Dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi

 

 

NSZP 26.4.2018/ZO Gdańsk, dnia 15.06.2018r.

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający, Muzeum Gdańska, 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 zaprasza do złożenia oferty na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi. Postępowanie niniejsze prowadzone jest na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.).

 

I.    Opis przedmiotu zamówienia.

1.   Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego typu kombi na potrzeby Muzeum Gdańska.

2.   Samochód będący przedmiotem zamówienia musi być:

1)  fabrycznie nowy,

2)  wolny od wad fizycznych i prawnych,

3)  nieużywany,

4)  wyprodukowany w 2018 r.

3.   Wykonawca w momencie odbioru samochodu zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu następujących dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia w języku polskim:

1)  kartę pojazdu,

2)  książkę przeglądów serwisowych,

3)  książkę gwarancyjną pojazdu,

4)  instrukcję obsługi,

5)  świadectwo homologacji europejskiej i polskiej,

6)  dokument potwierdzający spełnienie norm emisji spalin.

4.   Siedziba serwisu, w którym będą przeprowadzane przeglądy gwarancyjne nie może znajdować się w odległości większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego.

5.   Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

6.   Opis znajdujący się w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego zawiera minimalne wymagania techniczne i użytkowe w odniesieniu do samochodu osobowego objętego przedmiotem zamówienia, co oznacza że Wykonawca może ofertować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

 

 

 

II.   Termin oraz warunki dostawy przedmiotu zamówienia.

1.   Zamówienie musi być zrealizowane w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia podpisania umowy.

2.   Odbiór samochodu w siedzibie (salonie) Wykonawcy, z zastrzeżeniem ust. 3.

3.   W przypadku, gdy siedziba Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, będzie znajdowała się w odległości większej niż 40 km od siedziby Zamawiającego, Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego na własny koszt.

4.   Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego, co najmniej 3 dni wcześniej o planowanym terminie odbioru samochodu. Odbiór odbędzie się w dniach i godzinach urzędowania Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00.

5.   Przygotowany do odbioru samochód będzie miał wykonany przez Wykonawcę i na jego koszt „przegląd zerowy”, co będzie potwierdzone w książce przeglądów serwisowych.

6.   Odbiór samochodu zostanie poprzedzony jego przetestowaniem oraz sprawdzeniem poprawności działania przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

 

III. Warunki płatności.

1.   Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest protokół odbioru przedmiotu zamówienia.

2.   Płatność za przedmiot umowy na podstawie faktury VAT w terminie 14 dni od daty złożenia w siedzibie Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT.

3.   Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą nastąpi w złotych polskich.

 

IV. Opis sposobu przygotowania oferty.

1.   Oferta musi być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

2.   Oferta musi być sporządzona w języku polskim i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

3.   Wszelkie zmiany, naniesione przez Wykonawcę w treści oferty, muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

4.   Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych Wykonawcy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem.

5.   Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 

V.  Miejsce i termin składania ofert.

1.   Ofertę należy złożyć do dnia 25.06.2018 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, Muzeum Gdańska 80-831 Gdańsk ul. Długa 46/47 (kancelaria).

2.   Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godz. 11:00

3.   Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny ofert. Termin wykonania zamówienia i warunki płatności zostały określone w Ogłoszeniu o zamówieniu.

 

VI. kryteria oceny ofert.

1.    Oferty będą oceniane wg kryterium – cena 100%.

2.    Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów.

 

VII.  Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

1.   Wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

2.   Osoba uprawniona do porozumiewania się z Wykonawcami: Tomasz Wierzchowski, tel. +48 512 292 737, adres e-mail: t.wierzchowski@muzeumgdansk.pl.

 

VIII. Istotne postanowienia umowy:

Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

 

IX. Zawiadomienie o wynikach postępowania

1.   Zawiadomienie o wynikach postępowania zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

2.   Zamawiający po opublikowaniu wyników postępowania skontaktuje się z wybranym Wykonawcą w celu ustalenia terminu i miejsca podpisania umowy.

 

X.  Informacje dodatkowe

1.   Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podawania przyczyny.

2.   Zastrzega się, że niniejsze zapytanie nie stanowi zobowiązania do udzielenia zamówienia.

3.   Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną niezwłocznie zwrócone.

 

 

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 2644
data wytworzenia: 15.06.2018
data publikacji: 15.06.2018
data ostatniej modyfikacji: 28.06.2018
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 15.06.2018 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian
2 15.06.2018 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 15.06.2018 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian