Zapytanie ofertowe na: Prowadzenie prac porządkowo-sanitarnych i technicznych w Twierdzy Wisłoujście – oddziale Muzeum Gdańska, 80-551 Gdańsk ul. Stara Twierdza 1

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do złożenia oferty na:

Prowadzenie prac porządkowo-sanitarnych i technicznych w Twierdzy Wisłoujście – oddziale Muzeum Gdańska, 80-551 Gdańsk ul. Stara Twierdza 1

 

NZP. 26.2.2020

                                                                    Gdańsk, dnia 11.02.2020 r.

                              ZAPYTANIE OFERTOWE

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do złożenia oferty na:

Prowadzenie prac porządkowo-sanitarnych i technicznych w Twierdzy Wisłoujście – oddziale Muzeum Gdańska, 80-551 Gdańsk ul. Stara Twierdza 1

 I Realizacja przedmiotu zamówienia

 1.       Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie prac porządkowo – sanitarnych i technicznych, w szczególności:
 •       Prace porządkowe przed rozpoczęciem sezonu turystycznego: sprzątanie śmieci, wymiecenie liści, ustawienie słupków i linek trasy zwiedzania, kontrola i wymiana świetlówek na trasie zwiedzania, sprzątanie toalet, pomieszczeń biurowych i Sali wystawowej, mycie okien;
 •       Prace porządkowe w sezonie turystycznym: sprzątanie toalet, pomieszczeń biurowych i sal wystawowych, zbieranie śmieci i opróżnianie śmietników;
 •       Prace serwisowe i naprawy: beczki śmietnikowe, zawiasy i zamki, wymiana szyb, wymiana kłódek, wymiana świetlówek i żarówek;
 •       Prace serwisowe i naprawy łodzi motorowej: sprzątanie, czyszczenie i naprawa drobnych usterek;
 •       Cykliczne olejowanie lub malowanie drzwi i okien, elementów drewnianych;
 •       Pomoc przy przygotowywaniu wydarzeń plenerowych Twierdzy Wisłoujście;
 •       Transport ławek i innych elementów wyposażenia do i z magazynu (praca fizyczna);
 •      Prace porządkowe po sezonie turystycznym: sprzątanie śmieci, wymiecenie liści, ustawienie słupków i linek trasy zwiedzania, kontrola i wymiana świetlówek na trasie zwiedzania, sprzątanie toalet, pomieszczeń biurowych i Sali wystawowej, mycie okien;

II Termin realizacji zamówienia:

 1.       Od dnia 01.03.2020 r. do dnia 31.12.2021 r.
 2.       Szacowana maksymalna liczba godzin świadczenia usługi w miesiącu nie przekroczy 160 godzin

III Miejsce realizacji zamówienia

 1.     Twierdza Wisłoujście, 80-551 Gdańsk ul. Stara Twierdza 1.
 2.       Dni i godziny, w których świadczona będzie usługa będą każdorazowo uzgadniane z kierownikiem Twierdzy Wisłoujście.

             

IV Informacje o terminie i sposobie składania ofert:

 1.       Ofertę cenową należy złożyć na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, do dnia 18.02.2020  r. do godz. 12:00 w kancelarii Muzeum lub na adres email: zam.publiczne@muzeumgdansk.pl z oznaczeniem: „Oferta na Prowadzenie prac porządkowych i technicznych w Twierdzy Wisłoujście – oddziale Muzeum Gdańska”.

V Kryteria oceny ofert:

 1.       Cena – 100%

Osoby do kontaktów z Wykonawcami:

 1.     . Maciej Flis, tel. 512 418 731  – sprawy merytoryczne
 2.       Elżbieta Miłosierna, tel. 531 062 867 – sprawy proceduralne

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO

 1.        Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 •      administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47;

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych jest Pan Piotr Stój, z którym można skontaktować się pod adresem mailowym: abi@muzeumgdansk.pl;

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z zapytaniem ofertowym nr NZP.26.2.2020;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja zapytania ofertowego; 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane,  przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia (zapytania ofertowego);

6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem związanym z udziałem w zapytaniu ofertowym; 

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

 •     na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 •     na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
 •     na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
 •     prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 •     nie przysługuje Pani/Panu:
 •     w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 •     prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Autor
informację opublikował: Jakub Szałkowski
liczba wyświetleń: 3332
data wytworzenia: 12.02.2020
data publikacji: 12.02.2020
data ostatniej modyfikacji: 21.02.2020
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 12.02.2020 Jakub Szałkowski Dodanie zobacz zakres zmian
2 12.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 12.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 12.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 12.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian