Digitalizacja negatywów i zbioru pocztówek w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019 r.

Zapytanie ofertowe:

Muzeum Gdańska zaprasza do złożenia oferty na zadanie pod nazwą:
Digitalizacja negatywów i zbioru pocztówek w ramach programu Kultura Cyfrowa 2019 r.


Do zapytania nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2017 poz. 1579 ze zm.),

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

I. Przedmiot zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja zbioru 1.600 negatywów czarno-białych 6x6cm (film zwojowy, typ 120), 48 oprawionych fotografii (45x45cm) z cyklu „Gdańsk z lotu ptaka”, oraz kolekcja 1459 pocztówek oraz skatalogowanie zdigitalizowanego zbioru zgodnie ze standardem nazewnictwa plików KAPER.

II. Miejsce realizacji zadania
1. Wykonanie usługi musi odbywać się w siedzibie Muzeum Gdańska w godz. 08:00 – 16.00 od poniedziałku do piątku.

III. . Gwarancja
1. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w wykonanym przedmiocie Umowy i ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność.
2. Wykonawca odpowiada za wady fizyczne, ujawnione w zbiorach przekazanych do digitalizacji i ponosi z tego tytułu wszelką odpowiedzialność.
3. Okres gwarancji na wykonaną usługę digitalizacji ustala się na 12 miesięcy, liczone od daty odbioru potwierdzonej protokołem odbioru.

IV. Termin wykonania zamówienia
1. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia do dnia 5 grudnia 2019 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1. Przedkładając swoją ofertę wykonawca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń warunki opisane w zapytaniu.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem swojej oferty.
3. Wykonawca posiada udokumentowane przynajmniej trzy prace o podobnym charakterze wykonane dla jednostek muzealnych.
4. Zaleca się, aby wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do oszacowania ceny oraz możliwości realizacji zamówienia we wskazanym terminie.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert częściowych i wariantowych.
6. Rozliczenia między zamawiającym i wykonawcą prowadzone będą w PLN.
7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości zatrudnienia podwykonawców.
8. W sprawach nieuregulowanych w treści zapytania zastosowanie mają przepisy wyłącznie Kodeksu cywilnego
9. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki określone we wzorze oferty, stanowiącej załącznik nr 1 Formularz ofertowy, w tym m.in.:
a) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia i zrealizują zadanie zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia (załącznik numer 2),
c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym, sprzętem oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
d) posiada wiedzę dotyczącą standardu nazewnictwa plików KAPER(załącznik nr 4)
e) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia
f) przestrzegają regulacji dotyczących zarówno minimalnego wynagrodzenia za pracę pracowników, jak i minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych.

10. Wykonawca dostarczy przedmiot realizacji umowy w jakości nie gorszej niż wytyczne dot. cyfrowej fotografii w dokumentacji muzealnej wydanej przez NIMOZ w pracy „E. Bunsch, P. Cereficki, W. Pyzik, R. Sitnik, W. Staszkiewicz, M. Szala, Cyfrowe Odwzorowania Muzealiów – Parametry Techniczne, Modelowe Rozwiązania, NIMOZ, Warszawa 2012 i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2).

VI. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty
1. Formularz oferty wg załączonego wzoru – załącznik nr 2 Formularz ofertowy,

VII
. Miejsce i termin składania ofert
1.
Oferty można przesyłać na adres mailowy h.kotarski@muzeumgdansk.pl.
2. Oferty można przesyłać do 07.08.2019 r. (środa) do godz: 10:00.

VIII. Kryterium wyboru oferty

Cena – 100%.

IX. Informacje dodatkowe

1. W przypadku wybrania oferty Wykonawca zostanie poinformowany odrębnym pismem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie przeprowadzenia negocjacji lub podpisania umowy.

X. Załączniki

1.       Załącznik nr 1. Formularz ofertowy

2.       Załącznik nr 2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

3.       Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy

4.       Załącznik nr 4 Standard nazewnictwa plików KAPER

 

Autor
informację opublikował: Piotr Stój
liczba wyświetleń: 2658
data wytworzenia: 01.08.2019
data publikacji: 01.08.2019
data ostatniej modyfikacji: 06.08.2019
Rejestr zmian
Data Autor Opis Zmiana
1 01.08.2019 Piotr Stój Dodanie zobacz zakres zmian
2 01.08.2019 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
3 02.08.2019 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian
4 02.08.2019 Piotr Stój Aktualizacja zobacz zakres zmian