Podstawowe informacje na temat gospodarki finansowej Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w:

Gmina Miasta Gdańsk przekazuje Muzeum Gdańska środki finansowe w formie dotacji:

 • podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym utrzymanie i remonty obiektów,
 • celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,
 • celowej na realizację wskazanych zadań i programów.

Przychodami Muzeum Gdańska są:

 • przychody z prowadzonej działalności, w tym sprzedaży składników majątku ruchomego,
 • przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
 • dotacje z budżetu państwa,
 • środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,
 • środki otrzymane z innych źródeł.


Muzeum Gdańska może prowadzić eksport i import towarów i usług o charakterze kulturalnym.

Muzeum Gdańska może prowadzić dodatkową działalność gospodarczą w zakresie:

 • produkcji i sprzedaży publikacji, pamiątek, replik, materiałów promocyjnych,
 • organizowania imprez kulturalnych, naukowych, edukacyjnych, artystycznych oraz innych spotkań okolicznościowych,
 • najmu, dzierżawy i udostępniania składników majątkowych Muzeum,
 • usług gastronomicznych na rzecz zwiedzających Muzeum,
 • usług konserwatorskich, reprodukcyjnych i badawczych.

Przychody uzyskane z działalności gospodarczej mogą być wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Szczegółowe informacje dotyczące majątku i budżetu określa plan finansowy Muzeum Gdańska.

Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 14:17
Autor treści : Beata Skrzecz