Interwencyjne prace naprawcze ścian i posadzek pomieszczeń wewnętrznych budynku Zespołu Przedbramia.

 

Przedmiot zamówienia:

Interwencyjne prace naprawcze ścian i posadzek pomieszczeń wewnętrznych budynku Zespołu Przedbramia.

Przedmiotem zadania jest naprawa powstałych uszkodzeń łuszczenia się powierzchni tynków w obrębie ścian klatek schodowych Wieży Więziennej oraz Katowni, a także lokalna naprawa ubytków cegły i spoin posadzek ceramicznych.

Budynek wraz z wnętrzami poddano gruntownej kompleksowej konserwacji i adaptacji na cele muzealne w 2006 r. Z upływem lat, po tym okresie wystąpił problem łuszczenia się i degradacji tynków w obrębie ścian klatek schodowych, które poddano interwencyjnej konserwacji w 2014 r. Z realizacji tych prac została wykonana dokumentacja: „Dokumentacja prac konserwatorskich i restauratorskich. Pomieszczenia Zespołu Przedbramia ul. Długiej, Wieży Więziennej i Katowni obecnie Muzeum Bursztynu”, Iwona Król, Gdańsk 2014. Na powracający cyklicznie problem degradacji tynków ma wpływ duża, utrzymująca się wilgotność ścian i brak wykonanej izolacji. Niemniej użytkowanie obiektu i utrzymanie go w należytym stanie wymaga interwencyjnej, bieżącej naprawy istniejących tynków i spoin.

 

Prace należy wykonać w zakresie zbliżonym do prac wykonanych w 2014 r. oraz prac z okresu adaptacji obiektu 2003-2006. Technologia warstw oryginalnych oraz z przeprowadzonych prac konserwatorskich jest wykazana w w/w dokumentacji (dokumentacja zostanie udostępniona Wykonawcy prac).

 

Zakres prac:

- W obrębie ścian, w tym także powierzchnie w obrębie podstopni; klatki schodowe Wieży Więziennej i Katowni,  lokalnie, zdegradowane powierzchnie:

1. Usunięcie zdegradowanych i odspojonych, współczesnych warstw wtórnych.

2. Wzmocnienie i podklejenie zachowanych podłoży.

3. Uzupełnienie ubytków tynków z zastosowaniem tynku renowacyjnego, o zwiększonej wytrzymałości.

4. Uzupełnienie ubytków pobiał/ gruntów.

5. Scalenie kolorystyczne warstw uzupełnionych wraz z ewentualnym retuszem zachowanych historycznych warstw barwnych.

 

- W obrębie posadzek ceramicznych; pomieszczenia Wieży Więziennej, lokalnie w miejscach występowania ubytków:

1. Uzupełnienie fragmentów cegły i spoin.

 

Sposób opracowania powierzchni wykonać zgodnie ze stanem istniejącym tj. zgodnie z oryginałem i otoczeniem.

Z uwagi na wzmożony ruch zwiedzających Muzeum, wykonanie prac zostanie podzielone na dwa etapy. W etapie I, do 28.06.2019, wykonanie prac dotyczących klatki Katowni; a następnie w etapie II, do 31.10.2019, wykonanie prac, dotyczących klatki i pomieszczeń Wieży Więziennej.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do właściwego sporządzenia oferty niezbędne jest zapoznanie się z przedmiotem zamówienia na miejscu po uprzednim umówieniu się z przedstawicielem Muzeum.

Oferta powinna być zgodna z zamówieniem co do zakresu wraz z przedstawieniem technologii i wykazem planowanych w zastosowaniu materiałów, w celu uzgodnienia i zatwierdzenia w WUOZ w Gdańsku.

Do wyceny, Wykonawca przyjmuje własny obmiar.

 

Załączniki:

  1. Dokumentacja fotograficzna, obrazująca stan zachowania oraz wytypowane fragmenty i miejsca do prac.

 

Termin realizacji zamówienia: etap I do 28.06.2019; etap II do 31.10.2019.

 

Warunki udziału w postępowaniu:

  1. Od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu prac konserwatorskich i restauratorskich: w zakresie konserwacji i restauracji rzeźby kamiennej i detalu architektonicznego, w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków. Doświadczenie powinno być udokumentowane wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług polegających na wykonaniu konserwacji kamiennych i polichromowanych detali rzeźbiarskich i architektonicznych tożsamych z przedmiotem ogłoszenia o wartości nie mniejszej niż 45 000,00 zł brutto (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych). Do ofert należy dołączyć referencje lub kopie protokołów odbioru WUOZ.
  2. Wykonawca na realizację przedmiotowej usługi musi dysponować kierownikiem prac konserwatorskich, który spełnia wymagania § 37a Ustawy o Ochronie Zabytków z dnia 23.07.2003r., tj. posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany po ukończeniu wyższych studiów na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki lub wyższych studiów w specjalności w zakresie konserwacji zabytków oraz wykazuje się co najmniej 9 miesięczną, udokumentowana, praktyką zawodową w zakresie konserwacji i badania zabytków

 

Wykonawca w trakcie prac zobowiązany jest do:

  • bieżącej konsultacji i omawiania podejmowanych działań konserwatorskich na poszczególnych etapach wykonania zadania z osobami nadzorującymi prace ze strony Muzeum Gdańska,
  • starannego wykonania prac, z wykorzystaniem najlepszych jakościowo materiałów, stosowanych w konserwacji zabytków,
  • utrzymania obiektu i robót w należytym porządku, uprzątnięcia terenu po pracach i przekazaniu obiektu Zamawiającemu w dniu odbioru,
  • korzystania z własnego środka transportu, narzędzi, materiałów,
  • prace muszą być wykonane zgodnie z zasadami sztuki konserwatorskiej i budowlanej.

 

 

Termin i miejsce składania ofert: do 15.04.2019,  do godz.16.00,

w Kancelarii Muzeum Gdańska, ul Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@muzeumgdansk.pl

 

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Aleksandra Płotka, tel. 798-035-629, a.plotka@muzeumgdansk.pl

 

 

 

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 2330
data wytworzenia: 15.03.2019
data publikacji: 15.03.2019
data ostatniej modyfikacji: 15.03.2019
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 15.03.2019 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian
2 15.03.2019 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 15.03.2019 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian