Druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska.

NSZP. 26.6.2019(ZP-PN/04)

 

SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

ZAMAWIAJĄCY

 

MUZEUM GDAŃSKA

 

80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47

www.muzeumgdansk.pl

 

 

 

Przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia, która nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwot określonych w przepisach wydanych na podsatwie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 ze zm.).

 

 

 

 

na: druk i dostawę publikacji dla Muzeum Gdańska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 25 lipca 2019 r.

 

Spis treści

 

Rozdział I: Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział II: Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia.

Rozdział III: Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Rozdział IV: Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

Rozdział V: Wymagania dotyczące wadium.

Rozdział VI: Opis sposobu przygotowania oferty.

Rozdział VII: Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

Rozdział VIII Opis sposobu obliczenia ceny.

Rozdział IX: Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

Rozdział X: Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Rozdział XI: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XII: Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Rozdział XIII: Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

Rozdział XIV: Wzór umowy.

Rozdział XV: Wzór oferty.

Rozdział XVI: Wzory załączników do oferty.

ROZDZIAŁ I

Opis przedmiotu zamówienia

 

 

 

<![if !supportLists]>1.    <![endif]>Przedmiotem zamówienia jest druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 1 do SIWZ

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

 

79823000-9 – usługi drukowania i powiązane

 

2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

4. Zamawiający nie zamierza zwierać umowy ramowej ani ustanawiać dynamicznego

systemu zakupów, a także nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z

zastosowaniem aukcji elektronicznej.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6

<![if !supportLists]>6.   <![endif]>Zamawiający nie zastrzega obowiązku wykonania osobistego wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Na podstawie art. 36b Ustawy Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy oraz podania przez wykonawcę nazw (firm podwykonawców).

 

Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam, gdzie w opisie niektórych materiałów zostały wskazane znaki towarowe lub pochodzenie, Zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych o parametrach jakościowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu lub lepszych. Posługiwanie się przez Zamawiającego nazwami producentów lub produktów ma jedynie charakter przykładowy, określający minimalne parametry jakościowe mające na celu doprecyzowanie wymagań stawianych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia.

 

<![if !supportLists]>7.   <![endif]>Zamawiający przy realizacji zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu prac drukarskich (obsługa maszyn drukarskich), chyba że prace te wykona sam przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) lub wspólnik spółki osobowej. Szczegółowe wymogi i sankcje opisane w Rozdziale XIV – Wzór Umowy.

 

<![if !supportLists]>8.   <![endif]>Termin wykonania zamówienia

<![if !supportLists]>1)    <![endif]>Termin obowiązywania umowy od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r.

<![if !supportLists]>2)    <![endif]>Wymagany termin wykonania poszczególnych zamówień liczony jest w dniach kalendarzowych i wynosi maksymalnie 21 dni kalendarzowych od daty przekazania plików PDF do Wykonawcy zawierających wersję elektroniczną.

 

ROZDZIAŁ II

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy;

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12-23.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1b ustawy PZP, a w szczególności dotyczące:

<![if !supportLists]>1)  <![endif]>Posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.

<![if !supportLists]>a)    <![endif]>Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał druk przynajmniej 3 publikacji książkowych o nakładzie co najmniej 300 egzemplarzy.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunek musi być spełniony przynajmniej przez jednego Wykonawcę.

 

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru łączących go z nim stosunków prawnych.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 ustawy Pzp.

<![if !supportLists]>6.   <![endif]>W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zasobach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

<![if !supportLists]>7.   <![endif]>Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

<![if !supportLists]>8.   <![endif]>W odwróconej procedurze wyboru Zamawiający w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy PZP) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust. 1 lub 2 ustawy PZP.

 

ROZDZIAŁ III

Oświadczenia i dokumenty jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

 

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć:

<![if !supportLists]>1)  <![endif]>aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 1 do oferty.

<![if !supportLists]>2)  <![endif]>Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania – załącznik nr 2 do oferty.

<![if !supportLists]>3)  <![endif]>W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia – załącznik nr 2 do oferty, składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

<![if !supportLists]>4)  <![endif]>Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia wg wzoru stanowiącego - załącznik nr 3 do oferty.

