Dzierżawa nieruchomości znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

 

Nr sprawy: NSZP.23.4.2019 Gdańsk, dnia 03.07.2019r.

 

Zapytanie ofertowe

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na: dzierżawę nieruchomości znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

 

I.    Opis przedmiotu zamówienia:

1.   Przedmiot dzierżawy stanowią nieruchomości gruntowe dotyczące działek:

·         Dz. Nr 7 wpisana do księgi wieczystej nr GD1G/00066643/2, o pow. – 2 056 m2. Działka niezabudowana

·         Dz. Nr 6 wpisana do księgi wieczystej nr GD1G/00128815/2, o powierzchni 658 m2. Działka niezabudowana

·      nabrzeże betonowe o długości około 40m;

·      slip do wodowania jednostek pływających;

2.   Teren objęty jest ochroną konserwatorską oraz programem „Natura 2000”.

3.   Nieruchomość znajduje się w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.

4.   Powyższe nieruchomości przeznaczone są na cele działalności kulturalnej, z dopuszczeniem funkcji usługowych z preferencją dla usług kultury i sportów wodnych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;

5.   W ramach oferty dzierżawca zobowiązany będzie na powierzonym terenie do:

a)  zagospodarowania terenu nieruchomości na własny koszt i ryzyko;

b)  zabezpieczenia i utrzymanie w należytym stanie nabrzeża betonowego oraz slipu dla jednostek pływających;

c)   ponoszenia kosztów eksploatacyjnych;

d)  utrzymania czystości na terenie wydzierżawionej nieruchomości oraz wokół niej;

e)  odśnieżania i usuwania wszelkich śliskości w okresie zimowym;

f)    ponoszenia podatku od nieruchomości;

g)  ponoszenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;

h)  wykonania na własny koszt i ryzyko zamierzeń inwestycyjnych w postaci:

·         zabezpieczenia slipu oraz remontu nabrzeża betonowego;

·         przeprowadzenia prac polegających na wykoszeniu traw;

6.   Zamierzenia, o których mowa w ust. 5 pkt a-d należy rozpocząć niezwłocznie po podpisaniu umowy dzierżawy. Minimalna wartość oczekiwanych działań wynosi:

a)  zabezpieczenie slipu oraz utrzymanie nabrzeża – 30.000 złotych,

b)  utrzymanie zieleni (koszenie trawy, pielęgnacja drzew) - ok 3.000 złotych rocznie.

7.   Zamierzenia, o których mowa w p.6 a) należy przeprowadzić w ciągu 12 miesięcy licząc od dnia podpisania umowy dzierżawy terenu.

8.   Oferent winien udokumentować doświadczenie i osiągnięcia w prowadzonej działalności sportowej i rekreacyjnej powiązanej z żeglarstwem. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji prowadzenia działalności w ciągu najbliższych 3 lat, która winna zawierać listę planowanych aktywności / wydarzeń potwierdzonych przez uprawnione władze i organizacje.

9.      Prace przy zagospodarowaniu terenu będą prowadzone wyłącznie za zgodą Muzeum Gdańska i w przypadku konieczności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

10.   Dzierżawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

11.   Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu dokonanych przez niego nakładów na terenie stanowiącym przedmiot umowy.

12.   Proponowany przez Muzeum czas dzierżawy – do 31.10.2024 roku.

13.   Na terenie działki nr 6 znajduje się zabytkowy statek „Okoń, który zostanie usunięty z tego terenu do 31 sierpnia 2019 roku.

14.   Muzeum Gdańska zastrzega sobie prawo do wyłączenia z przedmiotu dzierżawy południowego fragmentu działki nr 7 o powierzchni ok 400 m2, pod budowę obiektu kasowo – recepcyjnego. Okres wypowiedzenia - 30 dni.

II.   Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

1.   Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Iwona Duzowska, tel. 509 226 350 e-mail: i.duzowska@muzeumgdansk.pl

Tomasz Wierzchowski, tel. 512 418 737 e-mail: t.wierzchowski@muzeumgdansk.pl

Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

2.   W dniu 11.07.2019 r. o godz. 10:00 Zamawiający zaprasza wykonawców na zebranie, celem dokonania oględzin nieruchomości, które odbędzie się Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku ul. Stara Twierdza 1. Prosimy o telefoniczne potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu co najmniej na jeden dzień przed zebraniem.

III. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

1.   Oferty należy złożyć na druku „FORMULARZ OFERTOWY” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.   W druku oferty należy podać cenę za 1 m2 miesięcznej dzierżawy nieruchomości.

3.   Minimalna miesięczna stawka netto z 1 m2 powierzchni dzierżawy – nie mniejsza niż 0,13 zł/m2.

4.   Do oferty należy załączyć krótki opis planowanej działalności w dzierżawionych nieruchomościach.

5.   Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 do dnia 23.07.2019 r. do godz. 13:00.

6.   Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

IV. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

1.   Cena brutto za 1m2 dzierżawionych nieruchomości – 100%

 

V.  Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postepowania bez podania przyczyny.

 

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 1230
data wytworzenia: 03.07.2019
data publikacji: 03.07.2019
data ostatniej modyfikacji: 15.07.2019
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 03.07.2019 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian