Opracowanie i stworzenie aplikacji w formie gry komputerowej do immersyjnego zwiedzania Twierdzy Wisłoujście wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości, w ramach projektu Archaeobalt STHB. 02.01.00-22-0138/17-00

 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie i stworzenie aplikacji w formie gry komputerowej do immersyjnego zwiedzania Twierdzy Wisłoujście wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości.

 

INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM

Muzeum Gdańska

Ul. Długa 46/47

80-831 Gdańsk

NIP: 583-10-12-014, REGON: 000283392

 

Uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcą są:

Sprawy formalne – Kinga Krause tel. +48 531 062 867, e-mail: k.krause@muzeumgdansk.pl

Sprawy merytoryczne – Hubert Kotarski tel. +48 512 418 751, e-mail: h.kotarski@muzeumgdansk.pl

 

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Zamówienia do których nie stosuje się przepisów prawa zamówień publicznych - Zapytanie ofertowe.

 

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

W ramach realizacji całego przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

a)      opracowania, dostarczenia, instalacji, konfiguracji oraz wdrożenia aplikacji/narzędzia/ oprogramowania umożliwiającego immersyjne zwiedzania Twierdzy Wisłoujście wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości w 3 okresach czasowych trwania obiektu

wskazanych przez Zamawiającego (jeden współczesny i dwa historyczne)

 

b)     wykonanie modelu 3D Twierdzy Wisłoujście i dostarczenie modelu w jednym z popularnych formatów (.dwg, .obj , .fbx). Model powinien posiadać zawierać teksturę odwzorowującą charakterystyczny dla danego okresu powierzchnie i kolorystykę.

 

c)      przeprowadzenia fazy testowania opracowanej aplikacji/narzędzia/oprogramowania przez pracowników Zamawiającego, przez minimum 10 dni roboczych dla danego etapu,

 

d)     uwzględniania w toku realizacji przedmiotu zamówienia uwag i opinii Zamawiającego,

 

e)     przeprowadzenia analizy rzetelności i trafności narzędzia oraz zmodyfikowanie systemu w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów i funkcjonalności,

e) opracowania podręcznika użytkowania, który zostanie przekazany Zamawiającemu w trakcie odbioru przedmiotu umowy,

f) przeprowadzenia szkolenia z zakresu obsługi wszystkich aspektów systemu, w tym ról i możliwych interakcji, w wymiarze min. 30 godzin dla min. 5 pracowników Zamawiającego, przeprowadzone szkolenie będzie również uwzględniało wszystkie elementy niezbędne do udzielenia pomocy użytkownikom, którzy napotkają na problemy w korzystaniu z aplikacji/ narzędzia/oprogramowania tworzącego system zwiedzania immersyjnego.

 

 

Realizacja zamówienia będzie realizowana przy wykorzystaniu zwinnych metodyk (agile) przez zespoły scrumowe.

 

II.             ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Zamawiający wymaga stworzenia dzieła będącego oprogramowaniem umożliwiającym immersyjne zwiedzanie Twierdzy Wisłoujście wykorzystującego jako medium technologię wirtualnej rzeczywistości, trójwymiarowe, interaktywne lokacje, animowane wirtualne postacie, możliwość interakcji z systemem i otoczeniem, za pomocą gogli VR i kontrolerów.

2.       Każdy z przedziałów czasowych trójwymiarowych lokalizacji musi być możliwie wiernie odwzorowany zgodnie z danym okresem czasowym który prezentuje. Zamawiający akceptuje lub zwraca do poprawy odwzorowania niespełniające wymogów.

3.       Każda z trójwymiarowych lokacji zawierać będzie zadania do wykonania powiązane logicznie i fabularnie z charakterem danej lokacji.

4.       Aplikacja powinna działać w dwóch trybach: fabularnym i dowolnym:

a.      W trybie fabularnym użytkownik prowadzony jest ścieżką narracyjną i aby przenieść się do kolejnego etapu powinien spełnić wyznaczone mu zadanie.

b.      W trybie dowolnym użytkownik może swobodnie poruszać się po wirtualnym modelu Twierdzy Wisłoujście w stworzonych okresach historycznych.

APLIKACJA VR

a) Aplikacja musi być stworzona za pomocą silnika 3D przy wykorzystaniu języka programowania do tworzenia wieloplatformowych aplikacji mobilnych, gier na urządzenia mobilne, gier na strony internetowe czy gier na platformy wirtualnej rzeczywistości. Aplikacja/ narzędzie/ oprogramowanie czy systemem musi umożliwiać wyświetlanie realistycznej grafiki trójwymiarowej w wirtualnej rzeczywistości.

b) Aplikacja powinna spełniać warunek płynnego działania w ilości klatek na sekundę nie mniejszej niż 80 fps przez cały czas trwania rozgrywki.

c) Poruszanie postacią w trakcie trwania rozgrywki powinno odbywać się przy użyciu teleportacji i/lub przy użyciu kontrolera. Zamawiający ma prawo wymagać poprawy sposobu poruszania po modelu jeśli poruszanie będzie powodować dyskomfort lub chorobę lokomocyjną (vr motion sickness)

d) Aplikacja powinna rejestrować każde włączenie aplikacji i w razie potrzeby wyświetlać pełną liczbę jej uruchomień.

e. Aplikacja musi mieć możliwość wykorzystania kontrolerów imitujących dłonie w wirtualnej rzeczywistości do takich funkcjonalności jak podnoszenie, obracanie i trzymanie przedmiotów i interakcji z innymi obiektami.

Ramowy harmonogram terminowo-rzeczowo-finansowy

 

 

Termin

Zakres prac

Wartość brutto

ETAP 1

Maksymalnie 8 tygodni od podpisania umowy,

Omówienie aplikacji z Zamawiającym i przedstawienie 3 okresów czasowych

0%

ETAP 2

Maksymalnie 40 tygodni od podpisania umowy

Przedstawienie prototypu funkcjonalności gry, akceptacja modelu 3D użytego w rozgrywce

50%

ETAP 3

Od zakończenia Etap 2 do 21 kwietnia 2021 roku

Przekazanie aplikacji, dokumentacji i modeli 3D Twierdzy w trzech okresach czasowych

50%

 

Termin realizacji całości zamówienia: 21 kwietnia 2021 r.

https://bip.muzeumgdansk.pl/III.           INFORMACJE O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.       O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, które pozwolą na prawidłowe wykonanie zamówienia, to znaczy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie co najmniej jeden projekt gry komputerowej w technologii wirtualnej rzeczywistości, który został zrealizowany z załączeniem dowodów określających, że usługa została zrealizowana w sposób należyty i prawidłowo ukończony.

2.       O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem osobowym mającym wiedzę i doświadczenie stosowne do przedmiotu zamówienia, niezbędnym do jego realizacji.

3.       Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

 

IV.           DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE NALEŻY PRZEDSTAWIĆ W OFERCIE

Dokumenty wskazujące brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 ustawy Pzp:

1.       Wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy – formularz oferty (załącznik nr 1)

2.       Wykaz usług wraz z załączeniem dowodów określających czy wskazane usługi zostały wykonane w sposób należyty w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia (np. referencje) (załącznik nr 2)

 

V.            MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERTY

Miejsce: Oferty proszę przesłać na adres: k.krause@muzeumgdansk.pl

Termin: 14.05.2020 r. do godz. 16:00

VI.           KRYTERIA, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY

 

Cena – 100%

Załączniki:

Załącznik nr 1: Formularz oferty

Załącznik nr 2: Wykaz wykonanych usług