Dzierżawa nieruchomości – nabrzeże barek wraz z infrastrukturą, położonej przy ulicy Charpentiera na południowym odcinku fosy zewnętrznej Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na: dzierżawę nieruchomości – nabrzeże barek wraz z infrastrukturą, położonej przy ulicy Charpentiera na południowym odcinku fosy zewnętrznej Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

Nr sprawy: IA.221.1.TW.2020.ID                                                                               Gdańsk, dnia04.08.2020r                    

Zapytanie ofertowe

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na: dzierżawę nieruchomości – nabrzeże barek wraz z infrastrukturą,   położonej przy ulicy Charpentiera na południowym odcinku fosy zewnętrznej Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

 1. Opis przedmiotu zamówienia
  1.
  Przedmiot dzierżawy stanowią nieruchomości  (Zał. Nr 1 – plan terenu):
     * 
  Nabrzeże o długości 148 mb, na które składa się:
        - Nabrzeże przystani pasażerskiej (oczepowe) o długości 108 mb,
        -
  Nabrzeże skarpowe o długości 40 mb,
     *
  Teren gruntowy o powierzchni 1 420 m2, na który składa się:
        - Działka nr 36/3 o powierzchni 31 m2,
        -
  Działka nr 35/2 o powierzchni 274 m2,
        -
  Działka nr 34 o powierzchni 568 m2 z wiatą przystanku tramwaju wodnego,
        -
  Część działki nr 29/2 o powierzchni 447 m2,wraz z infrastrukturą,
  2.
  Teren objęty jest ochroną konserwatorską oraz programem „Natura 2000”.
  3. Nieruchomość znajduje się w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.
  4.
  Powyższy teren przeznaczony jest na cele działalności kulturalnej, z dopuszczeniem funkcji usługowych z preferencją dla usług kultury i sportów wodnych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.
  5.
  W ramach oferty dzierżawca zobowiązany będzie na powierzonym terenie do:
     a) utrzymania na własny koszt istniejącej na terenie infrastruktury;
     b)
  zagospodarowania i utrzymanie terenu nieruchomości na własny koszt i ryzyko;
     c) prowadzenia księgi obiektu, dokonywania wpisów wszystkich prac i przeglądów dokonanych na nieruchomości;
     d) ponoszenia kosztów eksploatacyjnych;
     e) utrzymania czystości na terenie wydzierżawionej nieruchomości oraz wokół niej;
     f) odśnieżania i usuwania wszelkich śliskości w okresie zimowym;
     g) ponoszenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
     h) wykonania na własny koszt i ryzyko zamierzeń inwestycyjnych;
  6. Wydzierżawiający nie będzie mógł bez pisemnej zgody Muzeum Gdańska oddać przedmiotu dzierżawy osobie trzeciej odpłatnie jak i nieodpłatnie.
  7. Oferent winien udokumentować doświadczenie i osiągnięcia w prowadzonej działalności sportowej i rekreacyjnej powiązanej z żeglarstwem. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji prowadzenia działalności w ciągu najbliższych 3 lat.
  8.
  Prace przy zagospodarowaniu terenu będą prowadzone wyłącznie za zgodą Muzeum Gdańska i w przypadku konieczności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.
  9.
  Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu dokonanych przez niego nakładów na terenie stanowiącym przedmiot umowy.
  10. Proponowany przez Muzeum czas dzierżawy – do 31.10.2023 roku.

  Osoby upoważnione do kontaktów w Wykonawcami:

  1. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

  - Iwona Duzowska, tel. 509 226 350  e-mail: i.duzowska@muzeumgdansk.pl

  - Tomasz Wierzchowski, tel. 512 418 737 e-mail: t.wierzchowski@muzeumgdansk.pl
  Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

  2. W dniu 07.08.2020r. o godz. 12:00 Zamawiający zaprasza osoby zainteresowane na zebranie, celem dokonania oględzin nieruchomości, które odbędzie się na nabrzeżu barek Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku przy ul. Charpentiera. Prosimy o telefoniczne potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu co najmniej na jeden dzień przed zebraniem.
 2. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert
  1. Oferty należy złożyć na druku „FORMULARZ OFERTOWY” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
  2. W druku oferty należy podać cenę za 1 m2 miesięcznej dzierżawy powierzchni nieruchomości oraz cenę na 1 mb miesięcznej dzierżawy nabrzeża w okresie sezonu oraz poza sezonem.
  3. Minimalna miesięczna stawka netto za 1m2 powierzchni dzierżawy terenu w okresie sezonu( 1 czerwca – 30 września) – nie mniejsza niż 0,40 zł/m2.
  4. Minimalna miesięczna stawka netto za 1m2 powierzchni dzierżawy terenu poza sezonem wynosi 0,20 zł/m2.
  5. Minimalna dzienna stawka dzierżawy 1 mb nabrzeża w okresie sezonu ( od 1.06 do 30.09) wynosi 1,4 zł/mb.
  6. Minimalna dzienna stawka dzierżawy 1 mb nabrzeża poza sezonem wynosi 1,0 zł/mb.
  7. Do oferty należy załączyć krótki opis planowanej  działalności na dzierżawionej nieruchomości.
  8.
  Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 do dnia 11 sierpnia 2020 r. do godz. 13:00.
  9.  Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 3. Kryteria oceny oferty
  Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:
  1.
  Cena brutto za 1m2 dzierżawionych nieruchomości – 50%
  2. Plan działalności przewozowej turystów na Twierdzę Wisłoujście – 50%
 4. Unieważnienie postępowania
  Zamawiający zastrzega sobie  prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Autor
informację opublikował: Jakub Szałkowski
liczba wyświetleń: 2406
data wytworzenia: 06.08.2020
data publikacji: 06.08.2020
data ostatniej modyfikacji: 06.08.2020
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 06.08.2020 Jakub Szałkowski Dodanie zobacz zakres zmian
2 06.08.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 06.08.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 06.08.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian