Przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Wielkie Młyny 16 oraz przełożenie sieci ciepłowniczej.

Ogłoszenie nr 510204429-N-2020 z dnia 19-10-2020 r.

Muzeum Gdańska: przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Wielkie Młyny 16 oraz przełożenie sieci ciepłowniczej

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 28339200000000, ul. Długa  46/47, 80-831  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 573 31 28, e-mail zam.publiczne@muzeumgdansk.pl, faks 58 573 31 28 wew. 0.
Adres strony internetowej (url): www.bip.muzeumgdansk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samorządowa Instytucja Kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Wielkie Młyny 16 oraz przełożenie sieci ciepłowniczej

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NZP.26.7.2020(ZP-WR/05)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

przedmiotem zamówienia jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Wielkie Młyny 16 oraz przełożenie sieci ciepłowniczej

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45232140-5

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 12/10/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 517500.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Biała 1B
Kod pocztowy: 80-435
Miejscowość: Gdańsk
Kraj/woj.: pomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 517500.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 517500.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 517500.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
 
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  wolna ręka  na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczone tylko przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Sp. z o.o z siedzibą w Gdańsku przy ul. Białej 1b. Zgodnie z zaleceniem Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, z dnia 05.08.2019 r., w budynku Wielkiego Młyna należy usunąć biegnące wewnątrz obiektu oraz wzdłuż ściany kanału Raduni rury ciepłownicze: Stanowisko to uzasadnione jest faktem, iż przedmiotowe rury utrudniać będą warunki mającej powstać w przyszłości ekspozycji, a także w przypadku awarii mogą stać się bezpośrednią przyczyną jej zniszczenia. Ponadto wyprowadzone na zewnątrz i poprowadzone są wzdłuż ściany muru zabytkowego Kanału Raduni rury przyczyniają się do obniżenia walorów wizualnych zabytku. W świetle powyższego organ ochrony zabytków oczekuje podjęcia działań w postaci usunięcia przedmiotowych rur z wnętrza Wielkiego Młyna oraz z Kanału Raduni, w celu wyeliminowania obcego elementu jaki stanowi we wnętrzu i na elewacji, jak również w celu przywrócenia walorów estetycznych zabytku. Usunięcie rur powinno nastąpić do czasu zakończenia remontu wnętrza Wielkiego Młyna (i budowlanego zamknięcia obiektu). Obiekty użytkowane przez Muzeum Gdańska są podłączone do infrastruktury sieciowej Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które jest właścicielem sieci ciepłowniczej oraz instalacji zasilającej obiekty w czynniki cieplne, a jednocześnie jest monopolistą na lokalnym rynku w zakresie dostarczania ciepła i ciepłej wody. Ponadto w księdze wieczystej obiektu istnieje też zapis o służebności przesyłu na rzecz ww. firmy. Jest to w związku z powyższym jedyny możliwy wykonawca w zakresie usunięcia wskazanej przez Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków instalacji

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 1183
data wytworzenia: 19.10.2020
data publikacji: 19.10.2020
data ostatniej modyfikacji: 19.10.2020
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 19.10.2020 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian