Zapytanie ofertowe na modernizację systemu SSP w Dworze Artusa w Gdańsku etap I.

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do złożenia oferty na modernizację systemu SSP w Dworze Artusa w Gdańsku etap I.

 

 

ZAKRES PRAC

 

Opis prac wykonanych:

Wykonano kompletną instalację p.poż. zgodnie z dokumentacją w części Sieni Gdańskiej.

Przeniesiono i uruchomiono centralę Polon 6000 do pomieszczenia ochrony od strony ul. Chlebnickiej.

 

Opis prace do wykonania I etap:

·         Wykonanie instalacji p.poż. w części Wielka Hala (czujki liniowe), strych (sufit, pod podłogą, czujki punktowe w kopułach),

·         Wykonanie instalacji p.poż.; klatka na duży strych (czujki, ropy),

·         Wykonanie instalacji p.poż. pomieszczenia obok pieca Wielka Hala (czujki),

·         Dociągnięcie przewodów - pętli do pomieszczenia ochrony ( do centrali Polon 6000),

·         Uruchomienie i pomiary linii dozorowych adresowych,

·         Przygotowanie i testowanie oprogramowania systemu alarmowego,

·         Praca próbna i testowanie systemu alarmowego,

·         Wykonanie dokumentacji powykonawczej,

 

Od Wykonawcy wymagane jest posiadanie wiedzy i doświadczenia w wykonywaniu w/w prac w obiektach zabytkowych. Doświadczenie powinno być udokumentowane wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej dwóch usług polegających na montażu lub remoncie lub konserwacji systemu SSP.

Prace muszą być dokonywane przez uprawniony personel przeszkolony i posiadający autoryzację firmy Polon Alfa.

 

TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Termin wykonania zamówienia: do dnia 14.12.2018r.

 

KRYTERIA OCENY OFERT

 

Oferty będą oceniane wg kryterium – cena 100%

 

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

oferty należy złożyć do dnia 15.11.2018 r., do godz. 12:00 w Kancelarii Muzeum Gdańska, ul Długa 46/47, 80-831 Gdańsk, lub pocztą elektroniczną na adres: zam.publiczne@muzeumgdansk.pl

Osoba do kontaktu z Wykonawcami: Arkadiusz Szeksztełło, tel. 512-418-749, a.szeksztello@muzeumgdansk.pl

 

Załączniki:

1.   Projekt Modernizacji systemu SSP Dworu Artusa w Gdańsku.

2.   Przedmiar prac.

3.   Formularz ofertowy.