konserwatorska przy przygotowaniu obiektów do wystaw własnych i w ramach wypożyczeń,

g) konsultowanie prac architektoniczno-konserwatorskich w budynkach Muzeum pod kątem zaleceń i uwag konserwatorskich;

h) wykonywanie w ramach obowiązujących regulaminów wewnętrznych i za zgodą Dyrektora Muzeum komercyjnych zadań konserwatorskich;

i) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności pracowni;

j) podejmowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników działu i ich dokształcanie;

k) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami w zakresie i trybie uwzględniającym wiodącą rolę w tym zakresie Działu Konserwacji Zabytków.

l) pozyskiwanie przy współpracy z Działem Programów Pomocowych środków unijnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania działań Działu Konserwacji Zabytków w tym poszukiwanie programów, opracowywanie projektów oraz przygotowywanie wniosków pod względem merytorycznym,

m) współpraca z Działem Marketingu w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych.

§ 32.

Biblioteka

1. Biblioteką kieruje Kierownik Biblioteki.

2. Do zakresu działania Biblioteki Muzeum należy w szczególności:

a) planowe gromadzenie księgozbioru przez zakupy, pozyskiwanie darów i międzyinstytucjonalna wymiana publikacji własnych; dokonywanie wstępnej kwalifikacji i selekcji publikacji przeznaczonych do zakupu oraz darowizn; monitorowanie rynku wydawniczego i antykwarycznego w celu pozyskiwania i uzupełniania pozycji w księgozbiorze,

b) prowadzenie prenumeraty czasopism i prasy,

c) inwentaryzowanie księgozbioru oraz jego opracowywanie w formie katalogu elektronicznego,

d) prowadzenie cyklicznej selekcji księgozbioru,

e) współpraca z innymi bibliotekami regionu oraz z wybranymi placówkami w kraju i za granicą w tym prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych i wymiana wydawnictw własnych w zakresie przewidzianym w Ustawie o bibliotekach,

f) udostępnianie i wypożyczanie zbiorów, udzielanie informacji, przyjmowanie i realizacja zamówień, prowadzenie statystyki udostępniania zbiorów Biblioteki,

g) uczestniczenie w działaniach promocyjnych, edukacyjnych i informacyjnych dotyczących działalności Biblioteki i Muzeum oraz udział w projektach przygotowywanych przez Muzeum,

h) opracowywanie planów i sprawozdań rocznych z działalności Biblioteki poprzez opracowywanie kompleksowego harmonogramu prac związanych z działalnością biblioteki w tym plany związane z uzupełnianiem księgozbioru, digitalizacją konserwacją prewencyjną zbiorów oraz typowanie obiektów do prac konserwatorskich i introligatorskich,

i) realizacja zadań wynikających z rocznych planów Biblioteki,

j) uczestniczenie w konferencjach naukowych, szkoleniach oraz samokształcenie w dziedzinach związanych z działalnością Biblioteki Muzeum,

k) nadzór nad obiektami znajdującymi się w inwentarzu Biblioteki, ich ewidencjonowanie, dbałość o należyty stan zabezpieczenia przed zniszczeniem i kradzieżą

l) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami w zakresie i trybie uwzględniająym wiodącą rolę w tym zakresie Biblioteki.

§ 33.

Dział Inwestycji

1. Działem Inwestycji kieruje Kierownik Działu Inwestycji.

2. Zakres obowiązków Działu Inwestycji obejmuje w szczególności:

a) prowadzenie wszelkich prac związanych z przygotowaniem, przechowywaniem, realizacją i nadzorem planów inwestycyjnych i remontowo-konserwatorskich przy zabytkowych budynkach Muzeum,

b) przygotowanie propozycji do planów inwestycyjnych, remontów kapitalnych,

c) prowadzenie archiwum dokumentacji, ekspertyz i innych opracowań dla wszystkich budynków Muzeum,

d) reprezentowanie Muzeum w realizacji zadań inwestycyjnych przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z obowiązującym prawem, projektem i pozwoleniem na budowę harmonogramem robót oraz zasadami wiedzy technicznej,

e) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

f) sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

g) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, w tym także w okresach objętych gwarancją lub rękojmią

h) kontrolowanie rozliczeń prac remontowych,

i) koordynowanie i nadzorowanie pracy inspektorów nadzoru inwestorskiego zaangażowanych w realizację danego procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie,

j) sporządzanie raportów i opinii dotyczących zadań inwestycyjnych, rysunków i opisów służących realizacji zadania,

k) sporządzanie analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz potrzeby Organizatora,

l) prowadzenie analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej,

m) współpraca z Działem Marketingu w zakresie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących realizowanych prac,

n) współpraca z Działem Programów Pomocowych w zakresie przygotowania zakresu rzeczowego wniosków o dofinansowanie.

§ 34.

Dział Administracji

1. Działem Administracji kieruje Kierownik Działu Administracji.

2. Do zadań Działu Administracji należy w szczególności:

a) stałe i regularne zaopatrzenie Muzeum w niezbędne do należytego funkcjonowania środki i materiały, zgodnie z zasadami ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Muzeum,

b) realizowanie zleceń jednostek organizacyjnych Muzeum, zatwierdzonych przez Dyrektora i uzgodnionych z Głównym/ą Księgowym/ą

c) prowadzenie ewidencji niskocennych środków trwałych i wyposażenia,

d) organizacja i nadzór pracy zespołu opiekunów ekspozycji muzealnych, pracowników gospodarczych , pracowników technicznych, nadzór nad pracą szatni,

e) dokonywanie bieżących napraw we współpracy z Działem Utrzymania,

f) nadzór nad gospodarką kluczami z wyłączeniem zabezpieczeń elektronicznych,

g) udział w przygotowywanych projektach wystawienniczych realizowanych przez Muzeum,

h) utrzymanie w gotowości i prawidłowa eksploatacja środków transportu Muzeum, w tym: organizacja i nadzór pracy kierowców, prowadzenie ewidencji i harmonogramu pracy środków transportu,

i) zapewnienie, nadzór i koordynacja usług sprzątania i utrzymania czystości w Muzeum oraz usług wywozu nieczystości - przygotowanie procedury wyboru usługodawcy, realizacja umowy, rozliczanie faktur,

j) zapewnienie usług telekomunikacyjnych (stacjonarnych i komórkowych) – przygotowanie i przeprowadzenie procedury wyboru usługodawcy, zapewnienie bieżącej obsługi operatora, zatwierdzanie faktur,

k) zapewnienie, nadzór i koordynacja usług ubezpieczenia majątkowego, komunikacyjnego oraz OC Muzeum,

l) zapewnienie, nadzór i koordynacja usług gdzie indziej niesklasyfikowanych,

m) prowadzenie rozliczeń obowiązkowych opłat podatkowych i innych związanych z nieruchomościami posiadanymi i/lub użytkowanymi przez Muzeum,

n) prowadzenie całości spraw dotyczących wynajmu sal i pokoi gościnnych oraz organizacji uroczystości i wydarzeń odbywających się w obiektach Muzeum,

o) prowadzenie archiwum zakładowego, a w tym nadzór nad przechowywaniem, ewidencjonowaniem, udostępnianiem, brakowaniem oraz zabezpieczaniem dokumentacji archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, normami i aktami prawa wewnętrznego,

p) opracowywanie planów rocznych i sprawozdań z działalności Działu,

q) podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników działu i ich dokształcanie,

r) opieka merytoryczna nad studentami odbywającymi praktyki muzealne, stażystami oraz wolontariuszami w zakresie kompetencji Działu Administracji.

§ 35.

Dział Informatyczny

1. Działem Informatycznym kieruje Kierownik Działu Informatycznego.

2. Do zadań i kompetencji Działu Informatycznego należy w szczególności:

a) administrowanie siecią informatyczną w siedzibie i oddziałach Muzeum,

b) realizacja zadań administratora systemów informatycznych, w tym w szczególności systemów: ewidencji muzealiów, zbiorów bibliotecznych, sprzedaż biletów oraz systemu finansowo -księgowego,

c) wdrażanie i nadzorowanie stosowania przepisów i aktów prawnych, w tym w obszarze ochrony informacji i danych osobowych, a także standardów i procedur w zakresie systemów teleinformatycznych obowiązujących w Muzeum, w szczególności dotyczących ich zabezpieczenia przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem, a także wykorzystywania wyłącznie do celów służbowych,

d) zapewnienie niezawodnego działania infrastruktury teleinformatycznej poprzez monitoring, zarządzanie, analizę rozbudowę lub modyfikację istniejącej infrastruktury IT Muzeum,

e) wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu informatyki i telekomunikacji,

f) nadzór nad funkcjonowaniem sprzętu komputerowego i urządzeń multimedialnych na wystawach,

g) wsparcie techniczne użytkowników w zakresie IT, w tym sprzętu, oprogramowania, systemów i aplikacji użytkowanych w Muzeum,

h) prowadzenie ewidencji oprogramowania i licencji,

i) wykonywanie kopii zapasowych baz danych,

j) administracja oprogramowaniem antywirusowym na serwerach i stacjach roboczych,

k) nadzór nad opracowywaniem i aktualizacją dokumentacji środowiska informatycznego,

l) wsparcie techniczne wydarzeń organizowanych przez Muzeum Historyczne Miasta Gdańska oraz innych odbywających się na jego terenie w zakresie zabezpieczenia sprzętu komputerowego, systemów multimedialnych, wideokonferencji,

m) opracowywanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla sprzętu komputerowego, urządzeń sieciowych, sprzętu multimedialnego i telefonicznego,

n) organizowanie szkoleń i w miarę możliwości szkolenia stanowiskowe z obsługi systemów informatycznych, sprzętu komputerowego i multimedialnego,

o) współpraca z Działem Administracji w zakresie zarządzania środkami trwałymi będącymi sprzętem komputerowym, telekomunikacyjnym, prezentacyjnym lub oprogramowaniem.

§ 36.

Dział Utrzymania

1. Działem Utrzymania zarządza Kierownik Działu Utrzymania.

2. Kierownikowi Działu podlegają wszyscy pracownicy Działu realizujący w szczególności zadania w zakresie:

a) planowania, zawierania i nadzoru nad umowami serwisowymi obiektów wraz z infrastrukturą i urządzeniami technicznymi,

b) opracowywania bieżących planów remontowych infrastruktury występującej w obiektach Muzeum,

c) opracowywania założeń technicznych dla obiektów i urządzeń we współpracy z Działem Inwestycji,

d) utrzymania infrastruktury oraz urządzeń w obiektach Muzeum w dobrym stanie technicznym poprzez stałą kontrolę wraz z monitorowaniem bieżącym oraz zgłaszaniem usterek do obsługi serwisowej,

e) uczestniczenia i sporządzania protokołów odbioru prac serwisowych i prac związanych z bieżącymi remontami,

f) prawidłowego utrzymania pod względem technicznym zarządzanych przez Muzeum obiektów,

g) zgłaszania usterek dotyczących zakończonych inwestycji lub remontów oraz organizowania komisji usterkowych z wykonawcą i odpowiednimi technicznymi służbami zewnętrznymi,

h) organizowania komisji odbioru prac usuwających usterki oraz sporządzania protokołów odbioru tych prac,

i) zamawiania i kompletowania dokumentacji techniczno-serwisowej,

j) opracowania opisu przedmiotu zamówienia do postępowań przetargowych na realizację zadań i prac związanych z utrzymaniem obiektów i serwisowaniem infrastruktury w obiektach,

k) kontroli i nadzoru stanu technicznego obiektów, a w szczególności zapewnienia okresowych przeglądów technicznych, w tym prowadzenia książek budowlanych obiektów,

l) planowania, wdrażania i nadzoru nad wykonywaniem bieżących napraw obiektów wraz infrastrukturą techniczną w porozumieniu z Działem Administracji,

m) współpracy z Działem Informatycznym w zakresie monitorowania stanu technicznego infrastruktury informatycznej oraz zgłaszania do planu inwestycyjnego Muzeum zapotrzebowania obejmującego rozwój i wymianę infrastruktury informatycznej Muzeum,

n) sporządzania analiz i sprawozdań na potrzeby własne oraz Organizatora,

o) prowadzenia analizy ryzyk wynikających z obowiązku realizacji procesu kontroli zarządczej,

p) nadzór nad gospodarką kluczami w zakresie urządzeń elektronicznych (karty dostępu, depozytory).

 

Rozdział VI

Obowiązki pracowników Muzeum

§ 37.

Postanowienia ogólne

1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

2. Do podstawowych obowiązków każdego pracownika należy w szczególności:

a) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, a w tym wykorzystanie czasu pracy w pełni na pracę zawodową

b) znajomość zakresu działania macierzystej komórki organizacyjnej oraz przepisów i norm związanych z jej funkcjonowaniem,

c) sumiennie wykonywanie obowiązków służbowych w sposób zapewniający terminowe i rzetelne ich wykonanie,

d) dokładne i sumienne wykonywanie poleceń przełożonych,

e) konsultowanie pod względem poprawności formalno-prawnej z radcą prawnym Muzeum projektów przygotowywanych przez pracownika, a także pozostających w zakresie jego obowiązków umów, porozumień dokumentów, itp.,

f) merytoryczny nadzór nad prawidłowym wykonaniem umów pozostających w zakresie obowiązków danego pracownika, w tym dbałość o terminowe i należyte wykonywanie usług przez usługodawców;

g) przejawianie koleżeńskiego stosunku do współpracowników, okazywanie pomocy, w szczególności pracownikom rozpoczynającym pracę w Muzeum,

h) przestrzeganie zasad dyscypliny pracy, przepisów bhp i ppoż regulaminu pracy i aktów i norm prawa wewnętrznego;

i) przestrzeganie przepisów o zachowaniu tajemnicy państwowej i służbowej,

j) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz doskonalenie form i metod pracy,

k) zapobieganie sprzeniewierzeniu lub przywłaszczeniu majątku Muzeum, jak również innym sytuacjom zagrażającym pracownikom lub działalności Muzeum oraz bezzwłoczne zawiadamianie o tym przełożonych.

§ 38.

Obowiązki pracowników pełniących funkcje kierownicze

1. Do podstawowych obowiązków pracowników pełniących funkcje kierownicze, a w tym kierowników komórek organizacyjnych, działów, oddziałów, Zastępców Dyrektora, należy w szczególności:

a) dążenie do uzyskiwania najlepszych efektów w podległej sferze działania, realizacji celów i zadań Muzeum przy zapewnieniu maksymalnej sprawności podległej komórki i racjonalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów ludzkich i rzeczowych,

b) koordynacja zadań podległej komórki organizacyjnej,

c) bieżąca analiza i kontrola wykonywania przez podległe komórki zadań planowych, ustaleń aktów normatywnych i własnych poleceń

d) sporządzanie niezbędnych planów i obowiązującej sprawozdawczości w zakresie działalności kierowanej komórki organizacyjnej,

e) ustalanie szczegółowych obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla podległych pracowników,

f) określenie operatywnych celów i zadań dla podległej komórki organizacyjnej,

g) organizowanie pracy w podległej komórce organizacyjnej i nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny pracy,

h) kontrola, analiza i ocena wyników pracy podległych pracowników,

i) kształtowanie właściwego stosunku do pracy wśród podwładnych pracowników przez:

 •  obiektywne i sprawiedliwe traktowanie podległego personelu,
 •  wdrażanie poczucia odpowiedzialności za wykonywaną pracę
 •  pobudzanie inicjatywy i ambicji zawodowej,
 •  zapobieganie powstawaniu lub łagodzeniu konfliktów między pracownikami,
 •  troska o sprawy socjalno-bytowe podległych pracowników,
 •  instruowanie pracowników i zapewnienie im niezbędnych informacji,

j) przestrzeganie warunków bhp i bezpieczeństwa p.poż zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami szczegółowymi, oraz nadzór nad ich przestrzeganiem przez podległych pracowników,

k) przekazywanie do przełożonych i komórek przez nich wskazanych informacji o przebiegu i wynikach realizacji zadań

 

Rozdział VII

Zasady pracy w Muzeum

§ 39.

1. Muzealia, dokumentacja i archiwalia gromadzone przez oddział, dział, sekcje i samodzielne stanowiska pracy stanowią własność Muzeum, dlatego każdorazowo zgody Dyrektora Muzeum wymaga:

a) udostępnianie zbiorów i materiałów (m.in. fotograficznych, graficznych, rysunkowych i elektronicznych) należących do Muzeum,

b) publikowanie materiałów, artykułów, książek będących w całości lub w części efektem prac wykonywanych w ramach obowiązków służbowych na koszt Muzeum, w następstwie pełnionych funkcji w Muzeum lub też opartych w części lub całości na zbiorach i materiałach należących do Muzeum,

c) udział w kongresach i konferencjach naukowych, wygłaszanie odczytów, referatów w charakterze przedstawiciela lub pracownika Muzeum a opierających się na zbiorach i dokumentacji stanowiących własność Muzeum oraz związanych z badaniami prowadzonymi przez Muzeum.

2. Wprowadzenie osób postronnych do magazynów zbiorów, archiwów, Działu Konserwacji wymaga bezwzględnej, uprzedniej, pisemnej zgody Dyrektora i kierownika odnośnej komórki organizacyjnej.

3. Wprowadzenie osób postronnych na wystawy Muzeum poza godzinami otwarcia Muzeum wymaga zgody Dyrektora lub jednego z Zastępców Dyrektora, w przypadku zastępstwa za Dyrektora, oraz kierownika działu lub kuratora wystawy i może się odbyć tylko w obecności zezwalającego na otwarcie wystawy lub innego upoważnionego przez niego pracownika a także musi być odnotowane wraz z nazwiskami osób, którym wystawa jest udostępniana.

4. Ruch osób z zewnątrz w obrębie Muzeum podlega ścisłej rejestracji i ewidencjonowaniu przez ochronę Muzeum.

§ 40.

1. Pracownicy Muzeum mają obowiązek zachowywania w tajemnicy wszelkich informacji mogących narazić na szkodę interes Muzeum, a w szczególności spraw dotyczących systemów zabezpieczających, wejść do Muzeum, do sal ekspozycyjnych, magazynów, rozmieszczenia zbiorów, transportu obiektów muzealnych, służb dozoru, wartości zbiorów i cen (w tym cen zakupu).

2. Wszystkie jednostki organizacyjne Muzeum mają obowiązek współpracy w zakresie wspólnych statutowych przedsięwzięć projektów, inicjatyw i zadań

§ 41.

1. Pracownicy Muzeum stanowiący grupę zawodową muzealników w rozumieniu art. 32 ust. 1 Ustawy o muzeach kierują się w postępowaniu zawodowym zasadami ww. ustawy oraz „kodeksu etyki ICOM dla muzeów”.

2. Muzealnicy nie mogą prowadzić w stosunku do Muzeum działalności konkurencyjnej lub rodzącej konflikt interesów. Za działalność konkurencyjną uważa się

a) prowadzenie przedsiębiorstwa we własnym imieniu lub za pośrednictwem osoby trzeciej prowadzącej działalność tożsamą lub zbliżoną do działalności statutowej Muzeum;

b) świadczenie pracy na jakiejkolwiek podstawie, występowanie w charakterze agenta, pełnomocnika, doradcy, czy prokurenta podmiotów prowadzących działalność analogiczną do działalności statutowej Muzeum, a w szczególności kolekcjonerstwa;

c) prowadzenie handlu przedmiotami pozostającymi w zakresie zainteresowań Muzeum, podejmowania działań kolekcjonerskich, wykonywania ekspertyz i wycen przedmiotów innych niż z ramienia Muzeum.

3. Pracownik może wykonywać ekspertyzy i wyceny przedmiotów wyłącznie za zgodą Dyrektora Muzeum, o ile wynikają z umów o współpracy zawartych między Muzeum a innym podmiotem prowadzącym działalność analogiczną do działalności Muzeum lub są ustawowo dozwolone. Zgoda taka obowiązuje na dany rok kalendarzowy i musi być odnawiana z inicjatywy pracownika Muzeum.

4. Dopuszcza się za zgodą Dyrektora, i po zaopiniowaniu przez kierownika odpowiedniego działu, prowadzenie badań naukowych na rzecz podmiotów prowadzących działalność konkurencyjną w stosunku do działalności Muzeum.

 

Rozdział VIII

Postanowienia końcowe

§ 42.

1. Organizację i porządek pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin pracy Muzeum.

2. Pracownicy Muzeum wykonują swoje zadania zgodnie z ustalonym zakresem obowiązków.

3. Zmian w regulaminie organizacyjnym Muzeum dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

4. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

5. Załącznik do niniejszego Regulaminu stanowi graficzne ujęcie struktury organizacyjnej.

§ 43.

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia.

2. Z dniem wejścia w życie niniejszego regulaminu traci moc obowiązująy dotychczas Regulamin Organizacyjny Muzeum nadany zarządzeniem Dyrektora nr 4/2013 z dnia 2013 r.

Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 12:32
Autor treści : Beata Skrzecz