Projekt i produkcja 1000 egzemplarzy gry planszowej w ramach projektu Archaeobalt.

 

Muzeum Gdańska składa zapytanie ofertowe na realizację zadania pn.: Projekt i produkcja 1000 egzemplarzy gry planszowej w ramach projektu Archaeobalt.

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Gdańska

Ul. Długa 46/47

80-831 Gdańsk

NIP: 583-10-12-014, REGON: 000283392

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:

Sprawy formalne – Elżbieta Miłosierna tel. +48 531 062 867, e-mail: zam.publiczne@muzeumgdansk.pl

Sprawy merytoryczne – Andrzej Gierszewski tel. +48 512 418 751, e-mail: a.gierszewski@muzeumgdansk.pl

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych - Zapytanie ofertowe.

I.        OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu koncepcyjnego oraz wykonawczego gry planszowej promującej archeoturystykę w rejonie Morza Bałtyckiego wraz z produkcją 1000 egzemplarzy. Gra powinna promować dziedzictwo archeologiczne rejonu Morza Bałtyckiego, w szczególności Polski, Danii i Szwecji. Podstawą narracji będą artefakty archeologiczne przekazane w formie elektronicznej przez Zamawiającego.

2.       Krótki opis gry: Turowa gra planszowo-karciana wyjaśniająca występowanie przedmiotów archeologicznych przypisywanych różnym kulturom na terenie Morza Bałtyckiego, której zadaniem jest promocja stanowisk z projektu Archaeobalt. Celem każdego z graczy jest zgromadzenie jak największej liczby przedmiotów (żetonów) w swojej siedzibie po określonej liczbie tur. Urozmaiceniu rozgrywki wpierają karty profili, kości 6-ścienne oraz karty ze zdarzeniami losowymi, nadając rozgrywce elementy losowości.

3.       Przeznaczenie: gra edukacyjna (do wykorzystania na lekcjach muzealnych z dziećmi) oraz rodzinna

Proponowany przedział wiekowy: 8-99+

Proponowana ilość graczy: 2-10 (2-5 rodzinna i 6-10 edukacyjna)

Zakładany czas gry: 30-60 min /ok. 10 tur/

4.       Wersje językowe:

Elementy gry: język angielski

Instrukcja obsługi: język angielski, polski, szwedzki i duński.

II.      ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach zamówienia należy wykonać:

Etap I / przygotowanie gry w języku angielskim wraz z testami

 

1. Wykonawca otrzymuje od zamawiającego teksty i wizerunki podstawowych elementów treści gry, opisów miejsc i zabytków w języku angielskim.

2. Pozostałe treści (kart losowych) oraz instrukcja do gry powstają w języku angielskim w uzgodnieniu z zamawiającym.

3. Wykonawca we współpracy z zamawiającym przygotowuje projekty materiałów graficznych: planszę, projekty żetonów, projekty kart zdarzeń etc. oraz instrukcję w języku angielskim.

4. Przygotowanie wzornika gry w języku angielskim.

5. Sprawdzenie mechaniki rozgrywki oraz jej dynamiki na grupie zamkniętej na grupach docelowych (rodziny, zajęcia w Muzeum).

6. Naniesienie zmian przez realizującego w uzgodnieniu z zamawiającym.

7. Sprawdzenie mechaniki rozgrywki oraz jej dynamiki na grupach docelowych (rodziny, zajęcia w Muzeum).

8. Naniesienie ew. zmian.

 

Termin: 30.10.2020 r.

 

Etap II / tłumaczenia

1. Przygotowanie tłumaczeń na język polski, szwedzki i duński.

2. Przygotowanie przez grafików ostatecznych wersji projektów gry zawierających opisy treści we wszystkich językach (kart miejsc / kart zdarzeń losowych / instrukcji)

 

Termin: 30.11.2020 r.

 

Etap III/ Produkcja

 

Wykonawca przekazuje Zamawiającemu szczegółowe wytyczne do przygotowania gry i powiązane z nim projekty graficzne.

Przekazane zostają wszystkie pliki projektów graficznych w wersji do druku: żetonów zabytków, kart zabytków, instrukcji, pudełka wraz z określeniem materiału, na którym mają być wykonane.

Produkcja 1000 egzemplarzy wraz z dostawą do Zamawiającego.

 

Termin: 25.02.2021 r.

 

III.    INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.       O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, które pozwolą na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jeden projekt edukacyjnej gry planszowej, który został zrealizowany z załączeniem dowodów określających, że usługa została zrealizowana w sposób należyty i prawidłowo ukończony.

2.       Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

IV.   DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Dokumenty wskazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp:

1.       Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty (załącznik nr 1)

2.       Wykaz usług wraz z załączeniem dowodów określających czy wskazane usługi zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np. referencje) (załącznik nr 2)

 

V.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Miejsce: Oferty proszę przesłać na adres: k.krause@muzeumgdansk.pl

Termin: 26.05.2020 r. do godz. 15:00

VI.   KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 

 

Cena – 100%

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Wykaz wykonanych usług