Wykonanie doraźnych prac zabezpieczających przy murach obronnych Gdańska

 

 

NSZP.26.10.2018 09.10.2018 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający, Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do złożenia oferty na wykonanie doraźnych prac zabezpieczających przy murach obronnych Gdańska.

 

I.       ZAKRES PRAC

 

Zakres prac obejmuje:

 

 

CIĄG POŁUDNIOWY

 

Mur niski przy Baszcie Kotwiczników (2)

- Usunięcie roślinności porastającej mur wraz z zastosowaniem środka biobójczego do niszczenia chwastów;

- Wycięcie gęstej roślinności wokół muru za ogrodzeniem, pas długości około 9 m;

- Wykonanie tymczasowych zabezpieczeń w postaci uzupełnień ubytków cegły i spoin, także w obrębie przypory ceglanej od strony podwórza, około 2,5 m2 uzupełnień;

Mur niski z reliktami Bramy Żabiej (3) /obok W-Z

- Wycięcie roślinności przy murze w pasie przy ul. Słodowników, około 15 m2;

- Usunięcie resztek zdegradowanych materiałów (cegieł, pyłu ceglanego),oczyszczenie terenu wokół muru;

- Miejscowa i profilaktyczna dezynfekcja obszarów występowania bakterii nitryfikacyjnych w celu osłabienia procesu destrukcji (z użyciem środka skoncentrowanego bezwodnego, w odpowiednim stężeniu np. w etanolu, z uwagi na zawilgocenie murów), około 6 m2;

Mur niski ul. Słodowników/Zbytki, odcinek (4) i (5)

Odcinek (4)

- Oczyszczenie i dezynfekcja przeciw glonom w obrębie korony muru, usunięcie drobnej roślinności, długość około 6 m;

Odcinek (5)

- Oczyszczenie fragmentu zabytkowego muru w przyziemiu, odsolenie i uzupełnienie koniecznych brakujących spoin, około 1,5 m2;

- Uzupełnienie drobnych spoin w obrębie niejednorodnej formy muru;

- Uzupełnienie ubytku cementowej nakrywy muru;

- Uzupełnienie i zabezpieczenie współczesnego przemurowania muru w zdegradowanych 3 miejscach, około 10 m2;

Mur wysoki i niski ul. Zbytki, odcinek (6) i (7) /obok T. Szekspirowskiego

Odcinek (6)

- Oczyszczenie z roślinności wokół muru oraz materiałów budowlanych, pas długości około 4,5 m;

- Uzupełnienie i zabezpieczenie obszarów mocno zdegradowanych cegieł oraz spoin, obmiar około 10 m2;

- Oczyszczenie i zabezpieczenie miejsca odkrywki w przyziemiu, około 2,5 m2;

 

Odcinek (7)

- Usunięcie roślinności porastającej mur wraz z zastosowaniem środka biobójczego do niszczenia chwastów, około 3 m2;

- Miejscowa i profilaktyczna dezynfekcja obszarów występowania bakterii nitryfikacyjnych w celu osłabienia procesu destrukcji (z użyciem środka skoncentrowanego bezwodnego, w odpowiednim stężeniu np. w etanolu, z uwagi na zawilgocenie murów), około 3 m2;

Baszta ul. Za Murami/Zbytki (8) /obok T. Szekspirowskiego

- Usunięcie roślinności porastającej mur wraz z zastosowaniem środka biobójczego do niszczenia chwastów, około 5 m2;

- Usunięcie roślinności wokół muru baszty, w tym także drzewa przy murze, pas długości około 6 m;

- Uzupełnienie ubytku nakrywy cementowej w dolnym zarysie baszty wraz z uzupełnieniami w cegle partii cokołu;

 

 

CIĄG ZACHODNI

 

Mur wysoki ul. Podgarbary fragment (12)

Nie stwierdza się wymogów interwencyjnych;

Baszta Studzienna i mur wysoki przy Baszcie Słomianej (16)

- Usunięcie martwej roślinności w obrębie muru Baszty Studziennej od strony wschodniej;

- Przegląd i uzupełnienie lokalnie cegieł i dachówek, w obrębie korony muru, poprawa ułożenia dachówek wykonanych podczas prac interwencyjnych w 2016 r;

Baszta Latarniana z murem wysokim (19)

- Usunięcie graffiti z muru we wnęce, około 8 m2;

- Usunięcie porastającej roślinności wraz z zastosowaniem środka biobójczego do niszczenia chwastów, 6 obszarów, ok. 5 m2;

- Dodatkowe zabezpieczenie przed zagnieżdżaniem się ptaków przez założenie siatek ochronnych na pozostałe, niezabezpieczone otwory wnętrza baszty, 6 miejsc;

- Dodatkowe zabezpieczenie legarów stalowych przed zagnieżdżaniem się ptaków we wnętrzu baszty przez dołożenie szpiców ochronnych, legary w sumie długość około 18 m;

- Powtórne oczyszczenie fragmentu elewacji wewnątrz baszty, po stronie wschodniej z zabrudzeń po ptakach i profilaktyczna dezynfekcja tych miejsc po oczyszczeniu, powierzchnia ok. 20 m2;

- Dezynfekcja obszarów występowania bakterii nitryfikacyjnych w celu osłabienia procesu destrukcji(z użyciem środka skoncentrowanego bezwodnego, w odpowiednim stężeniu np. w etanolu, z uwagi na zawilgocenie murów), po wykonaniu zabiegu odsolenie tych partii powierzchniowo, wytypowano 3 obszary, razem około 12 m2;

- W prawej wnęce ostrołukowej, usytuowanej bliżej baszty- należy zabezpieczyć osypująca się regularnie zabytkową partię muru. Wykonać wzmocnienie strukturalne tej osłabionych partii, następnie wmurować w niezbędnym zakresie luźne fragmenty cegieł i uzupełnić zaprawą ubytki spoin, ewentualnie założyć opaski zabezpieczające. Wszystkie materiały muszą spełniać wymogi konserwatorskie;

Baszta na Podmurzu z murem wysokim (20)

- Drobne prace uzupełnień i zabezpieczenia ubytków cegły nakrywy niskiego muru przy baszcie w zakresie niezbędnym;

 

 

CIĄG PÓŁNOCNY

 

Mur ul. Lawendowa/U Furty, odcinek (22) i (23)

Odcinki (22) oraz (23)

- Usunięcie roślinności porastającej mur wraz z zastosowaniem środka biobójczego do niszczenia chwastów, około 6m2;

- Miejscowa i profilaktyczna dezynfekcja obszarów występowania bakterii nitryfikacyjnych w celu osłabienia procesu destrukcji, (z użyciem środka skoncentrowanego bezwodnego, w odpowiednim stężeniu np. w etanolu, z uwagi na zawilgocenie murów), wytypowano 2 obszary- około 6 m2;

Mur ul. U Furty/Targ Rybny, odcinek (24) i (25)

Odcinek (24)

- Miejscowa i profilaktyczna dezynfekcja w kierunku bakterii nitryfikacyjnych (z użyciem środka skoncentrowanego bezwodnego, w odpowiednim stężeniu np. w etanolu, z uwagi na zawilgocenie murów), wytypowano 1 miejsce- około 2,5 m2;

- Zabezpieczenie fragmentów osypującej się cegły, od strony wewnętrznej, wykonanie uzupełnień cegły i spoin w zakresie koniecznym;

Odcinek (25)

- Usunięcie roślinności porastającej mur wraz z zastosowaniem środka biobójczego do niszczenia chwastów, wycięcie roślinności wokół muru (od strony podwórza), dezynfekcja przeciw glonom, około 7 m2;

- Zabezpieczenie lokalnie degradującej cegły od strony zewnętrznej 1 miejsce- około 2 m2;

Mur ul. U Furty/ Targ Rybny (26)

- Usunięcie roślinności porastającej mur (od str. podwórza) wraz z zastosowaniem środka biobójczego do niszczenia chwastów, około 5m2;

- Miejscowa i profilaktyczna dezynfekcja w kierunku bakterii nitryfikacyjnych (z użyciem środka skoncentrowanego bezwodnego, w odpowiednim stężeniu np. w etanolu, z uwagi na zawilgocenie murów), 1 miejsce- 2 m2;

- Uzupełnienie lokalnie ubytków w miejscach degradacji cegły, 1 miejsce- około 3,5 m2.

 

Po zakończeniu prac dodatkowym elementem będzie przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej: powykonawczej (opisowej, fotograficznej) stanu przed konserwacją, z przebiegu prac i przeprowadzonych zbiegów.

 

UWAGA: sporządzony przez Zamawiającego obmiar jest materiałem pomocniczym i poglądowym, Wykonawca w celu wykonania wyceny jest zobowiązany do sporządzenia własnego obmiaru.

Do oferty należy załączyć wycenę z rozbiciem na pozycje zgodne z określonym w niniejszym zapytaniu ofertowym zakresem prac. Wycena winna zawierać wykaz materiałów proponowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia.

 

II.      TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Termin wykonania zamówienia: do dnia 30.11.2018r.

 

III.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.   Od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu prac konserwatorskich i restauratorskich: w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Doświadczenie powinno być udokumentowane wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu konserwacji kamiennych i polichromowanych detali rzeźbiarskich i architektonicznych tożsamych z przedmiotem ogłoszenia o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Do ofert należy załączyć dowody określające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane (np. kopie protokołów odbioru WUOZ).

2.   Wykonawca na realizację przedmiotowej usługi musi dysponować kierownikiem prac konserwatorskich, który spełnia wymagania § 37a Ustawy o Ochronie Zabytków z dnia 23.07.2003r., tj. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz wykazuje się co najmniej 9 miesięczną, udokumentowana, praktyką zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków

 

Wykonawca w trakcie prac zobowiązany jest do:

·      bieżącej konsultacji i omawiania podejmowanych działań konserwatorskich na poszczególnych etapach wykonania zadania z osobami nadzorującymi prace ze strony Muzeum Gdańska,

·      starannego wykonania prac, z wykorzystaniem najlepszych jakościowo materiałów, stosowanych w konserwacji zabytków,

·      utrzymania obiektu i robót w należytym porządku, uprzątnięcia terenu po pracach i przekazaniu obiektu Zamawiającemu w dniu odbioru,

·      korzystania z własnego środka transportu, narzędzi, materiałów,

·      prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej.

 

IV KRYTERIA OCENY OFERT

  1. Oferty będą oceniane wg kryterium – cena 100%
  2. Oferta z najniższą ceną, spełniająca wymagania Zamawiającego określone w niniejszym zapytaniu ofertowym, otrzyma maksymalną ilość punktów

 

 

 

Termin i miejsce składania ofert: oferty należy złożyć do dnia 16.10.2018 r., do godz. 12:00 w Kancelarii Muzeum Gdańska, ul Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@muzeumgdansk.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Płotka, tel. 798-035-629, a.plotka@muzeumgdansk.pl

 

Załączniki:

1.         Dokumentacja fotograficzna, obrazująca stan zachowania i wytypowane elementy do prac.

2.      Plan rozmieszczenia poszczególnych odcinków, będących pod nadzorem Muzeum Gdańska

3.      Formularz ofertowy

4.      Wykaz usług

5.      Wykaz osób

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 2098
data wytworzenia: 09.10.2018
data publikacji: 09.10.2018
data ostatniej modyfikacji: 09.10.2018
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 09.10.2018 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian
2 09.10.2018 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian