Dostawa energii cieplnej do obiektów Muzeum Gdańska

Ogłoszenie nr 510016091-N-2020 z dnia 28-01-2020 r.

Muzeum Gdańska: Dostawa energii cieplnej do obiektów Muzeum Gdańska

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Muzeum Gdańska, Krajowy numer identyfikacyjny 28339200000000, ul. Długa  46/47, 80-831  Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 573 31 28, e-mail zam.publiczne@muzeumgdansk.pl, faks 58 573 31 28 wew. 0.
Adres strony internetowej (url): www.muzeumgdansk.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa energii cieplnej do obiektów Muzeum Gdańska

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

NSZP.26.13.2019(ZP-WR/7)

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem umowy jest dostawa energii cieplnej obejmująca ciągłą, nieprzerwalną dostawę oraz przesył czynnika grzewczego do obiektów Muzeum Gdańska. Wykaz obiektów oraz moce umowne: 1. ul. Długa 46/47 (Ratusza, Kramarska 3-7 -0,300 MW 2. ul. Długa 42 (Dom Uphagena) - 0,090 MW 3. ul. Długi Targ 43 (Dwór Artusa, Nowy Dom Ławy) - 0,060 MW 4. ul. Targ Węglowy 26 (Zespół Przedbramia) - 0,118 MW

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 09300000-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 02/01/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 430000.00
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
 
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Biała 1b
Kod pocztowy:
Miejscowość: 80-435 Gdańsk
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 

Nazwa wykonawcy:
Email wykonawcy:
Adres pocztowy:
Kod pocztowy:
Miejscowość:
Kraj/woj.:

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
 
 
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 528900.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 528900.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 528900.00
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:
W pozycji IV.6 Wartość umowy - jest to kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie jest w stanie podać ostatecznej wartości zamówienia, ponieważ zależy to od ilości dostarczonego ciepła do do obiektów Muzeum Gdańska
 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie  z wolnej ręki  na podstawie art. 67 ust. 1 lit.a  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamówienie przeprowadzono w trybie zamówienia z wolnej ręki na podst. art. 67 ust. 1 pkt. 1 lit. a - z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze może być świadczone tylko przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki cieplnej Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku przy ul Białej 1b, ponieważ obiekty użytkowane przez Muzeum Gdańska są podłączone do infrastruktury sieciowej ww. Wykonawcy, który jest właścicielem sieci ciepłowniczej oraz instalacji zasilającej obiekty Muzeum Gdańska w czynnik cieplny. W związku z powyższym jest to jedyny możliwy Wykonawca zamówienia publicznego w zakresie dostawy i przesyłu energii cieplnej.

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 1859
data wytworzenia: 28.01.2020
data publikacji: 28.01.2020
data ostatniej modyfikacji: 28.01.2020
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 28.01.2020 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian