Wstępne Konsultacje Rynkowe: Opracowanie treści multimedialnych do wystawy stałej Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie wraz z dostawą i montażem urządzeń

 

OGŁOSZENIE O WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

 

ZAMAWIAJĄCY:

Muzeum Gdańsk, 80-831 Gdańsk, ul. Długa 46/47, NIP:583-10-12-014, REGON: 000283392

DANE KONTAKTOWE ZAMAWIAJĄCEGO:

Muzeum Gdańsk, 80-831 Gdańsk, ul. Długa 46/47

Osoba wyznaczona do kontaktu:

Kinga Krause – Kierownik Działu Programu Pomocowych

Muzeum Gdańsk, 80-831 Gdańsk, ul. Długa 46/47

e-mail: k.krause@muzeumgdansk.pl

tel. 512 418 725

 

Uwaga: Wszelką korespondencję kierowaną do Zamawiającego należy opatrzyć dopiskiem: „Wstępne Konsultacje Rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na Opracowanie treści multimedialnych do wystawy stałej Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie wraz z dostawą i montażem urządzeń.”

 

I. PODSTAWA PRAWNA

Konsultacje prowadzone są na podstawie art. 84 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z „Regulaminem przeprowadzania wstępnych konsultacji rynkowych”, opublikowanym na stronie internetowej Zamawiającego.

II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL PROWADZENIA KONSULTACJI

1.    Zamawiający ogłasza wstępne konsultacje rynkowe związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Opracowanie treści multimedialnych do wystawy stałej Muzeum Bursztynu w Wielkim Młynie wraz z dostawą i montażem urządzeń.

2.    Celem wstępnych konsultacji rynkowych jest doradztwo/uzyskanie informacji w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub określenia warunków umowy planowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

3.    W toku Konsultacji Zamawiający jest uprawniony do ograniczenia lub rozszerzenia zakresu przedmiotu Konsultacji do wybranych przez siebie zagadnień, o ile w jego ocenie pozwoli to na uzyskanie wszystkich istotnych informacji dla planowanego postępowania o udzielenie zamówienia.

III. ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU WE WSTĘPNYCH KONSULTACJACH RYNKOWYCH

1.    Podmioty zainteresowane udziałem w wstępnych konsultacjach rynkowych, spełniające wymagania określone w niniejszym Ogłoszeniu składają zgłoszenia do udziału w Konsultacjach (Załącznik nr 1) wraz z innymi dokumentami wskazanymi w niniejszym Ogłoszeniu

2.    Zgłoszenia można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres k.krause@muzeumgdansk.pl

3.    Termin składania zgłoszeń: 05.02.2021 r. Decyduje data wpływu zgłoszenia do Zamawiającego.

4.    Zamawiający nie jest zobowiązany do zaproszenia do udziału we wstępnych konsultacjach rynnowych podmiotów, które złożą zgłoszenie do udziału w konsultacji po wyznaczonym terminie.

IV. ZASADY PROWADZENIA KONSULTACJI

1.    Wstępne konsultacje rynkowe prowadzone będą zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych oraz postanowieniami „Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych” opublikowanego na stronie internetowej Zamawiającego.

2.    Warunkiem udziału w Konsultacjach jest złożenie zgłoszenia, stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia wraz z dokumentem poświadczającym należyte umocowanie do reprezentacji zgłaszającego, w terminie określonym w niniejszym Ogłoszeniu.

3.    Zamawiający zaprosi do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych podmioty, które: wykażą doświadczenie w realizacji treści multimedialnych na rzecz podmiotów kultury, w tym w szczególności muzeów. Zaproszenie zostanie przesłane na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu do udziału we wstępnych konsultacjach technicznych.

4.    Do zgłoszenia należy dołączyć Wykaz usług realizowanych na rzecz podmiotów kultury, które swoim zakresem obejmowały opracowanie treści multimedialnych.

5.    Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w językach innych niż polski należy dołączyć tłumaczenia na język polski.

6.    Konsultacje ma charakter jawny, z zastrzeżeniem § 3 ust. 7 „Regulaminu przeprowadzania Wstępnych Konsultacji Rynkowych”.

7.    Wstępne Konsultacje Rynkowe prowadzone będą w formie:

a.    wymiany korespondencji w postaci pisemnej lub elektronicznej;

b.    spotkania indywidualnego z Uczestnikami;

c.     spotkania grupowego z Uczestnikami, na określony przez Zamawiającego temat oraz w określonych przez Zamawiającego terminach.

Zamawiający może zadecydować o prowadzeniu Konsultacji z wykorzystaniem wybranych lub wszystkich ww. form komunikacji.

8.    Termin zakończenia dialogu technicznego przewidywany jest na 25.02.2021 r.