Kontrola Zarządcza w Muzeum Gdańska

Kontrola zarządcza w Muzeum Gdańska stanowi ogół działa podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

Podstawowymi dokumentami dotyczącymi gospodarki finansowej Muzeum są:


Celem kontroli zarządczej w MG jest zapewnienie w szczególności:
a)    zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
b)    skuteczności i efektywności działania,
c)    wiarygodności sprawozdań,
d)    ochrony zasobów,
e)    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,
f)    efektywności i skuteczności przepływu informacji,
g)    zarządzania ryzykiem.

Kontrola zarządcza jest wykonywana z uwzględnieniem przestrzegania podstawowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej na podstawie kryteriów:
a)    zgodności z prawem,
b)    rzetelności,
c)    celowości,
d)    gospodarności,
e)    przejrzystości,
f)    jawności w ramach którego Muzeum prowadzi Biuletyn Informacji Publicznej.

Zakres kontroli zarządczej obejmuje wszystkie zdarzenia gospodarcze dotyczące gospodarki finansowej:
a)    gromadzenie dochodów i przychodów publicznych,
b)    wydatkowanie środków publicznych,
c)    zaciąganie zobowiązań angażując środki publiczne.

Kontrola procesów finansowych sprawowana jest poprzez:
a)    kontrolę wstępną,
b)    kontrolę bieżącą,
c)    kontrolę następczą.

Zarządzanie ryzykiem obejmuje:
a)    określenie celów i monitorowanie realizacji zadań,
b)    identyfikację ryzyka,
c)    analizę ryzyka,
d)    reakcję na ryzyko i działania zaradcze.

Wyniki kontroli zarządczej oraz ocena służy do:
a)    ustalenia, czy nie nastąpiło naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz innych aktów prawnych i procedur wynikających z przepisów wewnętrznych w zakresie gromadzenia środków, realizacji wydatków i gospodarowania mieniem,
b)    wszczęcia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w przypadku wystąpienia nieprawidłowości,
c)    podjęcia działań w celu usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości oraz zapobiegania powstawaniu ich w przyszłości,
d)    doprowadzenia do zgodności postępowania z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa, prawa lokalnego, wewnętrznymi instrukcjami i regulaminami.

W celu identyfikowania, analizowania różnych rodzajów ryzyka oraz wskazań dotyczących reagowania na nie wykorzystuje się raport sporządzany dwa razy w roku:
a)    pierwszy – do 31 lipca każdego roku za pierwsze półrocze,
b)    drugi – do 28 lutego następującego po roku budżetowym za drugie półrocze.

Ostatnia aktualizacja : 28.12.2017 12:41
Autor treści : Beata Skrzecz