Dzierżawa nieruchomości znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na: dzierżawę nieruchomości znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

Nr sprawy: IA.221.3.TW.2019.ID                                                                 Gdańsk, dnia 18.02.2020r.

 

                                               Zapytanie ofertowe

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na: dzierżawę nieruchomości znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

 

          I. Opis przedmiotu zamówienia:

 1.     Przedmiot dzierżawy stanowią nieruchomości gruntowe (Zał. Nr 1 – plan terenu):
 1.      Część działki nr 38 wpisana do księgi wieczystej nr GD1G/00117866/4, o pow. – ok 5830 m (Ostateczne wydzielenie geodezyjne i pomiar terenu zostanie przeprowadzone na koszt dzierżawcy).  Działka niezabudowana;
 1.     Teren objęty jest ochroną konserwatorską oraz programem „Natura 2000”.
 2.     Nieruchomość znajduje się w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.
 3.     Powyższy teren przeznaczony jest na cele działalności kulturalnej, z dopuszczeniem funkcji usługowych z preferencją dla usług kultury i sportów wodnych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;
 4.     W ramach oferty dzierżawca zobowiązany będzie na powierzonym terenie do:
 5.     zagospodarowania i utrzymanie terenu nieruchomości na własny koszt i ryzyko;
 6.     ponoszenia kosztów eksploatacyjnych;
 7.     utrzymania czystości na terenie wydzierżawionej nieruchomości oraz wokół niej;
 8.     odśnieżania i usuwania wszelkich śliskości w okresie zimowym;
 9.     ponoszenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;
 10.      wykonania na własny koszt i ryzyko zamierzeń inwestycyjnych;
 11.     udostępnić Zamawiającemu i wskazanym przez Zamawiającego podmiotom wydzieloną część terenu w celu przejazdu lub przechodu do dalszej, zachodniej części działki nr 38.
 12.     Oferent winien udokumentować doświadczenie w prowadzonej działalności kulturowej. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji prowadzenia działalności w ciągu najbliższych 3 lat, która winna zawierać listę planowanych aktywności / wydarzeń potwierdzonych przez uprawnione władze i organizacje.
 13.       Prace przy zagospodarowaniu terenu będą prowadzone wyłącznie za zgodą Muzeum Gdańska i w przypadku konieczności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.
 14.        Dzierżawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.
 15.       Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu dokonanych przez niego nakładów na terenie stanowiącym przedmiot umowy.
 16.       Proponowany przez Muzeum czas dzierżawy – do 31.10.2024 roku.

 

 

          II.  Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

 1.     Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Iwona Duzowska, tel. 509 226 350  e-mail: i.duzowska@muzeumgdansk.pl

Tomasz Wierzchowski, tel. 512 418 737 e-mail: t.wierzchowski@muzeumgdansk.pl

Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 1.     W dniu 05 marca 2020 r. o godz. 12:00 Zamawiający zaprasza osoby zainteresowane na zebranie, celem dokonania oględzin nieruchomości, które odbędzie się na Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku ul. Stara Twierdza 1. Prosimy o telefoniczne potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu co najmniej na jeden dzień przed zebraniem.

         III. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

 1.     Oferty należy złożyć na druku „FORMULARZ OFERTOWY” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 2.     W druku oferty należy podać cenę za 1 m2 miesięcznej dzierżawy nieruchomości.
 3.     Minimalna stawka netto z 1m2 powierzchni dzierżawy – nie mniejsza niż 0,20 zł/m2.
 4.     Do oferty należy załączyć krótki opis planowanej działalności w dzierżawionych nieruchomościach.
 5.     Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 13:00.
 6.     Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

        IV. Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

 1.     Cena brutto za 1m2 dzierżawionych nieruchomości – 100%

 

       V. Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Autor
informację opublikował: Jakub Szałkowski
liczba wyświetleń: 3949
data wytworzenia: 18.02.2020
data publikacji: 18.02.2020
data ostatniej modyfikacji: 19.03.2020
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 18.02.2020 Jakub Szałkowski Dodanie zobacz zakres zmian
2 18.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 18.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 18.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
5 18.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
6 18.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
7 18.02.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian
8 19.03.2020 Jakub Szałkowski Aktualizacja zobacz zakres zmian