Zapytanie ofertowe na dzierżawę nieruchomości znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku.

Nr sprawy: NSZP.26.1.2018                                                     Gdańsk, dnia 20.02.2018 r.

 

                                               Zapytanie ofertowe

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na: dzierżawę nieruchomości znajdującej się na  Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku.

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Przedmiot dzierżawy stanowią nieruchomości gruntowe dotyczące działki wpisanej do księgi wieczystej nr GD1G/00128815/2, znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście, obręb 73, wpis do rej. zabytków 89, nowy 1707, dz. nr 39 pow. – 7.777m. Zabudowa działki:
 • budynek murowany dwukondygnacyjny z poddaszem o powierzchni użytkowej 202 m2, ogrzewany za pomocą pieca na węgiel, z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi, obiekt byłego komisariatu Policji;
 • budynek murowany parterowy o powierzchni użytkowej 64 m2, ogrzewany za pomocą pieca na węgiel, z instalacjami elektrycznymi i sanitarnymi; obiekt techniczny i magazynowy;
 • hangar o powierzchni użytkowej około 350 m2, konstrukcja drewniana, posadzka betonowa, kryty deskami i eternitem; obiekt przeznaczony do serwisowania jednostek pływających;
 • murowana prochownia ziemna o powierzchni użytkowej 63 m2, obiekt nieogrzewany, przeznaczony na magazyn;
 • nabrzeże betonowe o długości około 220 m;
 • slip do wodowania jednostek pływających;
 • droga utwardzona z prefabrykatów betonowych (tzw. „trylinka”);
 • oświetlenie terenu.

Wszystkie obiekty są podłączone do sieci elektrycznej, a większość do instalacji wodno-kanalizacyjnej.

 1. Teren objęty jest ochroną konserwatorską oraz programem „Natura 2000”.
 2. Do dnia 30.04.2018r. nastąpi likwidacja przez Policję stacji paliw wraz z usunięciem zbiorników magazynowych i rekultywacją terenu. Dzierżawca zobowiązany będzie do udostępnienia Policji terenu do prowadzenia ww. prac.
 3. Na terenie będącym przedmiotem dzierżawy zlokalizowane są urządzenia nawigacyjne Zarządu Morskiego Portu Gdańsk. Dzierżawca terenu będzie miał obowiązek udostępnić dojazd i dojście uprawnionym pracownikom ZMPG w celu konserwacji i obsługi ww. urządzeń.
 4. Powyższe nieruchomości przeznaczone są wyłącznie dla działalności sportowej, turystycznej lub rekreacyjnej.
 5. W ramach oferty dzierżawca zobowiązany będzie na powierzonym terenie do:
 6. zagospodarowania terenu oraz istniejących nieruchomości na własny koszt i ryzyko;
 7. remontu istniejącego hangaru;
 8. zabezpieczenia budynku po komisariacie Policji;
 9. zabezpieczenia i utrzymanie w należytym stanie pomostu oraz slipu dla jednostek pływających;
 10. ponoszenia kosztów eksploatacyjnych;
 11. zabezpieczenia obiektu w pojemniki na nieczystości i odpady oraz podpisanie stosownej umowy z firmą zajmującą się wywozem i utylizacją nieczystości;
 12. utrzymania czystości na terenie wydzierżawionej nieruchomości oraz wokół niej;
 13. odśnieżania i usuwania wszelkich śliskości w okresie zimowym;
 14. ponoszenia podatku od nieruchomości
 15. Zamierzenia inwestycyjne, o których mowa w ust. 2 pkt a-d należy rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy. Minimalna wartość oczekiwanych inwestycji wynosi:
 16. remont hangaru (w tym usunięcie i utylizacja eternitu, wymiana poszycia dachu i ścian, wymiana bram, wymiana instalacji elektrycznej) – 200.000 złotych,
 17. zabezpieczenie budynku po komisariacie Policji (w tym co najmniej naprawa dachu i naprawa spękań ścian, naprawa stolarki okiennej i drzwiowej, remont generalny sanitariatów) – 100.000 złotych,
 18. zabezpieczenie i rozbudowa pomostów oraz slipu (w tym co najmniej doprowadzenie istniejących pomostów do stanu użytkowania i ich konserwacja, wymiana uszkodzonych elementów, budowa nowego pomostu z miejscami dla postoju nowych jednostek) – 50.000 złotych,
 19. renowacja bramy wjazdowej na teren oraz wymiana ogrodzenia od ulicy Stara Twierdza i na pozostałej części (siatka ciągła, panele siatkowe ze słupkami) – 50.000 złotych,
 20. utrzymanie zieleni (koszenie trawy, pielęgnacja drzew, usuwanie drzewostanu chorego i stanowiącego zagrożenie upadkiem) - ok 10.000 złotych rocznie.
 21. Zamierzenia inwestycyjne, o których mowa w p.7 należy przeprowadzić w ciągu 36 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy terenu.
 22. Oferent winien udokumentować doświadczenie i osiągnięcia w prowadzonej działalności sportowej i rekreacyjnej powiązanej z żeglarstwem. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji prowadzenia działalności w ciągu najbliższych 5 lat, która winna zawierać listę planowanych aktywności / wydarzeń potwierdzonych przez uprawnione władze i organizacje.
 23. Prace przy obiektach objętych ochroną konserwatorską będą prowadzone wyłącznie za zgodą Muzeum Gdańska i właściwego miejscowo Konserwatora Zabytków.
 24. Dzierżawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
 25. Koszty prac i remontu przewyższające kwotę 50.000 złotych rocznie nie podlegają zaliczeniu jako nakłady poniesione na cudzą nieruchomość.
 26. Proponowany przez nas czas dzierżawy - 20 lat.
 27. Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:
 28. Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Tomasz Wierzchowski, tel. 512 418 737 e-mail: t.wierzchowski@muzeumgdansk.pl

Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 1. W dniu 08 marca 2018 r. o godz. 10:00 Zamawiający zaprasza wykonawców na zebranie, celem dokonania oględzin nieruchomości, które odbędzie się Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku ul. Stara Twierdza 1. Prosimy o telefoniczne potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu co najmniej na jeden dzień przed zebraniem.
 • Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert
 1. Oferty należy złożyć na druku „FORMULARZ OFERTOWY” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2. W druku oferty należy podać cenę za 1 m2 dzierżawionych nieruchomości
 3. Do oferty należy załączyć krótki opis planowanej działalności w dzierżawionych nieruchomościach.
 4. Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 do dnia 16 marca 2018 r. do godz. 11:00.
 5. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 6. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

 1. Cena brutto za 1m2 dzierżawionych nieruchomości – 70%

 

Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 70 pkt.

Sposób oceny ofert w tym kryterium nastąpi wg wzoru:

 

Oferta badana

…………………………………  x 70 pkt

Oferta z najwyższą ceną

 

 1. Dodatkowe wynagrodzenie procentowe od obrotu uzyskanego ze sprzedaży usług, rzeczy lub praw– 30%

 

Punktacja w tym kryterium przyznawana w następujący sposób:

 • proponowany procent od obrotu w wysokości – 5% - 0 pkt
 • proponowany procent od obrotu w wysokości – 10% - 10 pkt
 • proponowany procent od obrotu w wysokości – 15% - 20 pkt
 • proponowany procent od obrotu w wysokości – 20% - 30 pkt

 

Maksymalna ilość punktów przyznanych wg kryterium wynosi 30 pkt.

 1. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Autor
informację opublikował: Wit Łabaszewski
liczba wyświetleń: 18011
data wytworzenia: 20.02.2018
data publikacji: 20.02.2018
data ostatniej modyfikacji: 14.03.2018
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 20.02.2018 - Dodanie zobacz zakres zmian
2 20.02.2018 - Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 20.02.2018 - Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 20.02.2018 - Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 20.02.2018 - Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 14.03.2018 Elżbieta Miłosierna Aktualizacja zobacz zakres zmian