<![if !supportLists]>5)  <![endif]>Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1pkt 1 i 2.

<![if !supportLists]>6)  <![endif]>Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, tj.:

<![if !supportLists]>1)  <![endif]>W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:

<![if !supportLists]>a)  <![endif]>Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert – załącznik nr 2 do SIWZ;

Jeżeli wartość umowy była wyrażona w walucie obcej – równowartości tej kwoty liczona jest wg. średniego kursu NBP z dnia podpisania umowy.

 

<![if !supportLists]>3.    <![endif]>W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 1 ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618 i 1634). Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innymi nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców (np. wspólników spółki cywilnej, konsorcjum), oświadczenie, o którym mowa powyżej składa osobno każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Wykonawcy występujący wspólnie.

<![if !supportLists]>1)  <![endif]>W przypadku, gdy o zamówienie ubiegają się podmioty występujące wspólnie oświadczenia stanowiące załącznik nr 1 i 2 do oferty składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

<![if !supportLists]>2)  <![endif]>Wykonawcy występujący wspólnie ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno zostać złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie.

<![if !supportLists]>3)  <![endif]>Jeżeli oferta wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana jako najkorzystniejsza Zamawiający zażąda przez zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

 

ROZDZIAŁ IV

Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazania osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 113 z późn. zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030).

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

<![if !supportLists]>·      <![endif]>Janusz Dargacz tel. 519 476 653 – sprawy merytoryczne

<![if !supportLists]>·      <![endif]>Elżbieta Miłosierna tel. 531 062 867 – sprawy proceduralne

 

ROZDZIAŁ V

Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

ROZDZIAŁ VI

Opis sposobu przygotowania oferty

 

<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ.

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>Oferta powinna być sporządzona w formie pisemnej, w języku polskim, zaleca się, aby oferta została sporządzona na formularzu załączonym do SIWZ – „Wzór Oferty”.

<![if !supportLists]>4.      <![endif]>Załącznikami do oferty, stanowiącymi jej integralną część, są oświadczenia wymienione w SIWZ.

<![if !supportLists]>5.      <![endif]>Oferta i każdy z załączników powinny zostać podpisane przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania i składania w jego imieniu oświadczenia woli.

<![if !supportLists]>6.      <![endif]>W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik, do oferty musi być załączone pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii potwierdzonej notarialnie) z określeniem jego zakresu.

<![if !supportLists]>7.      <![endif]>Ewentualne poprawki w treści oferty powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem Wykonawcy.

<![if !supportLists]>8.      <![endif]>Oferta powinna zostać zapakowana w sposób uniemożliwiający jej przypadkowe otwarcie oraz opisana w sposób jednoznacznie wskazujący jej charakter i przeznaczenie.

<![if !supportLists]>9.      <![endif]>Zaleca się aby oferta została złożona w zaklejonej kopercie z oznaczeniem nazwy i adresu

Wykonawcy, opatrzonej napisem: „oferta przetargowa na: druk i dostawę publikacji dla Muzeum Gdańska.

<![if !supportLists]>10.   <![endif]>Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana lub wycofanie oferty odbywa się w taki sam sposób, jak złożenie oferty tj. w zamkniętej kopercie z dopiskiem wycofanie oferty na druk i dostawę publikacji dla Muzeum Gdańska”.

<![if !supportLists]>11.   <![endif]>Ofertę złożoną po terminie zwraca się w terminie określonym w art. 84 ust. 2 ustawy.

<![if !supportLists]>12.   <![endif]>Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

<![if !supportLists]>13.   <![endif]>Wykonawca ponosi koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

ROZDZIAŁ VII

Miejsce oraz termin składania ofert

 

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Miejscem składania ofert jest Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 - kancelaria

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Termin składania ofert upływa dnia 02.08.2019 r. do godz. 10:00

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Oferty zostaną otwarte w dniu 02.08.2019 r. o godz. 11:00 w Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47, w Sali Edukacyjnej.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>Otwarcie ofert jest jawne.

<![if !supportLists]>6.   <![endif]>Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

<![if !supportLists]>7.   <![endif]>Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

<![if !supportLists]>8.   <![endif]>Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie www.muzeumgdansk.pl informacje dotyczące:

<![if !supportLists]>a)  <![endif]>kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

<![if !supportLists]>b)  <![endif]>firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

<![if !supportLists]>c)   <![endif]>ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 

ROZDAIAŁ VIII

Opis sposobu obliczenia ceny

 

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Wykonawca we „Wzorze oferty” określi ceny jednostkowe oraz łączną cenę – (netto, podatek VAT, brutto) oferty za przedmiot zamówienia.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena oferty musi zawierać wszystkie przewidywane koszty kompletnego wykonania zamówienia, uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej przedmiotu zamówienia.

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Jeżeli w postępowaniu złożona będzie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

 

ROZDZIAŁ IX

Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

 

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Zamawiający przy ocenie ofert będzie się kierował następującymi kryteriami:

<![if !supportLists]>1)     <![endif]>Cena brutto oferty - 60%

Maksymalna ilość punktów przyznawanych wg kryterium wynosi 60 pkt.

Sposób oceny ofert nastąpi wg poniższego wzoru:

 

Najniższa oferowana cena

­­­­­­­­­­­­­------------------------------------------- x 60 pkt.

Cena badanej oferty

 

<![if !supportLists]>2)     <![endif]>Oferowany termin realizacji zamówienia – 40% (maksymalnie 21 dni kalendarzowych)

 

Punkty w tym kryterium będą przyznawane wg poniższego wzoru:

 

Najkrótszy oferowany termin realizacji zamówienia

------------------------------------------------------------------------------ x 40 pkt.

Oferowany termin realizacji zamówienia badanej oferty

 

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z najniższą ceną, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie Zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

 

ROZDZIAŁ X

Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

 

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego w terminie, o którym mowa w ust. 1, - należy przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Termin podpisania umowy wyznaczy Zamawiający powiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w formie e-mail/tel./fax z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem. Zmiana wyznaczonego przez Zamawiającego terminu zawarcia umowy może nastąpić wyłącznie w przypadkach szczególnie uzasadnionych sytuacją Wykonawcy.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>W przypadku, gdy Wykonawca którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, a w tym nie przedstawił dokumentów o których mowa w ust. 1 i 2 lub nie przystąpił do podpisania umowy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, będzie to uznane przez Zamawiającego za tożsame z uchylaniem się od zawarcia umowy.

 

ROZDZIAŁ XI

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

 

ROZDZIAŁ XII

Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcom

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie z działem VI art. 179 – 198g ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.

 

ROZDZIAŁ XIII

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

<![if !supportLists]>1)  <![endif]>administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Pan Piotr Stój, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: abi@muzeumgdansk.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NSZP.26.6.2019(ZP-PN/04) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

<![if !supportLists]>      <![endif]>na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

<![if !supportLists]>      <![endif]>na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

<![if !supportLists]>      <![endif]>na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

<![if !supportLists]>      <![endif]>prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

<![if !supportLists]>9)  <![endif]>nie przysługuje Pani/Panu:

<![if !supportLists]>      <![endif]>w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

<![if !supportLists]>      <![endif]>prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

<![if !supportLists]>      <![endif]>na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Zatwierdził:

 

Dyrektor Muzeum Gdańska

Waldemar Ossowski

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XV

 

 

Wzór umowy

WZÓR

UMOWA Nr …………/2019

 

zawarta w dniu ………………. 2019 r. w Gdańsku, pomiędzy:

Muzeum Gdańska ul. Długa 46/47;80-831 Gdańsk, NIP:583-10-12-014, REGON: 000283392,zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Waldemara Ossowskiego – Dyrektora MG

 

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a: ……………………………………………………………………………………………………… z siedzibą: …………………………………………………………………………………………………………..

NIP ……………………. , REGON ………………………………, działającą na podstawie ……………………………………………………………………………………………

Reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………….

Zwanym dalej WYKONAWCĄ

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru ofert w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 Ustawy prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

<![if !supportLists]>1.   <![endif]>Przedmiotem umowy jest druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska.

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Wykonawca zobowiązuje się realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, ofertą Wykonawcy, obowiązującymi przepisami oraz ogólnie przyjętą wiedzą w tym zakresie.

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>Integralnymi częściami umowy są:

<![if !supportLists]>1)    <![endif]>Oferta Wykonawcy – załącznik nr 1 do umowy;

<![if !supportLists]>2)    <![endif]>Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 do umowy;

<![if !supportLists]>4.      <![endif]>W przypadku wystąpienia wad lub braków towaru zamawiający wstrzyma się z zapłatą do czasu, aż Wykonawca dostarczy towar takiej samej ilości wolny od wad lub uzupełni brakujące ilości oraz pokryje ewentualne koszty związane z jego wymianą.

 

 

§ 2

Termin realizacji umowy

<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Umowa zostaje zawarta na czas określony od dnia podpisania do dnia 31.12.2019 r. termin wykonania poszczególnych zamówień, zgodnie z ofertą Wykonawcy wynosi ………… dni kalendarzowych od daty przekazania plików pdf do Wykonawcy, zawierających wersję elektroniczną publikacji.

 

§ 3

1. Wykonawca zobowiązuje się do odbioru plików do druku z siedziby Zamawiającego po wcześniejszym powiadomieniu do przez Zamawiającego o terminie odbioru. Zamawiający przewiduje możliwość odbioru wersji elektronicznej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Wykonawca dostarczy wykonane zamówienie do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>Odbiór przedmiotu umowy bez zastrzeżeń zostanie potwierdzony protokołem podpisanym przez obie strony.

<![if !supportLists]>4.      <![endif]>Osobą upoważnioną do podpisania odbioru, o którym mowa w ust. 4 będzie ze strony Zamawiającego: ……………………………..

<![if !supportLists]>5.      <![endif]>Wszelkie materiały otrzymane od Zamawiającego oraz przetworzone w ramach realizacji umowy, Wykonawca zwróci Zamawiającemu oraz usunie z komputerów i wszelkich nośników informacji własnych 9o ile Zamawiający nie zleci inaczej) po odbiorze przedmiotu umowy. Materiały przekazane przez Zamawiającego objęte są prawami autorskimi Zamawiającego i Wykonawca nie ma prawa wykorzystywać ich do innych celów niż realizacja niniejszej umowy.

<![if !supportLists]>6.      <![endif]>Zamawiający do realizacji zamówienia stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040) osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu prac drukarskich (obsługa maszyn drukarskich), chyba że prace te wykona sam przedsiębiorca (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) lub wspólnik spółki osobowej.

<![if !supportLists]>7.      <![endif]>Wykonawca każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 dni roboczych, zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracowników przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

<![if !supportLists]>8.      <![endif]>Nieprzedłożenie przez wykonawcę dowodu oraz w terminie wskazanym przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 7 za każdego pracownika będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę.

<![if !supportLists]>9.      <![endif]>Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w ust. 6 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia wymogu zatrudnienia Pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy oraz liczby miesięcy w okresie realizacji Umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu za każdą osobę objętą przedmiotowym obowiązkiem skierowaną do realizacji zamówienia.

§4

Przedstawiciele stron

<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Ze strony Zamawiającego do bieżących kontaktów we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy jest:

………………………………………, tel. ………………….., email …………………..

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Ze strony Wykonawcy do bieżących kontaktów we wszystkich sprawach związanych z wykonaniem Umowy jest:

………………………..……………………….., tel. ………………, email………………

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>Jako podstawową formę kontaktu Strony ustalają korespondencję prowadzoną drogą elektroniczną oraz kontakt telefoniczny.

 

§ 5

Wynagrodzenie Wykonawcy

<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Za wykonanie pełnego przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości: …………………. zł netto (słownie: …………………………….) powiększonej o należny podatek VAT, co daje razem kwotę ……………………….. zł brutto.

Dla poszczególnych pozycji publikacji wartość określona w Załączniku nr 1 do niniejszej Umowy.

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Podstawą ostatecznego rozliczenia wykonania umowy i wystawienia faktury przez Wykonawcę stanowić będzie podpisany protokół odbioru.

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>Termin płatności faktury wynosi 21 dni od daty wpływu prawidłowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiającego. Wykonawca ma możliwość złożenia ustrukturyzowanych faktur elektronicznych przesłanych za pośrednictwem platformy PEF, ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym) wybierając brokera Infinite IT Solutions podając NIP Zamawiającego.

<![if !supportLists]>4.      <![endif]>Zamawiający dopuszcza możliwość wystawienia faktur częściowych dla poszczególnych pozycji publikacji, zgodnie z załącznikiem nr 1 do Umowy.

 

§ 6

Kary umowne

 

Strony umowy przyjmują następujące postanowienia w sprawie kar umownych:

 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

1) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca oraz odstąpienie lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które Zamawiający nie odpowiada – w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1;

2) za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1, do daty wykonania umowy – w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto, określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie Wykonawcy spowoduje odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1;

3) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze – w wysokości 0,5% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia. Jeżeli opóźnienie Wykonawcy spowoduje odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie – w wysokości 10% umownego wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.

2. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu Umowy.

3. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca prac może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy (art. 145 ustawy Pzp).

 

 

§ 7

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

<![if !supportLists]>2)  <![endif]>administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Pan Piotr Stój, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: abi@muzeumgdansk.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr NSZP.26.6.2019(ZP-PN/04) prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

<![if !supportLists]>      <![endif]>na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

<![if !supportLists]>      <![endif]>na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

<![if !supportLists]>      <![endif]>na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

<![if !supportLists]>      <![endif]>prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>nie przysługuje Pani/Panu:

<![if !supportLists]>      <![endif]>w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

<![if !supportLists]>      <![endif]>prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

<![if !supportLists]>      <![endif]>na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 8

Postanowienia końcowe

<![if !supportLists]>1.      <![endif]>W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej oraz o zmianie sytuacji organizacyjnej lub ekonomicznej mogącej mieć wpływ na realizację umowy, jak też o zmianie adresu siedziby firmy i zamieszkania jej właściciela, pod rygorem skutków prawnych zaniechania oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną na ostatni podany przez Wykonawcę adres. Powyższe zobowiązanie dotyczy okresu obowiązywania Umowy oraz rękojmi i gwarancji.

<![if !supportLists]>3.      <![endif]>Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonać przelewu wierzytelności na rzecz osoby trzeciej. Wykonawca bez pisemnej zgody nie może powierzyć praw i obowiązków wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

<![if !supportLists]>4.      <![endif]>Strony będą dążyły do polubownego rozstrzygania wszelkich sporów powstałych w związku z niniejszą umową, jednak w przypadku gdy nie osiągną porozumienia, zaistniały spór będzie poddany rozstrzygnięciu przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego, zgodnie z prawem Polskim.

<![if !supportLists]>5.    <![endif]>Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 egz. Otrzymuje Wykonawca, a 2 egz. Zamawiający.

 

Załączniki:

<![if !supportLists]>1.      <![endif]>Oferta

<![if !supportLists]>2.      <![endif]>Opis Przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVI

 

 

WZÓR OFERTY

 

 

OFERTA:

 

na: druk i dostawę publikacji dla Muzeum Gdańska

 

 

......................................................................................................................................................

nazwa firmy

......................................................................................................................................................

adres

......................................................................................................................................................

regon

......................................................................................................................................................

telefon, e-mail

1. Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę ryczałtową:

Cena netto ………………………………..zł

Podatek VAT ……% ………………………zł

Cena brutto ………………………………..zł

 

Słownie złotych brutto: (słownie: ………………………………………………………………)

 

Nazwa

Ilość

egz.

Cena jednostkowa

Cena netto

Historie gdańskich dzielnic, t.2: Stare Przedmieście

500

 

 

Andrzej Drzycimski, Westerplatte 1939 – kulisy wojny informacyjnej

1000

 

 

Jan Daniluk, Miasta skoszarowane. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wermachtu w latach 1939-1945

300

 

 

Ernst Kolbe, Impresjonista Pomorza

200

 

 

Nikt nam nie weźmie młodości. Narodziny bigbitu. Odsłona gdańska.

300

 

 

Razem cena netto

 

 

 

 

<![if !supportLists]>2.   <![endif]>Termin obowiązywania umowy: od dnia podpisania do dnia 31 grudnia 2019 r.

Termin realizacji zamówienia dla poszczególnych pozycji wynosi: …………. dni (maksymalnie 21 dni kalendarzowych) od daty przekazania plików pdf do Wykonawcy zawierających wersję elektroniczną.

W przypadku nie wypełnienia ilości dni - Zamawiający przyjmuje, że Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie maksymalnym.

<![if !supportLists]>3.   <![endif]>Oświadczamy, że wyżej podana cena ofertowa obejmuje wykonanie całości przedmiotu zamówienia opisanego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

<![if !supportLists]>4.   <![endif]>Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektem umowy i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

<![if !supportLists]>5.   <![endif]>Oświadczamy, że jesteśmy związani złożoną ofertą przez okres 30 dni.

<![if !supportLists]>6.   <![endif]>Oświadczamy, że zamówienie wykonamy samodzielnie*/przy pomocy podwykonawców*, którym zamierzamy powierzyć wykonanie następującej części zamówienia:

 

L.p.

Nazwa i adres podwykonawcy – (jeśli jest znany)

Zakres rzeczowy

 

 

 

 

 

 

 

W przypadku nie wypełnienia tego punktu w całości, bądź nie wymienienia części, które zostaną powierzone podwykonawcom, Zamawiający uzna, że Wykonawca wykona zamówienie samodzielnie.

<![if !supportLists]>7.      <![endif]>Informujemy, że wybór przedmiotowej oferty będzie*/nie będzie* prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.

Jeżeli taki obowiązek powstanie u Zamawiającego informuję, iż dotyczy on:

 

L.p.

Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi

Wartość bez kwoty podatku

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

<![if !supportLists]>8.   <![endif]>Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorcą:

tak □ nie □1

1 właściwe zaznaczyć krzyżykiem

<![if !supportLists]>9.      <![endif]>W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

<![if !supportLists]>10.   <![endif]>Oświadczam, ze wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych wobec osób fizycznych od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

<![if !supportLists]>11.   <![endif]>Informacje zawarte na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępnione przez Zamawiającego. (W przypadku zastrzeżenia informacji jako tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawca załączy do oferty wyjaśnienia wykazujące, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ww. ustawy. W przypadku nie załączenia wyjaśnień zastrzeżenie informacji jako tajemnica przedsiębiorstwa nie będzie skuteczne.)

 

 

………………..…………………. ...........................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ XVII

 

 

WZORY ZAŁĄCZNIKÓW

 

Załącznik nr 1 do oferty

Zamawiający:

Muzeum Gdańska

80-831 Gdańsk

ul. Długa 46/47

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

 

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska, prowadzonego przez Muzeum Gdańska, oświadczam, co następuje:

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

 

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w Rozdziale II ust. 2 pkt. 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w rozdziale II ust. 2 pkt. 1) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

w następującym zakresie:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu)

 

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

 

Załącznik nr 2 do oferty

Zamawiający:

Muzeum Gdańska

80-831 Gdańsk

ul. Długa 46/47

Wykonawca:

………………………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

 

 

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

 

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. druk i dostawa publikacji dla Muzeum Gdańska, prowadzonego przez Muzeum Gdańska, oświadczam, co następuje:

 

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

 

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy PZP.

 

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy PZP (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

 

Oświadczam, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

 

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

 

 

 

 

Załącznik nr 3 do oferty

 

ZOBOWIĄZANIE INNEGO PODMIOTU DO ODDANIA

DO DYSPOZYCJI WYKONAWCY NIEZBĘDNYCH ZASOBÓW

NA POTRZEBY REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

 

 

 

 

......................................................................................................................................................

(nazwa podmiotu)

......................................................................................................................................................

(adres)

oświadczam, że wykonawca:

......................................................................................................................................................

(nazwa i adres wykonawcy)

......................................................................................................................................................

może polegać na moim doświadczeniu.

 

Zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Określenie czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

Jednocześnie zobowiązuję się do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

 

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

 

Druk wielokrotnego wykorzystania – należy wypełnić odrębnie dla różnych podmiotów oddających swoje zasoby do dyspozycji wykonawcy.

 

 

Załącznik nr 1 do SIWZ

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wydruk i dostawa do siedziby Zamawiającego następujących publikacji:

1. Książka: Historie gdańskich dzielnic, t. 2: Stare Przedmieście, Gdańsk 2019, książka posiada ISBN

<![if !supportLists]>·         <![endif]>format: 160 x 240 mm

<![if !supportLists]>·         <![endif]>objętość: 576 + okładka

<![if !supportLists]>·         <![endif]>papier: Olin Regular Natural White 100 g/m2

<![if !supportLists]>·         <![endif]>druk: kolorowy CMYK (4+4, również na okładce)

<![if !supportLists]>·         <![endif]>oprawa: miękka ze skrzydełkami; szerokość skrzydełek: 80 mm

<![if !supportLists]>·         <![endif]>papier okładki: kreda matowa 300 g/m2. Na okładce folia matowa odporna na zarysowanie; lakierowanie miejscowe błyszczące na zewnętrznej stronie okładki

<![if !supportLists]>·         <![endif]>grzbiet prosty.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>nakład: 500 egz.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Orientacyjny termin przekazania plików PDF Wykonawcy: koniec sierpnia 2019 r.

 

2. Książka: Andrzej Drzycimski, Westerplatte 1939 - kulisy wojny informacyjnej, Gdańsk 2019, książka posiada ISBN

<![if !supportLists]>·         <![endif]>format: 228 x 270 mm + spady

<![if !supportLists]>·         <![endif]>objętość: 6-8 arkuszy (łącznie z ilustracjami), książka w tekście bogato ilustrowana, 160 str., 4+4

<![if !supportLists]>·         <![endif]>papier środka: Munken Print Cream 90 g

<![if !supportLists]>·         <![endif]>oprawa: twarda, blok szyty; grzbiet: prosty

<![if !supportLists]>·         <![endif]>papier okładki: kreda mat 135g/m2 /wkładka zdjęciowa/

<![if !supportLists]>·         <![endif]>wyklejki: zadrukowane, 2 x 1+0

<![if !supportLists]>·         <![endif]>wstążeczka i kapitałka czerwone

<![if !supportLists]>·         <![endif]>nakład: 1000 egz.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Orientacyjny termin przekazania plików PDF Wykonawcy: wrzesień 2019 r.

 

3. Książka: Jan Daniluk, „Miasta skoszarowane”. Gdańsk i Sopot jako garnizon Wehrmachtu w latach 1939-1945, Gdańsk 2019, książka posiada ISBN


ŚRODEK KSIĄŻKI:

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Ilość stron: 576

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Format: 160 mm x 240 mm

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Papier: Munken Pure 120 g/m2

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Druk: dwustronny: 2+2 (czerń + Pantone Red 032)
OKŁADKA:

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Oprawa twarda, szyta nićmi, z oklejką i wyklejką drukowaną, z hot-stampingiem
Grzbiet prosty

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Kapitałka czerwona

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Papier okładki (oklejki): kreda matowa 135 g/m2
Folia matowa odporna na zarysowania

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Na froncie hot-stamping w kolorze czarnym

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Rozmiar hot-stampingu: 130x130 mm

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Druk okładki (oklejki): jednostronny 2+0 (Czerń + Pantone Red 032)

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Papier wyklejki: Munken Pure 150 g/m2

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Druk wyklejki: dwustronny 1+1 (Czerń)

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Nakład: 300 egz.

<![if !supportLists]>·           <![endif]>Orientacyjny termin przekazania plików PDF Wykonawcy: koniec sierpnia 2019 r.

4. Ernst Kolbe. Impresjonista Pomorza, Gdańsk 2019, książka posiada ISBN

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Format: 210 mm x 270 mm

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Objętość: 80 stron + okładka

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Papier środka: powlekany matowy Munken Pure 120 g/m2

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Druk: dwustronny 4+4 (CMYK)

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Oprawa miękka ze skrzydełkami, szyta

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Grzbiet prosty

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Kapitałka czerwona

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Szerokość skrzydełek: 80 mm

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Papier okładki: kreda matowa 300 g/m2

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Na okładce folia matowa odporna na zarysowanie

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Druk okładki: dwustronny, 4+4 (CMYK)

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Nakład: 200 egz.

<![if !supportLists]>·         <![endif]>Orientacyjny termin przekazania plików PDF Wykonawcy: na przełomie sierpnia i września 2019 r.

5. Książka: Nikt nam nie weźmie młodości. Narodzin bigbitu. Odsłona gdańska, książka posiada ISBN

  • format: 220 x 270 mm
  • liczba stron: 96 + okładka
  • papier: kreda matowa 150 g/m2  
  • druk: kolorowy CMYK (4+4, również na okładce)
  • oprawa: miękka klejona
  • papier okładki: kreda matowa 300 g/m2
  • na okładce folia matowa odporna na zarysowanie
  • lakierowanie miejscowe błyszczące na zewnętrznej stronie okładki
  • Nakład: 300 szt.
  • Orientacyjny termin przekazania plików PDF Wykonawcy:  bezpośrednio po podpisaniu umowy

Zamawiający wymaga próbnego druku jednego arkusza (nie proofu), gdyby była konieczna korekta próbny druk tego arkusza musi zostać powtórzony (dostarczenie arkusza/arkuszy do Zamawiającego na koszt Wykonawcy). Zamawiający dokona oceny w terminie 1 dnia roboczego od ich przekazania liczone dla każdego druku.  

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2 do SIWZ

 

Pieczęć Wykonawcy

 

 

 

WYKAZ USŁUG

Dot.: przetargu nieograniczonego na: druk i dostawę publikacji dla Muzeum Gdańska

 

Wykaz usług określonych w Rozdziale II ust. 2 pkt 1a:

 

Lp.

Przedmiot zamówienia

Wartość robót

brutto (zł)

Data wykonania

Miejsce wykonania

Podmioty, na rzecz których roboty te zostały wykonane

<![if !supportLists]>1.            <![endif]> 

 

 

 

 

 

<![if !supportLists]>2.            <![endif]> 

 

 

 

 

 

<![if !supportLists]>3.            <![endif]> 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)

 

 

.

 

Należy załączyć dowody określające czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

należy złożyć w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5

 

Załącznik Nr 3 do SIWZ

Pieczęć Wykonawcy

 

 

Informacja Wykonawcy

 

Dot.: przetargu nieograniczonego na: druk i dostawę publikacji dla Muzeum Gdańska

 

Po zapoznaniu się z informacją, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych zamieszczoną przez Zamawiającego na stronie internetowej ,oświadczam że:

<![if !supportLists]>1)  <![endif]>nie należę do żadnej grupy kapitałowej*;

<![if !supportLists]>2)  <![endif]>nie należę do żadnej/tej samej* grupy kapitałowej z żadnym z wykonawców, którzy złożyli ofertę w wyżej wymienionym postępowaniu*

<![if !supportLists]>3)  <![endif]> należę do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę w wyżej wymienionym postępowaniu*

<![if !supportLists]>1)    <![endif]>…………………………………………………………………………………

<![if !supportLists]>2)    <![endif]>…………………………………………………………………………………

<![if !supportLists]>3)    <![endif]>…………………………………………………………………………………

(proszę podać nazwy i adresy tych wykonawców)

 

 

* Niepotrzebne skreślić

 

 

 

UWAGA:

„Grupa kapitałowa” w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015r. poz. 184, 1618,1634)

Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

 

 

 

……………………………. ...................................................

miejscowość i data (podpis osoby/ osób uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy)