Zapytanie ofertowe na prowadzenie konserwacji i serwisowania w cyklu półrocznym Stałych Urządzeń Gaśniczych w budynkach Muzeum Gdańska na okres 1 roku.

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 prosi o przygotowanie oferty cenowej
na prowadzenie konserwacji i serwisowania w cyklu półrocznym Stałych Urządzeń Gaśniczych
w budynkach Muzeum Gdańska na okres 1 roku.

1.       Wykaz urządzeń.

a.       Ratusz - stałe urządzenia gaśnicze typu TA-200 w trzech pomieszczeniach sterowanych oddzielnie z gazem o symbolu HCF-227ea przechowywanym poza chronionymi pomieszczeniami w 7 zbiornikach.

·         Pomieszczenie 1 – 1 zbiornik z masą środka gaśniczego 105kg.

·         Pomieszczenie 2 – 1 zbiornik z masą środka gaśniczego 150kg.

·         Pomieszczenie 3 – 5 zbiorników z łączną masą środka gaśniczego 606kg.

W skład systemu gaszenia gazem HCF-227ea wchodzi:

·         Centrala Polon-Alfa IGNIS 1520 M - 3szt.

·         Przyciski ręcznego uruchamiania START - 8szt

·         Przyciski ręcznego zatrzymywania STOP - 8szt.

·         Sygnalizatory optyczno-akustyczne - 3szt.

·         Sygnalizatory optyczne - 11szt.

·         Akumulator - 6szt.

·         Zbiorniki gazu - 7szt.

b.       Kamieniczki - stałe urządzenia gaśnicze w systemie EURO-ITO 55 w 4 pomieszczeniach sterowanych oddzielnie z gazem o symbolu IG55 przechowywanym poza chronionymi pomieszczeniami w 14 zbiornikach.

·         Pomieszczenie 1 – 4 zbiorników z łączną masą środka gaśniczego 81,6m3

·         Pomieszczenie 2 – 6 zbiorników z łączną masą środka gaśniczego 54,4 m3

·         Pomieszczenie 3 – 2 zbiorniki z łączną masą środka gaśniczego 27,2 m3

·         Pomieszczenie 4 – 2 zbiorniki z łączną masą środka gaśniczego 27,2 m3

W skład systemu gaszenia gazem IG55 wchodzi:

·         Obudowa wielomodułowa - 1szt.

o   Moduł sterownika ITO - 4szt.

o   Moduł zasilacza ITO -1szt.

o   Akumulator - 2szt.

·         Przyciski ręcznego uruchamiania START - 4szt

·         Przyciski ręcznego zatrzymywania STOP - 4szt.

·         Sygnalizatory akustyczne - 4szt.

·         Sygnalizatory optyczne - 4szt.

·         Zbiorniki gazu - 14szt.

Usługi, o których mowa będą wykonywane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami tj.
z ustawą z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych(Dz. U. z 2015r. poz.881), Rozporządzeniem (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia17 maja 2006r. w sprawie niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, dokumentacji technicznej.

2.       Wykonywane usługi w okresie obowiązywania umowy obejmują:

· Kontrola szczelności butli gazowej

· Kontrola ciśnienia środka gaśniczego

· Kontrola elektrozaworu

· Kontrola instalacji przewodów giętkich

· Kontrola dysz gazowych

· Kontrola pomieszczenia

· Kontrola urządzenia sterującego

· Kontrola ręcznych urządzeń sterujących

· Kontrola okablowania

· Test sterowania i monitoringu

· Test przekazywania sygnału do SSP

· Dokonywaniu wpisu w Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej danych dotyczących czynności,
o których mowa w art. 14 ust.3 pkt. 4 z ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych(Dz. U. z 2015r. poz.881), przez osoby posiadające certyfikat dla personelu uprawniający do wykonania czynności, których dane dotyczą.

· Zakres wykonywanych czynności Wykonawca każdorazowo odnotowuje w Karcie Systemu Ochrony Przeciwpożarowej stanowiącej element Centralnego Rejestru Operatorów Urządzeń i Systemów Ochrony Przeciwpożarowej (CRO), o którym mowa w art. 19ust.1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r.
o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych(Dz. U. z 2015r. poz.881),

· Wykonanie przeglądu zostanie każdorazowo udokumentowane protokołem.

Po dokonaniu każdego przeglądu musi być dokonany wpis do książki obsługi technicznej, w której będzie określony zakres wykonanych prac oraz potwierdzenie prawidłowego działania systemu.

Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przeglądów, tj. koszty robocizny, dojazdów oraz konserwacji urządzeń szczegółowo określone w umowie serwisowej dla każdego systemu.

Ponadto:

a.       Przedmiot zamówienia obejmuje usuwanie awarii.

b.       W przypadku awarii obowiązują stawki wg składników cenotwórczych podanych
w ofercie.

c.       Koszty usunięcia awarii rozliczane będą na podstawie oddzielnych zleceń. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia upoważnionemu pracownikowi Działu Utrzymania kosztorys ofertowy. Po zatwierdzeniu kosztorysu Wykonawca przystąpi do realizacji usługi.

3.       Wymagania od wykonawców:

a.       Zareagowanie w ciągu 24 godzin w przypadku zgłoszenia awarii systemów objętych serwisem, przy czym za podjęcie czynności uznaje się zgłoszenie się pod wskazany adres lub telefoniczne uzgodnienie trybu usuwania awarii.

b.       Doświadczenie minimum 3 letnie w wykonywaniu podobnych czynności w obiektach muzealnych.

4. KRYTERIA OCENY OFERT

Oferty będą oceniane wg kryterium – cena 100%

 

4. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć do dnia 14.12.2018r., do godz. 12: 00 pocztą elektroniczną na adres: a.szeksztello@muzeumgdansk.pl

 

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 2388
data wytworzenia: 06.12.2018
data publikacji: 06.12.2018
data ostatniej modyfikacji: 06.12.2018
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 06.12.2018 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian
2 06.12.2018 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian