Dzierżawa nieruchomości znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na: dzierżawę nieruchomości znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

Nr sprawy: IA.221.2.TW.2019.ID                                            Gdańsk, dnia 04.09.2019r.

 

 

                                               Zapytanie ofertowe

 

Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do składania ofert na: dzierżawę nieruchomości znajdującej się na Szańcu Wschodnim Twierdzy Wisłoujście ( obręb 073) w Gdańsku.

 

I.    Opis przedmiotu zamówienia:

1.   Przedmiot dzierżawy stanowią nieruchomości gruntowe (Zał. Nr 1 – plan terenu):

·         Część działki Nr 38 wpisana do księgi wieczystej nr GD1G/00117866/4, o pow. – 1 394 m2.   Działka niezabudowana;

·         Część działki nr 38 wpisana do księgi wieczystej nr GD1G/00117866/4 – pas techniczny wzdłuż ulicy Stara Twierdza o powierzchni  96 m2. Działka niezabudowana;

2.   Teren objęty jest ochroną konserwatorską oraz programem „Natura 2000”.

3.   Nieruchomość znajduje się w granicach administracyjnych Portu Gdańsk.

4.   Powyższy teren przeznaczony jest na cele działalności kulturalnej, z dopuszczeniem funkcji usługowych z preferencją dla usług kultury i sportów wodnych zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego;

5.   W ramach oferty dzierżawca zobowiązany będzie na powierzonym terenie do:

a)  zagospodarowania i utrzymanie terenu nieruchomości na własny koszt i ryzyko;

b)  ponoszenia kosztów eksploatacyjnych;

c)   utrzymania czystości na terenie wydzierżawionej nieruchomości oraz wokół niej;

d)  odśnieżania i usuwania wszelkich śliskości w okresie zimowym;

e)  ponoszenia opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu;

f)    wykonania na własny koszt i ryzyko zamierzeń inwestycyjnych;

6.   Oferent winien udokumentować doświadczenie i osiągnięcia w prowadzonej działalności sportowej i rekreacyjnej powiązanej z żeglarstwem. Oferent jest zobowiązany do przedstawienia koncepcji prowadzenia działalności w ciągu najbliższych 3 lat, która winna zawierać listę planowanych aktywności / wydarzeń potwierdzonych przez uprawnione władze i organizacje.

7.      Prace przy zagospodarowaniu terenu będą prowadzone wyłącznie za zgodą Muzeum Gdańska i w przypadku konieczności Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gdańsku.

8.      Dzierżawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt dokumentacji projektowej oraz uzyskania niezbędnych pozwoleń i uzgodnień.

9.      Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, Dzierżawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia z tytułu dokonanych przez niego nakładów na terenie stanowiącym przedmiot umowy.

10.   Proponowany przez Muzeum czas dzierżawy – do 31.10.2024 roku.


 

II.   Osoby upoważnione do kontaktów z Wykonawcami:

1.   Osobą upoważnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Iwona Duzowska, tel. 509 226 350  e-mail: i.duzowska@muzeumgdansk.pl

Tomasz Wierzchowski, tel. 512 418 737 e-mail: t.wierzchowski@muzeumgdansk.pl

Kontakt możliwy jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

2.   W dniu 10.09.2019 r. o godz. 12:00 Zamawiający zaprasza osoby zainteresowane na zebranie, celem dokonania oględzin nieruchomości, które odbędzie się Twierdzy Wisłoujście w Gdańsku ul. Stara Twierdza 1. Prosimy o telefoniczne potwierdzenia uczestnictwa w zebraniu co najmniej na jeden dzień przed zebraniem.

III. Opis sposobu przygotowania i złożenia ofert

1.   Oferty należy złożyć na druku „FORMULARZ OFERTOWY” – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

2.   W druku oferty należy podać cenę za 1 m2 miesięcznej dzierżawy nieruchomości.

3.   Minimalna stawka netto z 1m2 powierzchni dzierżawy – nie mniejsza niż 0,13 zł/m2.

4.   Do oferty należy załączyć krótki opis planowanej  działalności w dzierżawionych nieruchomościach.

5.   Ofertę można przesłać pocztą lub złożyć osobiście w kancelarii Muzeum  Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 do dnia 17.09.2019  r. do godz. 13:00.

6.   Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

IV.  Kryteria oceny ofert

Oferty będą oceniane na podstawie poniższych kryteriów:

1.   Cena brutto za 1m2 dzierżawionych nieruchomości – 100%

 

V.  Unieważnienie postępowania

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Autor
informację opublikował: Jakub Szałkowski
liczba wyświetleń: 683
data wytworzenia: 04.09.2019
data publikacji: 04.09.2019
data ostatniej modyfikacji: 04.09.2019
Brak wyników